Analizy i badania

EFL: czeka nas niepewna dekada w branży budowlanej

<p style="text-align: justify;">Mimo boomu w budownictwie, wielu przedstawicieli branży z niepokojem patrzy w przyszłość. 1 na 5 zapytanych ocenia, że w nadchodzących 10 latach sytuacja społeczno-gospodarcza kraju nie będzie sprzyjała rozwojowi branży budowlanej. Najliczniejsza jest jednak grupa firm, które nie są w stanie ocenić, co może im przynieść przyszłość (38 proc.). Optymiści stanowią mniejszość w badaniu (37 proc.) – wynika z raportu EFL „Budownictwo przyszłości. Pod lupą”.</p>

>

-  10 lat to bardzo długi okres, w którym może mieć miejsce wiele zmian kluczowych dla kondycji branży budowalnej między innymi w zakresie regulacji prawno-podatkowych, zwi?zanych z rynkiem pracy czy dotacjami unijnymi. St?d i prognozowanie nie jest łatwe. Jednak to, co będzie dziać się w otoczeniu społeczno-gospodarczym, mocno koresponduje z tym, jak zarz?dzaj?cy firmami oceniaj? własn? sytuacj? oraz przyszłość. A wniosek z naszego badania nie jest optymistyczny. Zdecydowanie mniej firm ocenia perspektywy rozwoju w przyszłości jako dobre w porównaniu z minion? dekad?. O ile aż 57 proc. podmiotów było zdania, że sytuacja społeczno-gospodarcza w ostatnich 10 latach sprzyjała rozwojowi branży budowlanej w Polsce, to już jedynie 37 proc. wyraziło opinię, że będzie mu ona sprzyjać w ci?gu najbliższych 10 lat  – zauważył  Radosław Woźniak, wiceprezes EFL S.A.

Najmłodsi boj? się najbardziej

Bior?c pod uwagę wiek firmy, z najmniejszym optymizmem na kolejne 10 lat spogl?daj? najmłodsi przedstawiciele branży budowlanej. Aż 25 proc. przedsiębiorstw działaj?cych na rynku nie dłużej niż 5 lat spodziewa się, że w najbliższej dekadzie sytuacja społeczno-ekonomiczna nie będzie sprzyjać rozwojowi budownictwa. Do tego w tym segmencie firm najliczniejsz? grupę stanowi? te, które nie podejmuj? się prognozowania w tej kwestii (42 proc.). Relatywnie w lepszych barwach przyszłość widz? firmy o średnim wieku (11-15 lat) – 39 proc. postrzega przewidywany wpływ jako pozytywny.

Najwięksi najbardziej optymistyczni

Oceny perspektyw rozwoju branży budowlanej w najbliższych 10 latach różni? się również w zależności od wielkości firmy. Najwyższy odsetek podmiotów, które uważaj?, że sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju w nadchodz?cej dekadzie będzie sprzyjać rozwojowi branży, zaobserwowano wśród największych podmiotów sektora MŚP (39 proc.). Równocześnie, w tej samej grupie respondentów wyszczególnionej z uwagi na wielkość, zidentyfikowano także najwięcej osób wyrażaj?cych obawy w tym zakresie – 23 proc. reprezentantów średnich firm było zdania, iż sytuacja nie będzie sprzyjać rozwojowi budownictwa. Najbardziej niepewne przyszłości s? firmy najmniejsze, zatrudniaj?ce do 9 pracowników – 41 proc. z nich nie wie, czego się spodziewać.

Najlepsze lata przed budownictwem komercyjnym

Jeśli spojrzymy na specjalizację firmy, na największych optymistów wyrastaj? podmioty z podsektora budownictwa niemieszkaniowego, czyli zajmuj?ce się biurami, magazynami czy obiektami handlowymi. Zdaniem niemal połowy (47 proc.), sytuacja społeczno-gospodarcza w Polsce w nadchodz?cych 10 latach będzie sprzyjać rozwojowi branży. Z kolei najliczniej swoje obawy deklarowali przedstawiciele budownictwa inżynieryjnego (mosty, drogi) – zdaniem 28 proc. takich podmiotów nie będzie to dobry okres dla budownictwa (w przypadku budownictwa nie mieszkaniowego ten odsetek wyniósł tylko 13 proc. Natomiast najwięcej firm, które nie wiedz?, co przyniesie im kolejnych 10 lat, odpowiada za budownictwo mieszkaniowe (42 proc.).

TOP5 zagrożeń dla budownictwa

Co w szczególności może zagrozić rozwojowi branży budowlanej w ci?gu najbliższych 10 lat? Eksperci EFL wskazuj? na 5 najważniejszych czynników.

