Analizy i badania

Łagodne spowolnienie chińskiej gospodarki

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu danymi, roczne tempo wzrostu gospodarczego w Chinach nie zmieniło się w I kw. br. w porównaniu do IV kw. ub. r. i wyniosło 6,8%. Struktura wzrostu PKB wskazała na dalszy wzrost znaczenia usług w tworzeniu wartości dodanej, a od strony popytowej – zwiększenie roli spożycia ogółem przy malejącym wkładzie inwestycji. Na pierwszy rzut oka wspomniane wyżej dane przedstawiają korzystny obraz chińskiej gospodarki. Jednak pogłębiona analiza ostatnich publikacji wskazuje na narastające symptomy jej spowolnienia.</p>

>

Kwartalne, odsezonowane tempo wzrostu PKB obniżyło się z 1,6% w IV kw. ub. r. do 1,4% w I kw. br. kształtuj?c się na drugim najniższym poziomie w historii szeregu. Tendencje stagnacyjne zasygnalizowały również marcowe dane – dynamika produkcji przemysłowej spadła do 6,0% r/r wobec 7,2% w lutym, a tempo wzrostu inwestycji w aglomeracjach miejskich obniżyło się do 7,5% r/r wobec 7,9% w marcu. Spadek odnotował również marcowy wskaźniki Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa (51,0 pkt. wobec 51,6 pkt. w lutym). Sytuacja na rynku pracy wygl?da również mniej korzystnie niż w poprzednich kwartałach – liczba utworzonych nowych miejsc pracy zmniejszyła się w I kw. po raz pierwszy od dwóch lat (spadek o 1,2% r/r wobec wzrostu o 2,8% w IV kw. ub. r.). Dodatkowo wzrost realnego dochodu do dyspozycji spowolnił do najniższego poziomu od 2016 r. (7,4% r/r w I kw. wobec 7,7% w IV kw.). Spowolnienie odnotowano również w przypadku aktywności na rynku nieruchomości (pogłębienie tempa spadku wybudowanej powierzchni mieszkań w ujęciu r/r) oraz akcji kredytowej. Po publikacji słabych danych gospodarczych za I kw. Ludowy Bank Chin (LBC) obniżył stopę rezerwy obowi?zkowej o 100 pb. LBC zaznaczył, że takie działanie ma na celu poprawę sytuacji płynnościowej banków komercyjnych oraz wzrost akcji kredytowej w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw.

W danych o PKB na szczególn? uwagę zasługuje fakt, że głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego w I kw. był wkład eksportu netto, który ukształtował się poniżej zera (-0,6 pkt. proc. wobec 0,6 pkt. proc.) po raz pierwszy od IV kw. 2016 r. Jest to efekt rosn?cego popytu krajowego oraz umacniaj?cego się realnego efektywnego kursu juana. W najbliższych kwartałach istotnym czynnikiem ryzyka w dół dla wkładu eksportu netto do wzrostu chińskiego PKB s? działania protekcjonistyczne zainicjowane przez D. Trumpa. W ostatnim czasie D. Trump poinformował, że rozważa wprowadzenie dodatkowych ceł na chińskie produkty, których import wynosi 100 mld USD. W reakcji na te słowa chińska administracja oznajmiła, że Chiny odpowiedz? „natychmiast, zdecydowanie i bez wahania” jeśli USA opublikuje now? listę ceł. Zaostrzenie retoryki Chin może wskazywać na wzrost prawdopodobieństwa wojny celnej pomiędzy tymi krajami, jednak naszym zdaniem jest to raczej taktyka negocjacyjna maj?ca na celu złagodzenie działań D. Trumpa. W naszym scenariuszu bazowym nie oczekujemy otwartej wojny handlowej pomiędzy USA i Chinami. Szacujemy, że nawet gdyby Chiny utraciły cały eksport do USA podlegaj?cy obecnie ogłoszonym cłom (dobra warte 50 mld dolarów), obniżyłoby to ich roczny wzrost gospodarczy tylko o ok. 0,1 pkt. proc. Z kolei całkowita wymiana handlowa z USA podbijała dynamikę Chin w 2017 r. o 0,9 pkt. proc. W rezultacie uważamy, że w długim okresie Chiny będ? chciały utrzymać dobre relacje z USA (tj. nie doprowadzić do wojny handlowej), aby nie ryzykować utraty większej części eksportu do USA, co mogłoby doprowadzić do znacz?cego spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Prognozujemy, że w kolejnych kwartałach dynamika PKB Chin będzie się stopniowo obniżała do 6,3% r/r w IV kw. 2019 r. Spowolnienie wzrostu będzie zwi?zane z dalszym spadkiem dynamiki inwestycji wynikaj?cym z działań rz?du polegaj?cych na ograniczeniu zadłużenia gospodarki. Szybszy wzrost konsumpcji tylko w ograniczonym stopniu zrekompensuje wolniejszy wzrost inwestycji, gdyż będzie on jednocześnie oddziaływał w kierunku szybszego wzrostu importu i spadku wkładu eksportu netto. Trajektoria wzrostu PKB w kolejnych kwartałach będzie stabilizowana przez działania LBC polegaj?ce na utrzymywaniu łagodnej polityki pieniężnej.

Prezes LBC Yi Gang zaznaczył, że bank centralny nie ma zamiaru podejmować działań zmierzaj?cych w kierunku osłabienia kursu juana, w celu ograniczenia negatywnego wpływu działań protekcjonistycznych USA na chińsk? gospodarkę. Oczekujemy, że w najbliższych kwartałach kurs juana względem dolara będzie utrzymywał się w lekkim trendzie wzrostowym – prognozujemy, że kurs USDCNY obniży się do 6,25 na koniec br. i 6,15 na koniec 2019 r. W kierunku umocnienia juana będzie oddziaływał utrzymuj?cy się napływ kapitału portfelowego do Chin. W marcu Barclays ogłosił, że obligacje chińskie zostan? wł?czone do jego indeksów, co było czynnikiem wspieraj?cym popyt na chiński dług. Uważamy, że w najbliższych kwartałach podobn? decyzję podejm? również inne fundusze inwestycyjne. Skala aprecjacji juana będzie ograniczana przez oczekiwane przez nas spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach. W rezultacie, bior?c pod uwagę prognozowany przez nas kurs USDPLN (por. tabela kwartalna) oczekujemy, że kurs PLNCNY pozostanie w trendzie wzrostowym z zasięgiem 1,93 na koniec 2019 r.

W powyższej analizie wykorzystano raporty D. Kowalczyka (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank): China–US trade-war risk rises as Beijing steps up retaliation against Washington’s tariffs oraz China: PBoC cuts banks’ required reserve ratio as growth momentum eases.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!