Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Inwestycje w OZE podbiją wzrost PKB, ale nie od razu

Dwa tygodnie temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało scenariusz prognostyczny dla sektora wytwarzania energii elektrycznej. Scenariusz ten odzwierciedla obecne trendy i stanowi punkt wyjścia do dalszych prac nad kompleksową aktualizacją strategii energetycznej, która obejmować będzie wszystkie sektory gospodarki. Dokument ma wstępny charakter – został on opublikowany przez ministerstwo w celu przeprowadzenia prekonsultacji. Niemniej jednak zawiera on precyzyjnie zarysowany scenariusz dla transformacji energetycznej w perspektywie do 2040 r. Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski płynące z tego dokumentu w perspektywie kilku najbliższych lat.

 

Scenariusz przedstawiony w aktualizacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021- 2030” (dalej KPEiK) przewiduje wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji energii elektrycznej do 46,6% w 2030 r. z 17,2% w 2021 r. Transformacja ta będzie oparta przede wszystkim o zwiększenie udziału elektrowni wiatrowych (z 9,3% w 2021 r. do 28,0% w 2030 r.) i elektrowni fotowoltaicznych (z 2,2% do 12,6%) w całkowitej produkcji energii elektrycznej. Udział pozostałych OZE (energia wodna, biogaz i biomasa) w całkowitej produkcji energii elektrycznej nie ulegnie znaczącym zmianom.

 

Należy jednocześnie pamiętać, że scenariusz zarysowany w KPEiK zakłada wzrost całkowitej produkcji energii elektrycznej o ok. 12% w latach 2021-2030. Biorąc pod uwagę jednoczesne stopniowe wygaszanie elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne oznacza to konieczność znaczącego zwiększenia produkcji energii z OZE aby możliwe było osiągnięcie zarysowanych powyżej celów. KPEIK zakłada, że produkcja energii elektrycznej z OZE zwiększy się o 78% pomiędzy 2021 r. i 2025 r. i o kolejne 72% pomiędzy 2025 r. i 2030 r. W rezultacie w horyzoncie prognozy (do 2030 r.) zakładany jest ponad sześciokrotny wzrost energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach fotowoltaicznych oraz ponad trzykrotny wzrost produkcji w energii w elektrowniach wiatrowych względem wartości z 2021 r.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!