Gospodarka strefy euro powróciła do prędkości przelotowej

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie EBC. W komunikacie po posiedzeniu utrzymany został zapis zgodnie z którym EBC oczekuje, że „stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przynajmniej do lata 2019 r., w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie” (tzw. forward guidance).</p>

>

EBC opublikował również najnowsze projekcje ekonomiczne. Nieznacznie obniżona została ścieżka PKB. Zgodnie z wrześniow? projekcj? PKB w strefie euro zwiększy się w 2018 r. o 2,0% (2,1% w czerwcowej projekcji), w 2019 r. o 1,8% (1,9%), a w 2020 r. o 1,7% (1,7%). Zarysowana przez EBC ścieżka wzrostu PKB nie odbiega znacz?co od naszego scenariusza. Zgodnie z komentarzem do projekcji nieznaczne obniżenie prognozowanej ścieżki wzrostu gospodarczego jest efektem obserwowanego od pocz?tku br. spowolnienia w światowym handlu. Znalazło to odzwierciedlenie w rewizjach w dół dynamiki eksportu oraz importu. Rewizja dynamiki eksportu była silniejsza niż rewizja dynamiki importu, co znalazło odzwierciedlenie w spadku prognozowanego wkładu eksportu netto do wzrostu PKB. Warto zwrócić uwagę, że EBC oczekuje wzrostu zarówno dynamiki importu jak i eksportu w 2019 r. Tym samym EBC uważa, że obserwowane obecnie spowolnienie w światowym handlu jest przejściowe.

Prognoza inflacji pozostała niezmieniona i w całym horyzoncie projekcji inflacja HICP kształtuje się na poziomie 1,7%, co jest spójne z naszym scenariuszem. Zgodnie z komentarzem do projekcji na jej stabilizację złoż? się obniżenie dynamiki cen nośników energii oraz stopniowy wzrost inflacji bazowej, która w 2018 r. wyniesie on 1,1% (wobec 1,1% w czerwcowej projekcji), 1,5% w 2019 r. (1,6%) oraz 1,8% (1,9%). Taka ścieżka inflacji bazowej wskazuje, że w kolejnych kwartałach pozostanie ona niska, co ograniczać będzie wzrost inflacji w Polsce (por. MAKROmapa z 10.09.2018).

Na konferencji prasowej po posiedzeniu prezes EBC M. Draghi został zapytany o spowolnienie aktywności w przemyśle strefy euro w kontekście podtrzymywanej przez niego optymistycznej oceny dotycz?cej sytuacji gospodarczej w obszarze wspólnej waluty. Draghi odpowiedział, że obserwowany w ostatnich miesi?cach spadek produkcji przemysłowej świadczy o zbieganiu gospodarki do poziomu równowagi. Innymi słowy w jego ocenie w najbliższym czasie wzrost gospodarczy w strefie euro będzie zbliżony do potencjalnego tempa wzrostu PKB. Naszym zdaniem wskazuje to, że obserwowane od pocz?tku br. spowolnienie gospodarcze w strefie euro zwi?zane z pogorszeniem koniunktury w światowym handlu ma ograniczony wpływ na perspektywy polityki monetarnej EBC. Tym samym wypowiedź Draghiego, w poł?czeniu z wynikami wrześniowej projekcji makroekonomicznej EBC, stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym EBC podniesie stopę depozytow? ł?cznie o 40 pb w II poł. 2019 r. i główn? stopę procentow? o 25 pb w IV kw. 2019 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!