Konferencja Dentons Litigation Day 2016 – Litygacja jako narzędzie w sporach między konkurentami

<p style="text-align: justify;"><strong>13 maja 2016 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Dentons Litigation Day. Tegoroczna edycja poświęcona będzie zagadnieniu wykorzystania litygacji jako narzędzia walki z konkurencją.</strong></p>

>

Organizatorem konferencji jest Zespół Postępowań S?dowych i Arbitrażowych kancelarii Dentons – jeden z największych i najbardziej zróżnicowanych pod k?tem charakteru prowadzonych spraw zespół procesowy w Polsce. Prelegenci, wśród których znajd? się doświadczeni praktycy reprezentuj?cy klientów z różnych sektorów gospodarki, podziel? się z uczestnikami swoim doświadczeniem analizuj?c studia przypadków.  

Prawnicy kancelarii oraz przedstawiciele firm zaproszonych do współpracy, omówi? następuj?ce zagadnienia:

  • kodeks karny pomoc? dla firm w starciu z nieuczciwymi praktykami konkurencji
  • wykonywanie praw korporacyjnych w spółce jako instrument w walce z konkurencj?
  • spory reklamowe – procesowe instrumenty walki o rynek
  • cena jako element walki konkurencyjnej o kontrakty budowlane
  • udział pozarz?dowych organizacji ekologicznych (NGO) w postępowaniach administracyjnych jako narzędzie w walce z konkurencj?
  • analizy ekonomiczne w dochodzeniu odszkodowań z tytułu naruszenia prawa konkurencji – studium przypadku w oparciu o tocz?ce się przed brytyjskim Competition Appeal Tribunal sprawy z powództwa sieci handlowych przeciwko emitentom kart płatniczych
  • niewypłacalność konkurenta jako szansa na rozwój – przejmowanie przedsiębiorstw i aktywów w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym
  • arbitraż a ochrona konkurencji
  • możliwości kwestionowania za pomoc? środków procesowych pomocy publicznej udzielonej konkurentowi oraz ochrona beneficjenta przed ich nadużywaniem
  • implementacja dyrektywy private enforcement w prawie konkurencji  

Głównym założeniem Dentons Litigation Day jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń z dziedziny prowadzenia i rozwi?zywania sporów i arbitrażu w gronie klientów, prawników i osób odpowiedzialnych w firmach za sprawy prawne. Pierwsza edycja wydarzenia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii od naszych klientów. Dobór tegorocznej tematyki ma za zadanie pokazać siłę narzędzia zarz?dzania sprawami spornymi w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja będzie równie ciekawa i inspiruj?ca dla naszych klientów i dla nas” - powiedział Wojciech Kozłowski, partner współprowadz?cy Zespół Postępowań S?dowych i Arbitrażowych w polskim biurze kancelarii Dentons i współzarz?dzaj?cy Praktyk? Sporów S?dowych w Dentons Europe.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com  

Kontakt dla mediów:  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225  224
E: beata.niemczuk(@)dentons.com                 

Małgorzata Zelek
Menedżer ds. Marketingu i BD
T:+48 22 242 57 02 | M +48 690 489  712
E:  malgorzata.zelek(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!