Aktualności firm stowarzyszonych

Firma Deloitte po raz kolejny zbada światowe i polskie trendy w HR

<p style="text-align: justify;">Firma doradcza Deloitte rozpoczęła pracę nad VI edycją badania „Global Human Capital Trends” dotyczącego trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Mogą wziąć w nim udział członkowie zarządów, dyrektorzy i szefowie działów personalnych przedsiębiorstw z całego świata, w tym również z Polski. Raport prezentuje ewolucję zachowań pracodawców wobec pracowników, przywództwa i struktury organizacyjnej, a także mierzy wpływ rewolucji cyfrowej na zarządzanie kapitałem ludzkim. Ankiety można wypełniać do 31 października br., a wyniki badania zostaną zaprezentowane wiosną przyszłego roku. Badanie w Polsce prowadzone jest we współpracy z jedną z wiodących firm branży doradztwa personalnego Randstad.</p>

>

W ubiegłorocznym badaniu wzięło udział ponad 10 tys. przedstawicieli branży HR z 140 krajów. Tegoroczna edycja koncentruje się na modyfikacji działalności firm, wykorzystaniu technologii cyfrowych i budowaniu zróżnicowanej oferty w celu przyci?gnięcia pracowników przyszłości.

Wnioski z badania pozwol? określić najważniejsze strategie i trendy w obszarze HR w perspektywie 2018 roku i  kolejnych lat. Badanie odpowie na dwa podstawowe pytania: jakie s? globalne trendy w tym obszarze i  czy firmy s? gotowe, by im sprostać. – Funkcja HR pełni dziś unikatow? rolę. Może pomóc liderom i  organizacjom w dostosowaniu się do nowych technologii, ludziom do nowych modeli pracy i kariery, a  firmom do zmian społecznych. To właśnie opinia kluczowych menedżerów HR z całego świata pomaga zdefiniować trendy na najbliższe lata i określić stopień gotowości organizacji do stawienia im czoła – mówi  Michał Olbrychowski, Lider doradztwa Human Capital, Deloitte

Wyniki polskiego badania zostan? ocenione przez ekspertów Deloitte również pod k?tem dostosowania otoczenia prawnego do zmieniaj?cych się oczekiwań pracowników i pracodawców. Przeanalizowane zostan?, m.in.: nietypowe formy zatrudnienia oraz niestandardowe benefity. – Chcemy zastanowić się, w jakim zakresie występuj?ce trendy mieszcz? się w instytucjonalnych ramach dotychczasowych regulacji kodeksowych, a na ile wymagaj? interwencji ustawodawcy. Przed nami ogłoszenie wyników prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Nowe kodeksy indywidualnego i  zbiorowego prawa pracy maj? zostać przedstawione w lutym 2018 r. Warto zweryfikować, na ile planowane przepisy wychodz? na przeciw potrzebom rynku – mówi  Przemysław Stobiński, Partner Associate i Szef Zespołu Prawa Pracy w Deloitte Legal.

Tak jak w ubiegłorocznej edycji, polskie wydanie globalnego raportu zostanie uzupełnione o pogłębion? analizę wyników krajowych, przygotowan? we współpracy z jedn? z wiod?cych firm branży doradztwa personalnego Randstad. – W Polsce, na coraz trudniejszym z perspektywy pozyskania i utrzymania najlepszych pracowników rynku pracy, możliwość porównania trendów światowych do lokalnych ma unikaln?, trudn? do przecenienia wartość, zarówno dla dyrektorów HR, jak i dla zarz?dów – mówi  Magdalena Celmer, Regional Manager Randstad Professionals.

Uczestnicy badania otrzymaj? bezpłatn? wersję raportu oraz zaproszenie do udziału w specjalnym webcaście, który będzie poświęcony analizie uzyskanych wyników. Wyniki zostan? opublikowane wiosn? przyszłego roku.

Zgodnie z polityk? firmy Deloitte, wszystkie odpowiedzi będ? miały charakter poufny i nie pozwol? na bezpośredni? identyfikację respondenta ani reprezentowanej przez niego firmy. Wypełnienie ankiety nie powinno zaj?ć więcej niż 15 - 20 minut. Pytania ankietowe s? identyczne w każdym kraju objętym badaniem, dzięki czemu będzie możliwe dokonanie analizy porównawczej.        

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Ankieta do badania jest dostępna w języku polskim  do 31 października br.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!