–  Po pierwsze,  nie ma ludzi do pracy. Przedstawiciele branży nie konkuruj? o nich tylko między sob?, ale z innymi branżami takimi jak logistyka czy produkcja. W przypadku braku kadry, realizacja wielu projektów może być zagrożona. Po drugie, na rynku budowlanym widzimy już pierwsze symptomy  kumulacji inwestycji budowlanych, wywołanej przede wszystkim konieczności? wykorzystania środków z UE przeznaczonych na inwestycje drogowe. W konsekwencji mamy do czynienia ze  wzrostem cen materiałów budowlanych i usług, które skutkuj? odwoływaniem przetargów na roboty budowlane, gdyż nawet najniższe kwoty ofertowe s? wyższe od funduszy posiadanych przez inwestora. Dalej, ze względu na wzrost kosztów budowy szefom wielu firm sen z powiek spędzaj? rozpoczęte wcześniej kontrakty. Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży usług, firmy skarż? się na  malej?c? rentowność.  Jak wynika z danych Euler Hermes, średnia rentowność przedsiębiorstw budowlanych po I kwartale 2018 roku spadła poniżej 1 proc., podczas gdy w tym samym okresie średnia rentowność sprzedaży polskich firm zbliżała się do 5 proc., a w przemyśle do prawie 7 proc. W końcu, na coraz trudniejsz? sytuację w budowlance wpływaj?  zmiany podatkowe.  Między innymi odwrócony VAT, który od pocz?tku 2017 r. zacz?ł obowi?zywać w branży budowlanej na usługi podwykonawcze, w przypadku wielu mniejszych firm powoduje trudności z utrzymaniem bież?cej płynności finansowej –  wskazuje  Radosław Woźniak, wiceprezes EFL S.A.

Pełna wersja raportu „Budownictwo przyszłości. Pod lup?” jest dostępny pod adresem  https://media.efl.pl/reports/16870.

Ósmy raz pod lup?

Raport „Budownictwo przyszłości. Pod lup?”  jest ósmym z kolei opracowaniem z serii „Pod lup?”. Pierwszy charakteryzował kondycję mikro-, małych i średnich firm w Polsce („MŚP pod lup?”, 2011), drugi poświęcony był sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce („Agro pod lup?”, 2012). Trzecie opracowanie analizowało finansowe aspekty prowadzenia działalności transportowej w Polsce („Transport pod lup?”, 2013), czwarte – wsparcie młodych na rynku pracy („Młodzi na rynku pracy. Pod lup?”, 2014), pi?te – innowacje („Innowacje w MŚP. Pod lup?”, 2015). Szósty raport przedstawiał inwestycje prowadzone przez MŚP w Polsce („Inwestycje w MŚP. Pod lup?”, 2016). Natomiast ubiegłoroczne, siódme wydanie, dotyczyło pokolenia milenialsów („Millenialsi w MŚP. Pod lup?”, 2017).

Raport przekazuje wielostronny obraz obszaru, jakim jest budownictwo, które jest kołem zamachowym gospodarki, stanowi?c trzecie źródło PKB w Polsce. Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach opinii, rozbudowanych o szeroki kontekst problematyki zwi?zanej z budownictwem, inżynieri? budowlan?, architektur?, urbanistyk? i procesami społecznymi w obszarze zamieszkiwania. Źródłem treści s? również opracowania branżowe (raporty sektora leasingu, bankowego, budowlanego), dane GUS, a także dostępna publicystyka dotycz?ca inwestycji infrastrukturalnych i mieszkalnictwa. Raport wzbogacaj? wywiady ze specjalistami wielu dziedzin wprost lub pośrednio zwi?zanych z budowaniem: architektami, urbanistami czy naukowcami.

***

Metodologia badania:

Badanie „Budownictwo przyszłości. Pod lup?” zostało zrealizowane przez Ecorys Polska na zlecenie EFL S.A. na reprezentatywnej grupie 500 firm z branży budowlanej (budownictwo mieszkaniowe, komercyjne, inżynieryjne, działalność projektowa) dobranych w sposób losowo-kwotowy. 40 proc. stanowili mikroprzedsiębiorcy zatrudniaj?cy do 9 osób, tyle samo mali przedsiębiorcy zatrudniaj?cy do 49 osób, a 20 proc. średni przedsiębiorcy z maksimum 249 osobami na pokładzie. Badanie wykonano metod? ilościow?, technik? CATI (wywiad telefoniczny) od 7 czerwca do 4 lipca 2018 roku.  

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 313 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!