Analizy i badania

Koniec perspektywy unijnej osłabił produkcję przemysłową

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w styczniu o 1,4% r/r wobec 6,7% w grudniu ub. r., co było poniżej naszej prognozy (2,6%) i konsensusu rynkowego (3,6%). Jedną z przyczyn zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy grudniem a styczniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w grudniu ub.r. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2014 r, podczas gdy w styczniu br. była ona o 1 mniejsza niż w 2015 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa spadła w styczniu o 0,2% m/m.</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku silnego spadku dynamiki produkcji przemysłowej było zakończenie unijnej perspektywy finansowej 2007-2013 z końcem ub. r. W listopadzie i grudniu 2015 r. mieliśmy do czynienia ze znacz?cym przyspieszeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w celu wykorzystania funduszy z poprzedniej perspektywy finansowej w jak największym stopniu. Ograniczone wykorzystanie środków na pocz?tku nowej perspektywy (2014-2020) przyczyniło się naszym zdaniem do spowolnienia aktywności w przetwórstwie w styczniu. Potwierdzenie dla takiej oceny stanowi m.in. dynamika produkcji w kategorii "produkcja pozostałego sprzętu transportowego”, która spadła w styczniu do -17,7% r/r wobec 61,7% w grudniu ub. r. i 79,8% w listopadzie. W naszej ocenie spadek ten spowodowany był głównie przez sfinalizowanie (z końcem ub. r.) produkcji zamówień w firmie Pesa realizowanych w ramach unijnych dotacji (por. MAKROpuls z 21.01.2016).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!