Analizy i badania

Inflacja ponownie poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się w listopadzie do 1,3% r/r wobec 1,8% w październiku, co było powyżej wstępnego szacunku GUS (1,2%). Tym samym inflacja spadła poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 pkt proc.), kształtując się na poziomie najniższym od grudnia 2016 r.</p>

>

Szeroki zakres dezinflacji

W listopadzie odnotowano dezinflację (zmniejszenie rocznej dynamiki cen) we wszystkich czterech kategoriach o istotnym znaczeniu dla oceny presji inflacyjnej: żywność i napoje bezalkoholowe, nośniki energii, ceny paliw i inflacja bazowa. Oznacza to, że odnotowana w Polsce w listopadzie dezinflacja miała szeroki zakres, a spadek dynamiki cen jednocześnie we wszystkich wymienionych kategoriach nast?pił po raz pierwszy od stycznia 2013 r. Wyj?tkowość tej sytuacji wynika również z faktu, iż dezinflacja następuje w warunkach utrzymuj?cego się silnego popytu krajowego.

Do zmniejszenia inflacji (o 0,3 pkt. proc.) przyczyniła się głównie niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, która spadła w listopadzie do 0,7% r/r wobec 1,8% w październiku. Spadek ten wynikał z niższego tempa wzrostu cen w kategoriach "owoce”, "mleko, sery i jaja”, "mięso” oraz "oleje i tłuszcze”, co było w znacznym stopniu zwi?zane z efektami wysokiej bazy sprzed roku. Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen nośników energii (1,2% r/r w listopadzie wobec 1,4% w październiku), której spadek, podobnie jak w przypadku dynamiki cen żywności, zwi?zany był z efektami wysokiej bazy sprzed roku (ubiegłoroczny wzrost cen opału). W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływała również niższa dynamika cen paliw (10,6% r/r wobec 12,8% w październiku), co wynikało z relatywnie silnego wzrostu cen paliw w ujęciu miesięcznym w listopadzie ub. r.

Telekomunikacyjno-telewizyjny spadek inflacji bazowej

Na szczególn? uwagę zasługuje wyraźny spadek inflacji bazowej (po wył?czeniu cen żywności, paliw   i pozostałych nośników energii) z 0,9% r/r w październiku do 0,7%. Do spadku inflacji bazowej w największym zakresie przyczyniły się obniżenie dynamiki cen w kategorii "ł?czność” z -3,6% r/r do -5,9% w listopadzie   (spadek cen usług telekomunikacyjnych – najprawdopodobniej cen internetu lub/i cen poł?czeń telefonicznych) oraz "rekreacja i kultura” z 1,9% r/r do 0,7% (spadek opłat radiowo-telewizyjnych). Dane o inflacji bazowej wskazuj? na brak nadmiernej presji inflacyjnej w gospodarce mimo szybkiego wzrostu popytu konsumpcyjnego, co w znacznym stopniu wynika z utrzymuj?cej się silnej presji konkurencyjnej w sektorze usług i malej?cej presji płacowej w sektorze przedsiębiorstw.

Inflacja poniżej celu RPP w 2019 r. i znacz?co niżej niż w listopadowej projekcji NBP

Dzisiejsze dane o listopadowej inflacji s? zgodne z nasz? prognoz? inflacji w IV kw. br. (1,4% r/r wobec 2,0% w III kw.). W najbliższych miesi?cach oczekujemy łagodnego zwiększenia rocznej dynamiki cen do 1,6% r/r w II kw. (lokalne maksimum), wspieranej przez stopniowy wzrost inflacji bazowej i przyspieszenie wzrostu cen żywności (por. MAKROmapa z 10.12.2018). W kierunku zmniejszenia wskaźnika inflacji będzie natomiast oddziaływał spadek cen paliw, będ?cy efektem odnotowanego w ostatnich tygodniach znacz?cego obniżenia cen ropy naftowej. Podtrzymujemy nasz? ocenę, zgodnie z któr? ceny pr?du dla odbiorców indywidulanych nie wzrosn? znacz?co w 2019 r, a inflacyjne efekty silnego wzrostu cen energii elektrycznej nabywanej przez przedsiębiorstwa będ? ograniczone (por. MAKROmapa z 15.10.2018). W konsekwencji, w całym 2019 r. inflacja utrzyma się na poziomie wyraźnie poniżej celu RPP, a punkt startowy (I kw. 2019 r.) dla marcowej projekcji inflacji NBP znajdzie się znacz?co poniżej wartości oczekiwanej w projekcji listopadowej. Spodziewane przez nas wyraźne obniżenie ścieżki inflacji w marcowej projekcji NBP jest zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji stóp procentowych NBP w całym 2019 r. (pierwsza podwyżka w marcu 2020 r.).

Dzisiejsze dane o listopadowej inflacji s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!