Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide z sukcesem reprezentowała klienta w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu Dystryktu Kolumbia

Prawnicy z Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu warszawskiego biura kancelarii Gide z sukcesem reprezentowali wiodącego polskiego nadawcę programów telewizyjnych w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu Dystryktu Kolumbia, zasądzającego od klienta na rzecz powoda zapłatę wielomilionowego odszkodowania tytułem zarzucanego naruszenia praw autorskich powoda.

Sąd Dystryktu Kolumbia (USA), przed którym toczyło się postępowanie dotyczące naruszenia praw licencyjnych w związku z transmisją przez klienta programów telewizyjnych, na które została powodowi udzielona licencja wyłączna, zasądził na rzecz powoda odszkodowanie w wysokości ponad 3 mln USD. Dla potrzeb egzekucji wyroku sądu Dystryktu Kolumbia w Polsce, powód wystąpił do Sądu Okręgowego z wnioskiem o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu zagranicznego.

Postanowieniem z 19 listopada 2020 r.  Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił niekorzystne dla klienta orzeczenie sądu I instancji - oddalił wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu państwa obcego  w całości, odmawiając wykonania wyroku sądu Dystryktu Kolumbia na terenie Polski.

Sąd podzielił w tym zakresie oba argumenty podniesione przez pełnomocników z kancelarii Gide:

  • sąd zgodził się, że wnioskodawca nie wykazał w postępowaniu aby wyrok był wykonalny w państwie z którego pochodzi, co jest warunkiem sine qua non stwierdzenia jego wykonalności na terenie Polski;
  • sąd uznał, że wykonanie wyroku na terenie Polski byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego (klauzula porządku publicznego).

Należność zasądzona na rzecz powoda zgodnie z północnoamerykańską ustawą prawnoautorską (17 U.S.C. § 504(c)) miała charakter odszkodowania ustawowego i kary cywilnej (odszkodowania karnego), całkowicie oderwanej od faktu poniesienia szkody. Sąd Apelacyjny uznał tym samym, że dopuszczenie do wyegzekwowania takiego wyroku na terenie Polski byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności i kompensacyjnego charakteru odszkodowania. Od postanowienia nadal przysługuje skarga kasacyjna.

Sprawę w imieniu klienta prowadzili adwokaci Michał Kacperczyk i Krzysztof Ciepliński, z Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu, kierowanego przez partnera Piotra Sadownika, wspierani, w zakresie prawa i postępowania północnoamerykańskiego przez Davida M. Levy'ego, Pamelę A. Frederick oraz Rossa Yusteina z kancelarii Kleinberg, Kaplan, Wolff & Cohen.

Jest to postanowienie o charakterze kierunkowym, istotne dla całej praktyki procesowej, przede wszystkim cywilistycznej - odnośnie pojęcia szkody i jej zakresu z perspektywy ochrony praw autorskich, które może być pomocne w szacowaniu wartości szkody oraz rozstrzygnięciu, czy dyrektywy tak europejskie, jak i krajowe zwalniają z obowiązku wykazania zaistnienia szkody i jej rozmiarów"  - powiedział Piotr Sadownik, partner kierujący Departamentem Sporów Sądowych i Arbitrażu oraz Praktyką Własności Intelektualnej w warszawskim biurze kancelarii Gide.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!