Aktualności firm stowarzyszonych

Grupa Renault i NUMA prezentują wraz z partnerami wyniki pierwszej edycji programu CityMakers

<p style="text-align: justify;" align="justify">Przed dziesięcioma miesiącami Grupa Renault, NUMA i ich partnerzy: Nissan, RCI Bank i Services, AXA oraz merostwo Paryża ogłosili program open innovation pod nazwą CityMakers. Program dotyczy przejścia na bardziej elastyczne i zrównoważone środki transportu w mieście. Przedstawiciele start-upów i partnerzy programu zaprezentowali wyniki swojej współpracy. To zapowiedź przyszłej mobilności.</p>

>

CityMakers – program open innovation, który ma przyspieszyć rozwój elastycznej i zrównoważonej mobilności miejskiej  

Postępuj?ca urbanizacja stwarza wyzwania dla miast i ich mieszkańców. Dotyczy to w szczególności zapewnienia efektywnej sieci transportu. W zwi?zku z tym Grupa Renault, NUMA i partnerzy ogłosili w kwietniu 2017 roku program innowacyjnej mobilności miejskiej pod naw? CityMakers. Program ł?czy start-upy, ekspertów, podmioty publiczne i prywatne. Celem programu jest ułatwienie mieszkańcom miast mobilności i przyspieszenie przejścia na elastyczn? i zrównoważon? mobilność miejsk?.  

W czerwcu 2017 roku partnerzy przedstawili 6 priorytetowych wyzwań, które mogły być przedmiotem jednego lub kilku testów. Do tego projektu zostały również zaproszone start-upy. W programie znalazły się między innymi kwestie zwi?zane z optymalizacj? infrastruktury na potrzeby samochodów elektrycznych w mieście, poprawa utrzymania dróg i rozwój oferty w zakresie mobilności multimodalnej w przedsiębiorstwie.  

We wrześniu ubiegłego roku spośród licznych zgłoszeń wybrano 9 start-upów, które wspólnie z partnerami programu i licznymi ekspertami zaproponowały odpowiedzi na te wyzwania. Po trzech miesi?cach eksperymentów, w trakcie których partnerzy i start-upy przy wsparciu NUMY udoskonalili i przetestowali całość innowacyjnych rozwi?zań w zakresie mobilności w centrum Paryża, zespoły CityMakers zaprezentowały wyniki współpracy.  

6 wyzwań i 9 innowacyjnych rozwi?zań w zakresie mobilności miejskiej    

Wyzwanie #1 – ułatwienie car sharingu dzięki dodatkowym usługom

Grupa Renault, OuiCar, AXA, RCI Bank i Services starali się zrozumieć praktyki zwi?zane z udostępnianiem samochodów między osobami prywatnymi za pośrednictwem platformy wynajmu samochodów. Badania jakościowe i ilościowe pozwoliły określić oczekiwania i potrzeby właścicieli, zwłaszcza nowych samochodów, a także zakres usług w zakresie mobilności, jakie należy im zaproponować, by zachęcić do zgłaszania samochodów na platformach.  

Wyzwanie #2 – zaoferowanie pasażerom zabawnej, interaktywnej i immersyjnej w formie informacji

Grupa Renault, merostwo Paryża oraz Persistant Studios wyobraziły sobie samochód jako interaktywne medium. Przedefiniowały interakcję wnętrza kabiny z jej otoczeniem zewnętrznym. Celem było wykorzystanie przejazdu, by stał się czasem na odkrywanie nowych rzeczy. Faza eksperymentalna umożliwiła opracowanie i przetestowanie różnych rodzajów doświadczeń i treści w samochodzie. Był to bardzo użyteczny eksperyment, który pozwolił na wyobrażenie koncepcji przyszłych usług w samochodach autonomicznych.  

