Analizy i badania

Finalne dane o PKB zgodnie z wstępnym szacunkiem

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, realne tempo wzrostu PKB w IV kw. ub.r. ukształtowało się na poziomie 4,9% r/r wobec 5,1% w III kw., co było zgodne z naszą prognozą i wstępnym szacunkiem opublikowanym przez GUS w dn. 14 lutego 2019 r. Tempo wzrostu gospodarczego w ujęciu kw/kw zmniejszyło się z 1,6% w III kw. do 0,5% w IV kw. i ukształtowało się na najniższym poziomie od III kw. 2016 r. Struktura wzrostu PKB była tylko częściowo zgodna z naszymi szacunkami dokonanymi na podstawie wstępnych rocznych danych o PKB (por. MAKROpuls z 30.01.2019). Największe zmiany w porównaniu do implikowanej struktury wzrostu PKB w IV kw. wystąpiły w przypadku wkładu eksportu netto (in minus) i kontrybucji zmiany zapasów (in plus).

 

Zaskakuj?ce przyspieszenie eksportu

Dynamika inwestycji zmniejszyła się do 6,7% r/r w IV kw. z 9,9% w III kw., a ich wkład do wzrostu PKB nie zmienił się i wyniósł 1,7 pkt. proc. Z kolei spowolnienie konsumpcji okazało się mniejsze od wcześniejszych oczekiwań (4,3% r/r w IV kw. wobec 4,5% w III kw.), ale pozostała ona głównym źródłem wzrostu PKB w IV kw. (kontrybucja równa 2,2 pkt. proc.). Mniejsza skala spowolnienia wzrostu spożycia prywatnego jest spójna z wcześniejszymi danymi wskazuj?cymi na przyspieszenie wzrostu funduszu płac i sprzedaży detalicznej w IV kw.

W kontekście słabej koniunktury za granic? najbardziej zaskakuj?ce w strukturze PKB za IV kw. jest przyspieszenie eksportu do 8,9% r/r wobec 4,9% w III kw. Może to wskazywać na rosn?ce przewagi konkurencyjne polskich przedsiębiorstw za granic?. Tak? ocenę wspieraj? dane o  międzynarodowym  handlu towarami – skala spowolnienia eksportu w Polsce w IV kw. była najmniejsza na tle krajów regionu. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z silnym wzrostem dynamiki importu do 9,0% r/r z 6,9% w III kw. W rezultacie wkład eksportu netto wzrósł w mniejszym stopniu niż zakładaliśmy (do 0,2 pkt. proc. w IV kw. z -0,9 pkt. proc. w III kw.). Był to jednocześnie czynnik w największym stopniu dynamizuj?cy wzrost PKB.

Głównym czynnikiem ograniczaj?cym wzrost PKB w IV kw. był niższa kontrybucja wkładu zapasów (-1,0 pkt. wobec 0,0 pkt. proc.). Należy jednak podkreślić, że przyrost zapasów w IV kw. (15,0 mld zł) ukształtował się na wysokim na tle historycznym poziomie. Zgodnie z wynikami badań koniunktury firmy przetwórstwa przemysłowego zwiększyły w IV kw. zapasy, co świadczyło o wci?ż optymistycznych wówczas ocenach firm dotycz?cych przyszłej koniunktury

Ryzyko w górę dla prognozy wzrostu PKB w 2019 r.

Dane o PKB w IV kw. nie zmieniaj? naszej oceny perspektyw wzrostu gospodarczego w 2019 r. Istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2019 r. (3,3% wobec 5,1% w 2018 r.) stanowi? planowane przez rz?d znacz?ce zmiany w polityce fiskalnej (por. MAKROmapa z 25.02.2019). Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny uwzględniaj?cy wpływ wspomnianego pakietu fiskalnego przedstawimy 11.03.2019 r.

Dzisiejsze dane o PKB w IV kw. s? neutralne dla kursu złotego i cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!