Analizy i badania

Istotne zmiany prawne dla wytwórców energii z OZE i producentów instalacji OZE

<p style="text-align: justify;">Ministerstwo Energii opublikowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz. 1148 t.j. („Ustawa o OZE”), który wprowadza zmiany istotne w szczególności dla wytwórców energii z OZE oraz producentów instalacji OZE.</p>

>

Projekt nowelizacji jest obecnie opracowywany na etapie rz?dowym. Do dnia 14 lipca 2017 można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych. Link do strony Rz?dowego Centrum Legislacji:    http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299905.

Główne z projektowanych zmian dotycz?:

  1. Uszczegółowienia definicji instalacji hybrydowych, zwiększenia progów kwalifikuj?cych instalacje OZE do kategorii mikro i małych instalacji, a także wprowadzenia definicji modernizacji i toryfikatu;
  2. Sposobu liczenia pomocy publicznej poprzez wprowadzenie instytucji ceny skorygowanej. Istot? tej instytucji jest, że w przypadku wygrania aukcji cena ofertowa ulega pomniejszeniu o sumę wynikaj?c? z uzyskanej już przez wytwórcę pomocy publicznej.   Tym samym w praktyce, podmioty, które przystępuj?c do aukcji uzyskały już wsparcie o charakterze inwestycyjnym nie będ? mogły złożyć oferty cenowej uwzględniaj?cej otrzyman? pomoc publiczn?;
  3. Zasad wyodrębniania poszczególnych koszyków aukcyjnych oraz rezygnację z odrębnych koszyków dla spółdzielni energetycznych i klastrów energii. Przy czym należy wskazać, że usunięcie ram prawnych wsparcia spółdzielni energetycznych oraz klastrów energii na poziomie systemu aukcyjnego nie należy odczytywać jako zaprzestanie prac nad rozwojem tej koncepcji, a jedynie zaprzestanie prac nad jedn? z dróg udzielenia wsparcia;  
  4. Wprowadzenia systemu stałej ceny zakupu dla instalacji biogazowych oraz hydroenergetyki: o mocy poniżej 500 kW w systemie tzw.  feed-in-tariff,  zakładaj?cym możliwość sprzedaży energii elektrycznej sprzedawcy zobowi?zanemu  oraz o mocy poniżej 1 MW w systemie tzw.  feed-in -premium,  zakładaj?cym sprzedaż energii na rynku i wyrównanie wytwórcy ujemnego salda;
  5. Skrócenia czasu na ukończenie realizacji źródła objętego systemem aukcyjnym. Po wprowadzeniu zmian zasad? będzie obowi?zek wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w terminie 36 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji. Termin ten wynosił będzie w przypadku fotowoltaiki – 18 miesięcy, l?dowych farm wiatrowych – 24 miesi?ce, zaś morskich farm wiatrowych – 72 miesi?ce (dla łatwości zapoznania się z propozycjami nowelizacji, w poniższej tabeli przestawiliśmy wybrane, najważniejsze zmiany).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!