Analizy i badania

Inwestycje samorządów podbiją dynamikę PKB

<p style="text-align: justify;">Informacja z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) opublikowana przez Ministerstwo Finansów wskazuje, że wydatki inwestycyjne JST zwiększyły się w ujęciu nominalnym o 11,2% r/r w I kw. br. wobec spadku o 21,7% w IV kw. ub. r. oraz 34,4% w całym 2016 r.</p>

>

Tym samym były one jednym z czynników dynamizuj?cych wzrost PKB w I kw. (por. MAKROpuls z 31.05.2017). Na szczególn? uwagę zasługuje również przedstawiony w tym samym dokumencie cel dla wydatków inwestycyjnych w br. (49,5 mld zł). Jego realizacja oznaczałaby zwiększenie nakładów na środki trwałe JST o 102,7% w porównaniu do poziomu z 2016 r. Poniżej oceniamy prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza oraz jego wpływ na tempo wzrostu PKB w br.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do budżetu centralnego plany wydatków JST ulegaj? zmianom w ci?gu roku. Na podstawie dostępnych danych za lata 2012- 2016 zaobserwowaliśmy, że pierwotnie wyznaczony cel (opublikowany w sprawozdaniu za I kw.) dla wydatków inwestycyjnych JST zostaje podniesiony przeciętnie o 4% w sprawozdaniu na koniec II kw. A plany przedstawione na koniec III i IV kw. były średnio niższe o odpowiednio 3% i 10% w porównaniu do pierwotnych szacunków. Oznacza, to, że cel na 2017 r. najprawdopodobniej również zostanie obniżony w ci?gu roku. Jednocześnie nie zauważyliśmy istotnego wpływu cyklu politycznego na rewizje budżetu JST.

Drug? istotn? kwesti?, któr? należy wzi?ć pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa realizacji budżetu w br. jest historyczne wykonanie wydatków inwestycyjnych. W tym celu porównaliśmy ostateczne plany (na koniec roku – po opisanych powyżej rewizjach) oraz wysokość wydatków w latach 2003-2016. W żadnym roku nie udało się wykonać założonych planów. Rzeczywiste wydatki kształtowały się przeciętnie o 15,5% niżej niż zakładał budżet (współczynnik ten wahał się od 11,3% do 20,1%). W tym przypadku również nie odnotowaliśmy znacz?cego wpływu cyklu politycznego na stopień wykonania budżetu.

Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki, zakładamy, że przedstawiony w sprawozdaniu po I kw. plan wydatków inwestycyjnych JST na 2017 r. zostanie w ci?gu roku zrewidowany w dół do ok. 90% swojej pierwotnej wartości, a dodatkowo wykonanie planu po zmianach wyniesie ok. 85%. W rezultacie rzeczywiste wydatki JST na inwestycje ukształtuj? się na poziomie ok. 77% przewidzianych w sprawozdaniu opublikowanym po I kw. (tj. 37,8 mld zł). W rezultacie dynamika inwestycji JST będzie równa 55,1% r/r w 2017 r. Jest to nadal bardzo duże tempo wzrostu nakładów na środki trwałe, jednak jest ono prawie dwukrotnie niższe od tego przyjętego w budżecie (102,7%). Bior?c pod uwagę udział inwestycji JST w inwestycjach publicznych (39,8%), nakładach na środki trwałe ogółem (7,3%) oraz w PKB (1,3%) oczekiwany przez nas ich wzrost przyczyni się do zwiększenia dynamiki tych wskaźników pomiędzy 2016 i 2017 r. odpowiednio o 35,6 pkt. proc., 6,5 pkt. proc. i 1,2 pkt. proc. Realizacja takiego scenariusza stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w 2017 r. (3,8% r/r wobec 2,7% w 2016 r.). Aktualizację naszych prognoz na lata 2017-2018 przedstawimy 12 czerwca.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!