Wyzwanie #3 – uproszczenie korzystania z różnych środków komunikacji miejskiej w regionie Ile-de-France  

Posługuj?c się technologiami monitorowania przejazdów i analizuj?c dane z wielu źródeł, Geo4Cast pozwolił lepiej zrozumieć zachowania osób pracuj?cych w siedzibie Nissana oraz pracowników AXA mieszkaj?cych w Ile-de-France. W zwi?zku z tym zaproponował siedem rozwi?zań optymalizuj?cych mobilność zgodn? z celami transformacji energetycznej, a wśród nich pracę na odległość, wspólne korzystanie z samochodów czy zast?pienie samochodu służbowego kart? uprawniaj?c? do korzystania z różnych środków transportu (pass mobilité). W odniesieniu do każdego z tych rozwi?zań zmierzono oszczędność czasu przejazdu oraz oszczędności dla pracowników i przedsiębiorstwa.  

Karos  natomiast testował wśród osób pracuj?cych w placówce RCI Bank and Services swoj? aplikację wspólnego użytkowania samochodu w sytuacji rzeczywistej. Ten eksperyment pozwolił poinformować pracowników placówki o nowych rozwi?zaniach w zakresie mobilności i zachęcił ich do zmiany zwyczajów, co spowodowało skrócenie czasu podróży i uproszczenie tras. Średnio, podczas testu, współpracownicy zyskali 24 minuty i 6 euro siły nabywczej na jednym przejeździe. Ogółem podczas eksperymentu zmniejszono emisję CO2 o ekwiwalent 345 kg.  

Wyzwanie #4  – ułatwienie rozwoju samochodów elektrycznych i ich infrastruktury w środowisku miejskim  

Użytkownicy samochodów elektrycznych otrzymuj? liczne formy pomocy finansowej na zakup oraz korzyści wynikaj?ce z poruszania się nimi i parkowania, ale różni? się one w czasie i w zależności od regionu. Nie zawsze łatwo jest szybko dotrzeć do jasnych i wiarygodnych informacji. Grupa Renault i Toucan Toco opracowały interfejs, dzięki któremu przyszli nabywcy mog? uzyskać informacje dotycz?ce zakupu i użytkowania samochodu elektrycznego: ładowanie i parkowanie na co dzień lub w czasie wakacji, instalacja punktu ładowania, koszty, modele dostępne na francuskim rynku, oddziaływanie na środowisko, panuj?ce stereotypy itd.  

Dalberg Data Insights, Grupa Renault i merostwo Paryża opracowały platformę dla zbierania danych pochodz?cych od Grupy Renault i merostwa Paryża na temat użytkowania samochodów elektrycznych i infrastruktury ładowania. Ta platforma umożliwia dynamiczn? wizualizację wpływu samochodów elektrycznych na stolicę i dzięki temu pozwala na strategiczn? rozbudowę niezbędnej infrastruktury czy zaoferowanie właściwych form pomocy finansowej dla nabywców samochodów elektrycznych.  

Wyzwanie #5 – poprawa lub stworzenie nowych usług w zakresie mobilności na podstawie danych generowanych przez samochody  

We Francji szukanie miejsc parkingowych powoduje 5-10% korków w strefach miejskich. AppyParking, Nissan oraz RCI Bank i Services przetestowały różne rozwi?zania dla rozwikłania tego problemu. W dzielnicy Marais w Paryżu został przetestowany londyński prototyp AppyParking, który oferuje proste i szybkie rozwi?zania umożliwiaj?ce  lokalizację wolnych miejsc oraz tryb płatności lepiej dostosowany do rzeczywistego czasu parkowania dzięki geolokalizacji samochodów i wolnych miejsc postojowych.  

Nissan i RCI Bank and Services współpracowały także z Ellis Car, by lepiej zrozumieć zachowania kierowców samochodów służbowych w czasie jazdy. Dzięki danym zebranym za pośrednictwem telematyki i/lub smartfonów, analiza danych pozwoli na poprawę infrastruktury i indywidualnych zachowań kierowców w zależności od powtarzaj?cych się, ryzykownych zachowań za kierownic?. Po udoskonaleniu to rozwi?zanie pozwoli zmniejszyć ryzyko wypadków samochodów służbowych.  

