Analizy i badania

Kolejne miliony na wykrywanie nieprawidłowości w podatkach

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Trebuchet MS,sans-serif;"><strong>W dniu 11 lutego 2016 roku przedstawiony został projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, rozwiązania zaproponowane w ustawie mają służyć zapewnieniu administracji podatkowej i kontroli skarbowej dostępu do odpowiednich narzędzi służących analizie prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego. Zgodnie z projektem ustawy, w pierwszym kroku Ministerstwo Finansów planuje przeznaczyć co najmniej 5 mln PLN na stworzenie odpowiednich rozwiązań informatycznych.</strong></span></span></p>

>

Propozycja utworzenia spółki celowej o specjalnych kompetencjach budzi wiele w?tpliwości, ale sam pomysł narzędzi informatycznych nie jest ewenementem w skali UE

Ministerstwo Finansów już w chwili obecnej ma dostęp do ogromnej ilości danych podatników. Narzędzia do ich analizy wydaj? się rzeczywiście potrzebne. Przedstawiona inicjatywa utworzenia spółki celowej o specjalnych kompetencjachmoże zostać uznana za kolejny krok Ministerstwa Finansów w  kierunku wsparcia administracji podatkowej oraz skarbowej w walce z unikaniem opodatkowania poprzez wyposażenie jej w odpowiednie narzędzia analityczne. W kontekście niedawnych działań Ministerstwa, takich jak uznanie weryfikacji cen transferowych jako jeden z priorytetów działalności w 2016 roku oraz zaprezentowanie wysokości ujawnionych nieprawidłowości można uznać, że planowane narzędzia analityczne będ? wykorzystywane także w celu identyfikacji potencjalnych nadużyć podatkowych w zakresie cen transferowych - mówi Tomasz Klusek, specjalista w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce.

Komercyjne bazy danych s? najczęściej wykorzystywanym narzędziem służ?cym uzyskaniu informacji dotycz?cych podmiotów powi?zanych

W ubiegłym roku Ministerstwo Finansów dokonało zakupu dostępu do bazy danych, zawieraj?cej dane ze sprawozdań finansowych podmiotów prowadz?cych działalność gospodarcz? na terenie Europy. Bazy danych s? szeroko stosowane przez administracje podatkowe poszczególnych państw w celu weryfikacji rynkowego poziomu cen stosowanych w transakcjach zawieranych przez podmioty powi?zane. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w podręczniku pt. „Draft Handbook on Transfer Pricing Risk Assessment” opublikowanym 30 kwietnia 2013 roku, wskazała, że komercyjne bazy danych s? najczęściej wykorzystywanym narzędziem służ?cym uzyskaniu informacji dotycz?cych podmiotów potencjalnie porównywalnych. Warto przypomnieć, administracje podatkowe korzystaj? głównie z baz zawieraj?cych dane finansowe podmiotów posiadaj?cych siedzibę na terenie danego kraju lub regionu, a bazy obejmuj?ce cały świat s? wykorzystywane znacznie rzadziej.

Większ? skuteczność w walce z nadużyciami podatkowymi w zakresie cen transferowych maj? również zapewnić wchodz?ce w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku przepisy zwiększaj?ce obowi?zki dokumentacyjne podatników zawieraj?cych transakcje z podmiotami powi?zanymi. Szczególn? rolę na etapie typowania podmiotów mog? odegrać informacje przedstawione w  sprawozdaniach CIT-TP, zwłaszcza w poł?czeniu z wprowadzeniem obowi?zku przekazywania danych z ksi?g podatkowych na ż?danie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej, tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym. Przyjęte rozwi?zania pozwol? organom podatkowym i skarbowym na dostęp do najistotniejszych danych w kontekście identyfikacji ryzyka zaniżania podstawy opodatkowania, co w poł?czeniu z informacjami wymaganymi w ramach dokumentacji cen transferowych prawdopodobnie zwiększy skuteczność kontroli podatkowych - mówi Monika Palmowska, dyrektor w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polscei dodaje - Coraz większ? rolę w zakresie tworzenia rozwi?zań oraz narzędzi służ?cych walce z  zaniżaniem podstawy opodatkowania odgrywa również współpraca międzynarodowa. Jednym z elementów tej współpracy jest platforma utworzona w lutym 2012 roku przez Globalne Forum OECD do spraw przejrzystości i wymiany informacji, pozwalaj?ca na wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi jurysdykcjami podatkowymi.

***

Śledź Transfer Pricing Alerts  o ważnych z punktu widzenia przedsiębiorców zmian w przepisach TP oraz Transfer Pricing Flash News  informuj?cy o aktualnych, istotnych orzeczeniach i interpretacjach podatkowych dotycz?cych problematyki cen transferowych oraz informacje o aktualnych pracach nad raportami przygotowanymi przez OECD w sprawie BEPS oraz implikacje rekomendowanych przez OECD zmian dla polskich podatników na stronie kpmg.com/pl/BEPS.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stroniekpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Monika Muracka, e-mail: mmuracka@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 15 lub 734 160  177

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047  582

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!