Analizy i badania

Implementacja dyrektywy Wypłacalność II - duże zmiany dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

<p style="text-align: justify;">W lipcu 2015 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, realizujący zobowiązanie do implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II (Dz. Urz. UE L 335 z 17 grudnia 2009 r., s.1; dalej jako: Dyrektywa). Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.). Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dokonać implementacji Dyrektywy do dnia 31 marca 2015 r., któremu to terminowi Polska uchybiła, zaś wymagane przepisy powinny co do zasady wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.</p>

>

Celem projektowanej ustawy jest wdrożenie nowych regulacji dotycz?cych działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń maj?tkowych oraz działalności reasekuracyjnej, w szczególności zaś zmiana podejścia do wypłacalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. W nowym systemie nacisk położony zostanie na powi?zanie wymogów kapitałowych z ryzykiem, na które narażony jest zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji. Od zakładów wymagać się będzie prognozowania ryzyka zwi?zanego z wykonywan? przez nie działalności? i zarz?dzania tym ryzykiem, zamiast oceny zagrożeń tylko na podstawie historycznych danych.

Nowy system wypłacalności dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji zbudowany został w oparciu o trzy filary:

  • filar I – dotycz?cy wymogów ilościowych (kapitałowych);
  • filar II – dotycz?cy wymogów jakościowych, przez które rozumie się proces nadzorczy sensu largo;
  • filar III – dotycz?cy obowi?zków informacyjnych zakładów ubezpieczeń
    i zakładów reasekuracji oraz dyscypliny rynkowej.

Filar I nowego systemu wypłacalności, wprowadza dwa (różni?ce się od siebie pod względem celu i sposobu wyliczania) wymogi kapitałowe:

  • kapitałowy wymóg wypłacalności (Solvency Capital Requirement – SCR) – odpowiadaj?cy wielkości dopuszczonych środków własnych, która umożliwia zakładowi pokrycie znacznych nieprzewidzianych strat, a także ma zapewniać dostateczne zabezpieczenie interesów ubezpieczonych; Dyrektywa przewiduje dwie możliwości obliczania SCR – w oparciu o formułę standardow? (uregulowan? w Dyrektywie) lub za pomoc? modelu wewnętrznego, budowanego indywidualnie przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji;
  • minimalny wymóg kapitałowy (Minimum Capital Requirement – MCR) – odpowiadaj?cy wielkości dopuszczonych podstawowych środków własnych, poniżej której zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powinien utracić zezwolenie na wykonywanie działalności, chyba że w krótkim czasie jest w stanie przywrócić poziom dopuszczonych podstawowych środków własnych pokrywaj?cych MCR.

W ramach II filaru Dyrektywa określa zasady sprawowania nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji, a także wprowadza regulacje dotycz?ce systemu zarz?dzania ryzykiem, systemu własnej oceny ryzyka i wypłacalności zakładu. Proces nadzoru nad wypłacalności? i ryzykiem zakładów stanie się wieloaspektowy i bardziej złożony w porównaniu z dotychczasowym – po wejściu w życie nowych przepisów, organ nadzoru będzie miał możliwość wykrycia potencjalnych nieprawidłowości na wszystkich obszarach działalności zakładu.

Filar III realizuje cel Dyrektywy, jakim jest harmonizacja obowi?zków informacyjnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie informacji przekazywanych do organu nadzoru, jak również obowi?zków dotycz?cych udostępniania informacji do publicznej wiadomości. Na zakłady zostanie nałożony obowi?zek przygotowania i upubliczniania raportów w zakresie swojej wypłacalności i kondycji finansowej.

Ustawa bez w?tpienia spowoduje istotne zmiany w gospodarce finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. W 2010 r., na wniosek Komisji Europejskiej, Urz?d Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził badanie QIS 5, którego celem było określenie wpływu nowego systemu wypłacalności na sytuację finansow? zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce. W badaniu wzięło udział 50 zakładów ubezpieczeń (z istniej?cych 63). Wyniki badania wskazały, że większość krajowych zakładów ubezpieczeń spełni wymogi dyrektywy w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń.

Eksperci wskazuj?, że nowy system przyniesie znacz?ce długoterminowe korzyści społeczno-gospodarcze, zarówno dla ubezpieczonych, jak i dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Korzyści te będ? przejawiać się przede wszystkim przez zmniejszenie prawdopodobieństwa niewypłacalności zakładów oraz zwiększenie ich konkurencyjności, co przełoży się na rozwój jakości świadczonych usług, obniżenie opłat i większ? transparentność zakładów.

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY WYPŁACALNOŚĆ II >>>

***

Zastrzeżenie: Niniejsza publikacja ma na celu podkreślenie pewnych kwestii. Z założenia nie jest kompleksowa i nie jest porad? prawn?.

Biuro w Warszawie  
Rondo ONZ 1  
XII piętro  
00-124 Warszawa  
tel./phone +48 22 544 87 00
fax +48 22 544 87 01  
warszawa@ssw.pl

Biuro w Poznaniu  
ul. Mielżyńskiego 14  
Okr?glak, VII piętro  
61-725 Poznań  
tel./phone + 48 61 625 16 00  
fax + 48 61 625 16 01
poznan@ssw.pl

Do pobrania

Download IMPLEMENTACJA-DYREKTYWY-WYPLACALNOSC-II.pdf  (PDF • 454 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!