Analizy i badania

Jaki będzie wkład przyrostu zapasów do wzrostu PKB w II poł. 2017 r. ?

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS, głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku przyspieszenia wzrostu gospodarczego w II kw. br. był wyższy wkład zapasów. Co więcej, był to już czwarty kwartał z rzędu z dodatnim wkładem zmiany zapasów do dynamiki PKB. Powstaje zatem pytanie, czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się punktu zwrotnego w cyklu wzrostowym zapasów.</p>

>

Zapasy można podzielić ze względu na miejsce ich powstawania (zapasy producentów oraz zapasy w handlu) oraz stopień przetworzenia (surowce i materiały, produkcja w toku, wyroby gotowe). W przypadku tej drugiej klasyfikacji poziomy, na jakich utrzymywane s? one w firmach, zależ? od cech charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Na ich podstawie ustalić można tzw. buforowy poziom zapasów niezbędny do zachowania ci?głości produkcji i sprzedaży. Pomimo istnienia takiego „optymalnego” poziomu, w danych historycznych wyraźnie rysuje się cykliczność zapasów. Zgodnie z teori? ekonomii istniej? dwie przyczyny ich spadku. Pierwsz? z nich jest sytuacja charakterystyczna dla pocz?tkowej fazy ożywienia gospodarczego, kiedy to popyt zaspokajany jest nie tylko bież?c? produkcj?, ale również rezerwami nagromadzonymi w poprzednich okresach. Przedsiębiorstwa często nie s? jeszcze przekonane czy poprawa koniunktury ma charakter trwały, dlatego nie decyduj? się na większe wykorzystanie mocy wytwórczych, co pozwala im upłynnić część zapasów. W drugim przypadku rezerwy spadaj? gdy firmy w szczytowej fazie cyklu koniunkturalnego nie s? w stanie zaspokoić popytu bież?cym poziomem produkcji i w tym celu musz? wykorzystać zgromadzone wcześniej zapasy.

Z kolei sytuacja, w której zapasy rosn? występuje, gdy wielkość bież?cej produkcji przewyższa popyt. Jest to charakterystyczne dla pierwszej fazy spowolnienia, ponieważ firmy często nie s? w stanie przewidzieć nagłego spadku zapotrzebowania na swoje produkty oraz na pocz?tku ożywienia, kiedy przedsiębiorstwom zdarza się przeszacować jego siłę i produkuj? zbyt dużo. Z drugiej strony, w niektórych przypadkach przedsiębiorstwa w oczekiwaniu poprawę koniunkturyzwiększaj? z wyprzedzeniem bufor zapasów surowców i półproduktów aby móc zaspokoić przyszły, często gwałtowny wzrost popytu.

Uważamy, że oba wymienione powyżej czynniki w podobnym stopniu przyczyniły się do wzrostu wkładu zmiany zapasów do PKB w II kw. Z jednej strony warunki makroekonomiczne (tzn. popyt) okazały się nieznacznie gorsze od oczekiwań rynkowych. W szczególności można było to zaobserwować w przypadku spadku inwestycji przedsiębiorstw 50+ w ujęciu rocznym. Z drugiej strony, zgodnie z wynikami badań koniunktury, firmy oczekuj? poprawy koniunktury w kolejnych kwartałach co skłoniło je do zwiększenia zapasów w II kw.

W celu odpowiedzi jak będzie kształtował się wkład zapasów w III kw. posłużyliśmy się wynikami badań koniunktury przygotowywanymi przez Markit oraz GUS. Historycznie, wkład zapasów do PKB wykazywał  wysok? współzależność ze składow? indeksu PMI dotycz?c? zapasów pozycji kupionych (wskaźnik korelacji liniowej równy 66,1%). Średnia wartość tego subindeksu w okresie lipiec-sierpień ukształtowała się powyżej średniej z II kw., sygnalizuj?c tym samym stosunkowo silne tempo wzrostu zapasów w III kw. Z kolei wskaźnik dotycz?cy bież?cego stanu zapasów wyrobów gotowych w przemyśle opracowywany przez GUS (korelacja równa 67,1%) obniżył się nieznacznie w okresie lipiec-sierpień w porównaniu do średniej z II kw. Powyższe badania koniunktury nie daj? zadem jednoznacznej informacji dotycz?cej prawdopodobnego kształtowania się wkładu zmiany zapasów do PKB w III kw.

Uważamy, że kluczowym czynnikiem determinuj?cym wkład zmiany zapasów do PKB w II połowie bież?cego roku będzie oddziaływanie efektów wysokiej bazy sprzed roku. W III kw. 2016 r. zapasy wzrosły o 1,9% PKB, a w IV kw. o 2,7% PKB. Były to najwyższe przyrosty odnotowane w tych kwartałach od lat 2007-2008. Jest mało prawdopodobne, że zapasy w relacji do PKB w III i IV kw. br. ponownie zwiększ? się w tak dużym stopniu. Tym samym oczekujemy, że wkład zmiany zapasów obniży się w II połowie roku br. Uważamy jednak, że negatywny efekt ich niższej kontrybucji do dynamiki PKB zostanie z nawi?zk? skompensowany przez przyspieszenie wzrostu pozostałych składowych PKB. Taka ocena jest zgodna z nasz? prognoz?, zgodnie z któr? w II połowie 2017 r. tempo wzrostu PKB zwiększy się do 4,2% r/r wobec 3,9% w I połowie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!