Francusko-Polska Izba Gospodarcza podpisała Kartę Różnorodności

<p style="text-align: justify;">24 maja, w trakcie V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, wraz z siedmioma innymi firmami i instytucjami dołączyła do sygnatariuszy Karty Różnorodności - deklaracji o przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy. Tym samym CCIFP potwierdziła swoje działania na rzecz równego traktowania i poprzez swoją postawę zachęca firmy stowarzyszone do dołączenia do inicjatywy.</p>

>

Firmy francuskie były jednymi z inicjatorów stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności i znalazły się wśród pierwszych sygnatariuszy. W tym momencie Kartę podpisało 24 firmy stowarzyszone w CCIFP. Więcej informacji na temat inicjatywy: http://www.kartaroznorodnosci.pl/

1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego” – pod takim hasłem odbył się 24 maja, V Ogólnopolski Dzień Różnorodności - doroczne wydarzenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu realizowane w ramach programu Karta Różnorodności. Ponad 100 osób wzięło udział w dyskusjach, warsztatach poświęconych tworzeniu wolnych od dyskryminacji i wł?czaj?cych miejsc pracy, a 20 panelistów/ek zaprezentowało zróżnicowane aspekty podejścia do wyzwań dotycz?cych równości, które niesie ze sob? obecny rynek pracy. Po raz pierwszy poruszono także temat wpływu nowych technologii na wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji. Partnerami spotkania był Bank Zachodni WBK i Siemens Polska.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie  Forum Odpowiedzialnego Biznesu  w ramach europejskiego programu  Karta Różnorodności  wspieranego przez firmę Orange Polska od pocz?tku istnienia Karty w Polsce. Celem projektu, jak i dorocznego majowego wydarzenia, jest upowszechnianie i przybliżanie pracodawcom idei zarz?dzania różnorodności?, a także pokazanie konkretnych przykładów i rozwi?zań umożliwiaj?cych rozpoczęcie działań z tego zakresu.  

- Bardzo nas cieszy zauważalne, coraz większe zainteresowanie pracodawców tematem różnorodności. Widać, że biznes, ale nie tylko, stara się odpowiedzialnie podejść do zmian zachodz?cych na rynku pracy w Polsce – wyzwań demograficznych, zmieniaj?cych się oczekiwań wobec pracodawców, coraz większej liczby obcokrajowców czy rozwoju nowych technologii, które nie pozostaj? bez znaczenia także jeśli chodzi o wyrównywanie szans w miejscu pracy. – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarz?du Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Gospodarzem tegorocznych obchodów V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności był Bank Zachodni WBK.- Sektor bankowy był liderem transformacji w Polsce. W obecnej szybko zmieniaj?cej się, niepewnej rzeczywistości, w dobie wyzwań demograficznych, skokowego rozwoju technologii, narodzin nowych modeli biznesowych zmieniaj?cych zdecydowanie rynki nie tylko usług bankowych oraz pytań o wartości i rolę biznesu w społeczeństwie, musi się zmieniać jeszcze szybciej. Kluczem do sukcesu s? ludzie, nigdy te słowa nie były bardziej prawdziwe. St?d w sercu działań Banku Zachodniego WBK s? wartości takie jak: dialog, otwartość i szacunek dla różnorodności. Cieszymy się, że możemy wspierać Ogólnopolski Dzień Różnorodności, który w tym roku odbywa się w naszym Centrum Relacyjnym.powiedziała Dorota Strojkowska, Członkini Zarz?du Banku Zachodniego WBK.

Kolejni pracodawcy wspieraj? różnorodność

Spotkanie otworzyło tradycyjnie już uroczyste podpisanie przez przedstawicieli nowych sygnatariuszy deklaracji o przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy. Tym razem do grona pracodawców wspieraj?cych tworzenie otwartych na różnorodność miejsc pracy przyst?piły: 3M w Polsce, Aasa Polska, Coca-Cola HBC Polska, Fundacja Integracja, Gmina Gniewino oraz Hotel Mistral Sport w Gniewinie, Muzeum   Historii Żydów Polskich POLIN i Polsko-Francuska Izba Gospodarcza.

Obecnie, w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności jest ponad 220 firm, organizacji i instytucji publicznych, w tym coraz więcej samorz?dów. Więcej o programie na www.kartaroznorodnosci.plWiele spojrzeń na różnorodność Część merytoryczn? konferencji otworzyła Kinga Schlesinger, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w  Warszawie, opowiedziała o wyzwaniach dzisiejszego rynku pracy, w kontekście europejskim. Sytuację w Polsce omówiła natomiast Katarzyna Sowińska – Bonder, Dyrektorka Biura Rekrutacji Banku Zachodniego WBK.

Drugi blok tematyczny poświęcony był godzeniu ról zawodowych i prywatnych, a zaproszenie do rozmowy na ten temat przyjęła m.in. Zuzanna Skalska, analityczka trendów, Agnieszka Kramm, prezeska Fundacji Miejsce Kobiet,  Jacek Jakubowski, psycholog i trener biznesu, inicjator pierwszego Festiwalu Empatii,  Krystian Hanke,  dziennikarz radiowej Trójki prowadz?cy Projekt Tata 3.0 oraz Katarzyna Sowińska – Bonder. Uczestnicy dyskusji, poprzedzonej prezentacj? o zmieniaj?cych się rolach zawodowych i poczuciu szczęścia, zastanawiali się m.in.    czy tzw. work-life balance i działania pracodawców w tym obszarze trafiaj? w potrzeby pracowników, czego właściwie oczekuj? dziś pracownicy i jak pracodawcy patrz? na pracowników – rodziców. Paneliści zwracali uwagę na istotę empatii pracodawców, elastyczności, partnerstwa między pracownikami a pracodawcami oraz odpowiedzialne („służebne”) przywództwa, otwartego na potrzeby pracowników.  

