Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krótkookresowe perspektywy polskiej branży motoryzacyjnej pozostają dobre

W MAKROmapie z 30.08.2021 przedstawiliśmy analizę dotyczącą wpływu spowolnienia w niemieckiej branży motoryzacyjnej na polskie przetwórstwo. Wykazaliśmy w niej, że spadek produkcji w niemieckiej branży motoryzacyjnej ma ograniczony wpływ na aktywność w polskim przetwórstwie, a jego negatywne konsekwencje są skoncentrowane w kategorii „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy”. Dlatego przedmiotem poniższej analizy jest ocena bieżącej sytuacji w kategorii „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” oraz jej perspektyw.

Kategoria „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” charakteryzuje się bardzo dużą ekspozycją na rynki zagraniczne, w szczególności na rynek niemiecki. Zgodnie z danymi GUS, udział sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport w przychodach w tej kategorii w 2020 r. zwiększył się do 81,1% wobec 80,3% i w ostatniej dekadzie kształtował się w wyraźnym trendzie wzrostowym.

Bardzo wysokie uzależnienie polskiego przemysłu motoryzacyjnego od eksportu stało się przyczyną załamania produkcji w tej kategorii wraz z wybuchem pandemii, ze względu na zerwanie międzynarodowych łańcuchów dostaw. W kwietniu 2020 r. odsezonowany poziom produkcji w kategorii „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” był o 78,8% niższy niż bezpośrednio przed wybuchem pandemii (tj. w lutym 2020 r.). Wraz z przywracaniem łańcuchów dostaw w II poł. 2020 r. obserwowany był silny wzrost produkcji, której odsezonowany poziom pod koniec 2020 r. powrócił do poziomów zgodnych z trendem obserwowanym przed pandemią. Niemniej branża nie zdołała odrobić skumulowanych zaległości produkcyjnych z poprzednich miesięcy.

W konsekwencji skumulowanych zaległości produkcyjnych przychody netto w polskim przemyśle motoryzacyjnym obniżyły się w 2020 r. do 152,9 mld zł wobec 169,6 mld zł w 2019 r. (-9,9% r/r) i ukształtowały się na najniższym poziomie od 2016 r. Spadek przychodów netto miał szeroki zakres i został odnotowany we wszystkich podkategoriach: „części do pojazdów silnikowych” (-7,5%), „karoseria, przyczepy i naczepy” (-8,8%), „pojazdy silnikowe (bez motocykli)” (-13,4% r/r).

Mimo dobrej końcówki 2020 r., od początku 2021 r. obserwujemy ponowny spadek produkcji oraz zamówień w polskim sektorze motoryzacyjnym. Niemniej w przeciwieństwie do sytuacji z 2020 r. obecnie głównym źródłem niższej produkcji są bariery podażowe związane z niedoborem komponentów niezbędnych w procesie produkcji, m.in. półprzewodników.

Uważamy, że w kolejnych miesiącach bariery podażowe będą stopniowo ustępować, co będzie sprzyjać wzrostowi produkcji w polskiej branży motoryzacyjnej i jej powrotu do poziomów spójnych z długookresowym trendem. Ocena ta jest spójna z wynikami badań koniunktury, zgodnie z którymi firmy z sektora „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” mają optymistyczne oceny dotyczące zarówno poziomu oczekiwanej produkcji jak i zamówień zagranicznych, a obecnie główną barierą dla wzrostu produkcji pozostaje niedobór surowców, materiałów i części. W długim okresie zagrożeniem dla perspektyw branży może okazać się zbyt duża ekspozycja na niemiecką branżę motoryzacyjną, która w kolejnych latach będzie zmagać się z poważnymi problemami strukturalnymi (por. MAKROmapa z 30.08.2021).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!