Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Efekty kalendarzowe główną przyczyną wzrostu dynamiki produkcji

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu o 13,2% r/r wobec wzrostu o 9,8% w lipcu, kształtując się poniżej oczekiwań rynku (13,7%) oraz naszej prognozy (15,9%). Główną przyczyną silnego zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy lipcem a sierpniem był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu ich liczba była o 2 dni większa w 2020 r., podczas gdy w lipcu była o 1 mniejsza niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w sierpniu o 0,3% m/m, co jest jej pierwszym spadkiem od kwietnia br. Szacujemy, że poziom produkcji przemysłowej w sierpniu był o 7,3% wyższy niż przed wybuchem pandemii (tj. luty ub. r.).

Bariery podażowe spowolniły produkcję w branżach eksportowych

W ujęciu sektorowym na szczególną uwagę zasługuje spadek dynamiki produkcji w kategoriach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Szacujemy, że dynamika produkcji w branżach eksportowych zmniejszyła się w sierpniu do 7,8% r/r wobec 7,9% w lipcu, mimo oddziaływania korzystnych efektów kalendarzowych. Branże eksportowe pozostają pod wpływem ograniczeń podażowych, co było wcześniej sygnalizowane przez sierpniowy indeks PMI dla polskiego przetwórstwa, który wskazał na szybko narastające zaległości produkcyjne (por. MAKROpuls z 01.09.2021). W tym kontekście warto odnotować pogłębiający się spadek produkcji w kategorii „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (-12,9% r/r w sierpniu wobec -4,7% w lipcu), wynikający z przestojów w części fabryk związanych z niedoborem półprzewodników (por. MAKROmapa z 20.09.2021). Wzrost dynamiki produkcji odnotowano natomiast w pozostałych działach przetwórstwa. Szacujemy, że produkcja w branżach związanych z budownictwem zwiększyła się w sierpniu o 24,7% r/r wobec wzrostu o 18,6% w lipcu, a w pozostałych branżach (z wyłączeniem kategorii eksportowych i budowlanych) zwiększyła się ona o 13,9% r/r w sierpniu wobec wzrostu o 9,1% w lipcu. 

Bariery podażowe wymuszą nowe inwestycje

Podtrzymujemy naszą ocenę, że w najbliższych miesiącach ożywienie produkcji przemysłowej ograniczane będzie przez narastające bariery podażowe. Uważamy, że ograniczenia podażowe będą czynnikiem sprzyjającym zwiększeniu nakładów brutto na środki trwałe przez przedsiębiorstwa w niektórych branżach przetwórstwa w II poł. br. Jest to spójne z naszą prognozą zakładającą, że dynamika inwestycji ogółem zwiększy się w III kw. do 7,6% r/r wobec 5,0% w II kw., a w IV kw. wyniesie 13,5% (por. MAKROmapa z 06.09.2021).

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększy się w III kw. o 5,4% r/r wobec wzrostu o 11,1% w II kw. Jednocześnie dane są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!