Prawu pracy w Polsce w aspekcie podejścia przepisów do różnorodności i równości dyskutowały Danuta Przywara, prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, w ramach drugiego bloku tematycznego.

O dobrych praktykach biznesu w kontekście tworzenia wł?czaj?cych miejsc pracy rozmawiali z kolei : Mariola Czechowska-Fr?czak  ,Mind Partners, Paweł Konieczny – Dyrektor Personalny Polska i Kraje Bałtyckie, L’Oreal, Dorota Strosznajder  – dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej w Polsce i krajach bałtyckich, pełnomocniczka zarz?du ds.  odpowiedzialności społecznej oraz Ambasadorka Różnorodności, Henkel, oraz przedstawiaj?ca temat z perspektywy samorz?du - Agata Wierny – pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds.  Równych Szans.  

Czy nowe technologie dyskryminuj? czy dyskryminacji przeciwdziałaj??

- Cieszymy się, że podczas tegorocznej konferencji poruszony został temat nowych technologii w kontekście różnorodności w miejscu pracy. Technologia, algorytmy – to wszystko tworz? ludzie i tylko zaangażowanie różnorodnych zespołów do opracowywania, testowania nowych produktów i rozwi?zań pozwoli wykorzystać potencjał tej technologii i zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania. W kontekście dyskryminacji pamiętajmy, ze za technologiami s? ludzie, ich wartości i poczucie empatii ma wpływ na zachowania i tworzone algorytmy. Jestem głęboko przekonana, że może istnieć balans we współistnieniu sztucznej inteligencji na usługach ludzkości. Na to stawiamy w Siemensie i tę wartość chcemy podkreślać, m.in. wspieraj?c takie wydarzenia jak Ogólnopolski Dzień Różnorodności.-powiedziała Anna Grosiak, Dyrektorka ds.  Rozwoju Biznesu / Pełnomocnik ds.  Zarz?dzania Różnorodności?, Siemens Polska

Ostatni blok , poświęcony był coraz bardziej aktualnemu tematowi rozwoju nowych technologii i ich zwi?zku z różnorodności?. Zaproszenie do dyskusji przyjęli: prof. Katarzyna Śledziewska  badaczka gospodarki cyfrowej reprezentuj?ca Uniwersytet Warszawski,   dr Jędrzej Niklas  badaj?cy algorytmy decyzyjne z London School of Economics   oraz przedstawiciele firm: Anna Grosiak, Dyrektorka ds.  Rozwoju Biznesu / Pełnomocnik ds.  Zarz?dzania Różnorodności?, Siemens Polskai Jerzy Kalinowski  – Doradca Zarz?du KPMG w  Polsce.

Goście panelu rozmawiali o tym, czy technologie gwarantuj? równość, czy wręcz przeciwnie. Rozmowa przedstawicieli nauki z przedstawicielami biznesu pozwoliła na skonfrontowanie bardziej teoretycznego, badawczego podejścia do tematu z praktyk? biznesow?.  

Relacja z drugiej części konferencji dostępna jest Facebooku Forum Odpowiedzialnego Biznesu: www.facebook.com/forumodpowiedzialnegobiznesu

- Poruszyliśmy dzisiaj wiele ważnych tematów zwi?zanych z różnorodności?, która coraz mocniej interesuje pracodawców. 2018 rok to rok ważnego polskiego jubileuszu, st?d już dziś serdecznie zapraszam na konferencję „Sto lat praw wyborczych kobiet. Sto lat drogi do równych szans”, któr? organizujemy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w listopadzie. Wówczas skupimy się przede wszystkim na sytuacji kobiet w miejscu pracy, choć nie tylko. dodała na zakończenie części konferencyjnej Marzena Strzelczak

5 aspektów różnorodności w ramach pięciu warsztatów

Na uczestników spotkania czekała także część praktyczna, w ramach której odbyło się 5 warsztatów, tym razem poświęconych: społeczności LGBT w miejscu pracy, zatrudnianiu migrantów, sytuacji osób z niepełnosprawnościami, integracyjnemu przywództwu i oczywiście pierwszym krokom we wprowadzaniu zarz?dzania różnorodności?. Warsztaty stanowiły wstęp do tematów, które będ? rozwijane w ramach działań Karty Różnorodności w przyszłości.

Koordynator Karty Różnorodności: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Patron honorowy Karty Różnorodności:
  Rzecznik Praw Obywatelskich
Opiekun Karty Różnorodności:  Orange Polska
Partnerzy spotkania:  Bank Zachodni WBK, Siemens

Kontakt dla mediów: Agnieszka Kłopotowska, agnieszka.klopotowska(@)fob.org.pl tel. 721296197Karta Różnorodności, koordynowana w Polsce od 2012 roku przez Forum Odpowiedzianego Biznesu, ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i wł?czaj?cych miejsc pracy. W tym roku wyjściem do dyskusji na temat wyrównywania szans osób narażonych na dyskryminację w miejscu pracy, było 100 lecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych. Kolejne wydarzenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zwi?zane z różnorodności? będzie poświęcone właśnie sytuacji kobiet na przestrzeni ostatnich stu lat. Konferencja ta odbędzie się 28 listopada w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. www.kartaroznorodnosci.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działaj?c?, już od ponad 15 lat, i największ? organizacj? pozarz?dow? w Polsce, która zajmuje się koncepcj? społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, pozostaj?ca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat i ł?czymy ludzi, którzy zmieniaj? biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.   Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!