Wyzwanie #6 – wykorzystanie danych samochodów do opracowania instrumentu pozwalaj?cego na lepsze planowanie utrzymania sieci dróg  

Wydawca programów komputerowych wspieraj?cych proces decyzyjny w zakresie utrzymania i eksploatacji sieci drogowych Logiroad przetestował na paryskiej sieci drogowej niezawodność czujnika Renault. Czujnik pozwala ocenić jakość dróg i precyzyjnie zlokalizować uszkodzenia, np. dziury na drodze. Dzięki poł?czeniu czujnika z baz? danych Logiroad, rozwi?zanie dostarcza samorz?dom obiektywnych informacji na temat stanu nawierzchni w czasie rzeczywistym i taniej. Dzięki temu utrzymanie dróg oraz ruch s? bardziej płynne. Jednocześnie rozwi?zanie obniża koszty utrzymania dróg.  

Partnerzy i sponsorzy:    

Kontakt:

Euros Agency for NUMA
Eglantine Saubot : +33 6 82 26 49 66
Mathieu Lomazzi : +33 6 13 16 10 04
numa(@)eurosagency.eu  

Groupe Renault
Lucía CHAVEZ PAZ External Communication – Innovation Lead Manager
Email: lucia.chavez-paz(@)renault.com
Tel. : +33 (0) 1 76 82 93 37/ +33 (6) 60 64 04 58  

AXA Partners
Aline Dumont : +33 1 55 92 45 37
aline.dumont(@)axa-assistance.com
Nadia Quentin : +33 1 55 92 11 30
nadia.quentin(@)axa-assistance.com  

Nissan
François Crisias Corporate Communications Nissan Europe
Email. FCrisias(@)nissan-europe.com  

RCI Bank and Services
Sophie Guiot + 33(0) 1 76 88 86 44
sophie.guiot(@)rcibanque.com
Agence CLE + 33 (0)1 84 16 06 22
rcibspress(@)agencecle.fr

Mairie de Paris
Chloé Humpich : +33 1 42.76.69.23  
chloe.humpich(@)paris.fr  

NUMA: została założona w Paryżu w 2013 roku. Firma doradza w zakresie strategii innowacyjności start-upom, przedsiębiorstwom i podmiotom społeczeństwa obywatelskiego. NUMA zainicjowała pierwszy program akceleracji start-upów we Francji. Służy także swoim know-how wielkim korporacjom międzynarodowym i wspiera je w zakresie transformacji cyfrowej poprzez doskonalenie metod pracy na podstawie doświadczeń ze świata biznesu. W Paryżu, Nowym Jorku, Berlinie, Casablance, Moskwie, Barcelonie Meksyku i Bangalore NUMA inspiruje podmioty innowacyjne. Pomaga w doskonaleniu technologii i usług kształtuj?cych społeczeństwo jutra.

Stu pracowników NUMA przyczyniło się do rozwoju ponad 250 start-upów i organizuje 12 tysięcy wydarzeń każdego roku.

www.numa.co

https://citymakers.io/  

Grupa Renault: Międzynarodowy koncern Renault, produkuj?cy samochody od 1898 roku, sprzedał w 2017 roku blisko 3,76 miliona samochodów. Grupa zatrudnia obecnie ponad 120 tys. pracowników i posiada 36 zakładów i 12 700 punktów sprzedaży na całym świecie. Aby stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i kontynuować strategię rentownego wzrostu Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i wzajemnie dopełniaj?cych się markach (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine i LADA), produkcji samochodów elektrycznych i aliansie z Nissanem. Jest również silnie zaangażowana w e-Formułę i Formułę 1 wraz z now? stajni?. Sport motoryzacyjny jest dla Renault czynnikiem przyspieszaj?cym wprowadzanie innowacji, a także buduj?cym wizerunek i popularność marki.  

