Analizy i badania

Ekonomiczne efekty eskalacji konfliktu na Ukrainie

<p style="text-align: justify;">W związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie przeprowadziliśmy analizę wpływu zaostrzenia tego konfliktu na sytuację gospodarczą w Polsce.</p>

>

Nasze badanie przedstawia pesymistyczny scenariusz zakładaj?cy znacz?cy wzrost napięcia na wschodzie Ukrainy w połowie II kw. i utrzymanie się takiej sytuacji przez jeden kwartał. Obecnie szacujemy prawdopodobieństwo jego realizacji na niskim poziomie i uważamy, że sytuacja na wschodzie Ukrainy będzie się stopniowo normalizować. Na potrzeby naszej symulacji założyliśmy, że eskalacja konfliktu przyczyniłaby się do znacznego spadku PKB w 2014 r. w Rosji (-1,5%) i na Ukrainie (-10,0%). Scenariusz recesji na Ukrainie w br. wspiera przeprowadzona w ubiegłym tygodniu niespodziewana podwyżka stóp procentowych o 300 pb. przez ukraiński bank centralny. Naszym zdaniem, w 2015 r. tempo wzrostu gospodarczego w tych dwóch krajach, głównie ze względu na efekty niskiej bazy ponownie stałoby się dodatnie i wyniosłoby odpowiednio +1,5% i +3,0%. Oczekujemy również, że wzrost awersji do ryzyka spowodowałby wyraźne osłabienie złotego w krótkim okresie (kurs EURPLN równy 4,40 na koniec II kw.) oraz spadek kursu EURUSD (1,35 na koniec czerwca). Zarysowane powyżej czynniki miałyby istotne konsekwencje dla sytuacji gospodarczej w Polsce. W celu oszacowania wpływu gwałtownego zaostrzenia kryzysu rosyjsko-ukraińskiego posłużyliśmy się naszym kwartalnym, ekonometrycznym modelem prognostycznym. Poniżej przedstawiliśmy główne rozbieżności w projekcjach zmiennych makroekonomicznych i finansowych pomiędzy scenariuszem pesymistycznym zakładaj?cym eskalację kryzysu i scenariuszem bazowym zaprezentowanym w naszej ostatniej prognozie kwartalnej (por. MAKROmapa z 07.04.2014).

Oczekiwana przez nas eskalacja konfliktu na Ukrainie będzie naszym zdaniem oddziaływała w kierunku dalszego osłabienia hrywny. Dodatkowo, deprecjację waluty ukraińskiej wspierać będ? oczekiwania rynków finansowych dotycz?ce restrukturyzacji długu publicznego na Ukrainie. Utrzymywanie się osłabionego kursu hrywny, zmniejszaj?ce opłacalność cenow? importu z Polski będzie oddziaływało w kierunku zauważalnego ograniczenia polskiego eksportu na Ukrainę. Ponadto, naszym zdaniem, kryzys na Ukrainie przyczyni się do pogorszenia nastrojów ukraińskich konsumentów i producentów, a tym samym popyt z ich strony może być ograniczony. Powyższe czynniki przełoż? się, w naszej ocenie, na obniżenie średniorocznej dynamiki polskiego eksportu w 2014 r. do 7,5% r/r z 9,3% oczekiwanych przez nas w scenariuszu bazowym.

Eskalacja kryzysu na Ukrainie przyczyni się naszym zdaniem do nasilenia obaw polskich producentów i konsumentów o stabilność sytuacji geopolitycznej w regionie. Pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych wpłynie na zmniejszenie ich spożycia. Tym samym w scenariuszu pesymistycznym oczekujemy, że roczna dynamika konsumpcji w latach 2014-2015 ukształtuje się średnio o 0,3 pp. niżej niż w scenariuszu bazowym. Z kolei producenci mog? opóźnić decyzję o rozpoczęciu projektów inwestycyjnych lub całkowicie z nich zrezygnować. Mniejsze nakłady na środki trwałe ze strony przedsiębiorstw spowoduj? obniżkę ścieżki dynamiki inwestycji ogółem o ok. 1,1 pp. w 2014 r. W 2015 r. dynamika inwestycji będzie stopniowo powracała do tej prognozowanej przez nas w scenariuszu bazowym. W sumie, spadek dynamiki eksportu, konsumpcji i inwestycji przełoży się naszym zdaniem na zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego w 2014 r. do 2,9% r/r z 3,5% oczekiwanych przez nas w scenariuszu bazowym. W 2015 r. oczekujemy, że prognozowana przez nas dynamika PKB uległaby obniżeniu z 4,0% r/r do 3,7%.

Znacz?cych efektów eskalacji konfliktu we wschodniej części Ukrainy spodziewamy się również w odniesieniu do zmian cen. Oczekujemy, że w wyniku pogorszenia nastrojów na globalnych rynkach finansowych dojdzie do gwałtownego, ale przejściowego wzrostu notowań cen ropy naftowej na przełomie II i III kw. br. W takim przypadku oczekujemy, że dynamika cen paliw w Polsce br. kształtowałaby się znacz?co powyżej naszej prognozy wyrażonej w scenariuszu bazowym. Ponadto, Polska jest w stanie całkowicie zaspokoić swoje zapotrzebowanie na gaz ziemny z alternatywnych źródeł (np. z Niemiec) w przypadku wstrzymania dostaw tego surowca przez Ukrainę. Niemniej jednak nie można wykluczyć wyst?pienia przejściowych zaburzeń w dostawie gazu, co w krótkim okresie mogłoby doprowadzić do wzrostu cen nośników energii, a tym samym inflacji. Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku obniżenia inflacji będzie natomiast spadek cen żywności. W przypadku nasilenia kryzysu na Ukrainie, zwiększa się ryzyko rozszerzenia zakresu rosyjskiego embarga na polsk? żywność. W krótkim okresie polscy producenci nie będ?c w stanie znaleźć alternatywnego rynku zbytu na swoje produkty, będ? zmuszeni obniżyć ich ceny. Kombinacja trzech ww. czynników będzie oddziaływała w kierunku wzrostu inflacji w 2014 r., średniorocznie z obecnie oczekiwanych przez nas 0,9% r/r do 1,1%. W 2015 r. oczekujemy, że ze względu na efekty wyższej bazy inflacja ukształtowałaby się na poziomie 1,8% wobec 2,0% w scenariuszu bazowym.

Naszym zdaniem, wolniejszy wzrost gospodarczy w latach 2014-2015 i niższa inflacja w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej byłaby silnym argumentem dla RPP za wydłużeniem okresu stabilnych stóp procentowych do III kw. 2015 r. W naszym pesymistycznym scenariuszu zakładamy, że RPP zdecydowałaby się na tylko jedn? podwyżkę stóp procentowych w 2015 r. (o 25 pb. w listopadzie). Dłuższy okres utrzymywania łagodnej polityki pieniężnej oddziaływałby w kierunku wolniejszej aprecjacji złotego. Kurs EURPLN wyniósłby wówczas 4,15 na koniec 2014 r. i 3,90 na koniec 2015 r.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!