Aktualności firm stowarzyszonych

Gospodarka strefy euro powróciła do prędkości przelotowej

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie EBC. W komunikacie po posiedzeniu utrzymany został zapis zgodnie z którym EBC oczekuje, że „stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przynajmniej do lata 2019 r., w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do zapewnienia dalszego trwałego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie” (tzw. forward guidance).</p>

>

EBC opublikował również najnowsze projekcje ekonomiczne. Nieznacznie obniżona została ścieżka PKB. Zgodnie z wrześniow? projekcj? PKB w strefie euro zwiększy się w 2018 r. o 2,0% (2,1% w czerwcowej projekcji), w 2019 r. o 1,8% (1,9%), a w 2020 r. o 1,7% (1,7%). Zarysowana przez EBC ścieżka wzrostu PKB nie odbiega znacz?co od naszego scenariusza. Zgodnie z komentarzem do projekcji nieznaczne obniżenie prognozowanej ścieżki wzrostu gospodarczego jest efektem obserwowanego od pocz?tku br. spowolnienia w światowym handlu. Znalazło to odzwierciedlenie w rewizjach w dół dynamiki eksportu oraz importu. Rewizja dynamiki eksportu była silniejsza niż rewizja dynamiki importu, co znalazło odzwierciedlenie w spadku prognozowanego wkładu eksportu netto do wzrostu PKB. Warto zwrócić uwagę, że EBC oczekuje wzrostu zarówno dynamiki importu jak i eksportu w 2019 r. Tym samym EBC uważa, że obserwowane obecnie spowolnienie w światowym handlu jest przejściowe.

Prognoza inflacji pozostała niezmieniona i w całym horyzoncie projekcji inflacja HICP kształtuje się na poziomie 1,7%, co jest spójne z naszym scenariuszem. Zgodnie z komentarzem do projekcji na jej stabilizację złoż? się obniżenie dynamiki cen nośników energii oraz stopniowy wzrost inflacji bazowej, która w 2018 r. wyniesie on 1,1% (wobec 1,1% w czerwcowej projekcji), 1,5% w 2019 r. (1,6%) oraz 1,8% (1,9%). Taka ścieżka inflacji bazowej wskazuje, że w kolejnych kwartałach pozostanie ona niska, co ograniczać będzie wzrost inflacji w Polsce (por. MAKROmapa z 10.09.2018).

Na konferencji prasowej po posiedzeniu prezes EBC M. Draghi został zapytany o spowolnienie aktywności w przemyśle strefy euro w kontekście podtrzymywanej przez niego optymistycznej oceny dotycz?cej sytuacji gospodarczej w obszarze wspólnej waluty. Draghi odpowiedział, że obserwowany w ostatnich miesi?cach spadek produkcji przemysłowej świadczy o zbieganiu gospodarki do poziomu równowagi. Innymi słowy w jego ocenie w najbliższym czasie wzrost gospodarczy w strefie euro będzie zbliżony do potencjalnego tempa wzrostu PKB. Naszym zdaniem wskazuje to, że obserwowane od pocz?tku br. spowolnienie gospodarcze w strefie euro zwi?zane z pogorszeniem koniunktury w światowym handlu ma ograniczony wpływ na perspektywy polityki monetarnej EBC. Tym samym wypowiedź Draghiego, w poł?czeniu z wynikami wrześniowej projekcji makroekonomicznej EBC, stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym EBC podniesie stopę depozytow? ł?cznie o 40 pb w II poł. 2019 r. i główn? stopę procentow? o 25 pb w IV kw. 2019 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!