Nissan: Nissan jest jednym z pozaeuropejskich producentów posiadaj?cych na kontynencie największ? liczbę zakładów produkcyjnych, ośrodków i punktów sprzedaży. Zatrudnia w Europie ponad 17 tys. osób, które pracuj? w ośrodkach badawczo-projektowych, wzornictwa, zakładach produkcyjnych, pionach logistycznych, handlowych i marketingu. W 2016 roku Nissan wyprodukował w swoich zakładach w Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii i Rosji ponad 660 tys. samochodów, w tym maj?cych na swoim koncie liczne nagrody crossovery, samochody dostawcze oraz model Nissan LEAF. Jest to najlepiej sprzedaj?cy się na świecie w 100% elektryczny samochód. Nissan prowadzi działania na rzecz zerowej emisji zanieczyszczeń podczas eksploatacji samochodów i ograniczenia do zera śmiertelnych wypadków na drogach. Temu celowi służy przyjęty niedawno kompleksowy program „Intelligent Mobility”, który ma odpowiednio ukierunkować wybór technologii i rozwój przyszłych modeli marki. Pozwoli na podjęcie działań w zakresie rodzajów napędu, prowadzenia samochodów oraz sposobów ich wykorzystania w społeczeństwie. Ambicj? Nissana jest zdobycie pozycji najbardziej atrakcyjnej marki azjatyckiej w Europie.  

RCI Banque S.A.: Spółka RCI Banque S.A. została utworzona przez Grupę Renault, która jest jedynym jej udziałowcem. Jest to francuski bank specjalizuj?cy się w finansowaniu i usługach dla klientów i sieci Grupy Renault (Renault, Renault Samsung Motors, Dacia) na świecie oraz Grupy Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun), głównie w Europie, Rosji, w Ameryce Południowej, Korei Południowej i w Indiach.  

Od lutego 2016 roku RCI Bank and Services funkcjonuje pod nazw? handlow? RCI Banque.

Bank zatrudnia ponad 3 300 pracowników w 36 krajach. W 2016 roku sfinansował ponad 1,56 mln umów na samochody nowe i używane oraz sprzedał ponad 3,4 mln usług. Na koniec grudnia 2016 roku średnia wartość należności pracuj?cych wyniosła 33,3 mld euro, a wynik przed opodatkowaniem – 912 mln euro. Od 2012 roku RCI Bank and Services, obecnie RCI Banque, rozwija działalność w zakresie przyjmowania wkładów pieniężnych w czterech krajach. Na koniec grudnia 2016 roku wysokość netto wkładów wyniosła 12,6 mld euro, co stanowi 33% aktywów przedsiębiorstwa. Więcej informacji jest dostępne na: www.rcibs.com  

AXA: AXA Partners, działaj?ca w strukturze dyrekcji ds. innowacji Grupy AXA, specjalizuje się  w opracowywaniu z partnerami oryginalnych rozwi?zań dla firm z sektorów: samochodowego, mobilności, podróży, ubezpieczeń indywidualnych, zdrowia, domu, dostaw energii, telekomunikacji, handlu detalicznego, bankowo-ubezpieczeniowego i międzynarodowego assistance.

Zadaniem 10 000 pracowników jest tworzenie wraz z partnerami innowacyjnych rozwi?zań „na miarę”, które ł?cz? ubezpieczenia, assistance i inne usługi o wysokiej wartości dodanej i zapewniaj? większy komfort życia klientom.  

Merostwo Paryża: merostwo Paryża w 2008 roku zobowi?zało się wspierać innowacyjność we wszystkich jej formach, ponieważ jest świadome korzyści dla światowej metropolii. Władze Paryża zainwestowały ponad miliard euro i  oddały do dyspozycji inkubatorów przedsiębiorczości powierzchnię 100  000 m2, w tym Le Cargo w XIX dzielnicy, który jest dziś największym inkubatorem w Europie. Dynamiczny rozwój paryskiego ekosystemu dowiódł, że innowacyjność to efekt współpracy różnych podmiotów, które poszukuj? oryginalnych rozwi?zań. Udział merostwa Paryża w charakterze partnera programu open innovation CityMakers jest okazj? do wspólnej refleksji nad wyzwaniami zwi?zanymi z mobilności? jutra.  

Kontakt:

Lucia CHAVEZ PAZ
Communication Innovation Lead (Autonomous Drive, Connected Cars and Services, New Mobility)
+33 (0)1 76 82 93 37
lucia.chavez-paz@renault.com

GROUPE RENAULT
PRESS OFFICE
Tel.: +33 (0) 1 76 84 63 36
renault.media@renault.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!