Analizy i badania

Kolejny wzrost indeksu PMI w Polsce pomimo pogorszenia nastrojów w niemieckim przetwórstwie

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł we wrześniu do 53,1 pkt. wobec 52,6 pkt. sierpniu, co było powyżej naszej prognozy, zgodnej z konsensusem rynkowym (52,3 pkt.). Tym samym indeks PMI osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2011 r.</p>

>

W strukturze indeksu na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowej dot. zatrudnienia do poziomu najwyższego od maja 2007 r. Firmy uzasadniały zwiększenie liczby etatów wzrastaj?cymi obci?żeniami produkcyjnymi oraz poszerzaniem dostępnego asortymentu. Wzrost subindeksu jest spójny z nasz? prognoz? zakładaj?c? wzrost dynamiki zatrudnienia do -0,3% r/r wobec -0,5% w sierpniu oraz zwiększenie dynamiki konsumpcji w najbliższych miesi?cach (por. MAKROmapa z 30.09.2013).

Dodatkowo, dane wskazuj? na słabszy, niż w ostatnich miesi?cach wzrost zamówień. Tempo wzrostu zamówień krajowych było najniższe od czerwca br., z kolei wzrost zamówień eksportowych był jedynie nieznacznie niższy od zeszłomiesięcznej wartości (subindeks w tej kategorii osi?gn?ł w sierpniu poziom najwyższy od kwietnia 2011 r.). We wrześniu firmy informowały o pozyskiwaniu nowych klientów oraz lepszym popycie z Azji i USA. W zwi?zku z tym, można oczekiwać dalszego, aczkolwiek wolniejszego wzrostu zamówień w kolejnych miesi?cach.

We wrześniu nast?pił lekki spadek składowej dla bież?cej produkcji do poziomu 55,8 pkt. z 56,6 pkt. w sierpniu. Oznacza to lekkie zmniejszenie aktywności gospodarczej, co jest wsparciem dla naszej prognozy, przewiduj?cej mniejszy od konsensusu rynkowego wzrost dynamiki produkcji przemysłowej we wrześniu do 6,0% r/r wobec 2,2% w sierpniu (na tempo wzrostu produkcji będzie pozytywnie oddziaływała różnica w liczbie dni roboczych).

W sumie dzisiejsze dane o PMI stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w III kw. tempo wzrostu PKB w Polsce wzrosło do 1,4% r/r wobec 0,8% w II kw.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!