Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

EBC rozpoczyna cykl podwyżek stóp procentowych

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami stopy procentowe EBC zostały utrzymane na niezmienionym poziomie (stopa depozytowa wynosi -0,50%). Jednocześnie EBC zapowiedział zakończenie prowadzonego przez siebie programu skupu aktywów (Asset Purchase Programme) 1 lipca br. W komunikacie utrzymany został jednak fragment, zgodnie z którym EBC zamierza nadal reinwestować w całości spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić stopy procentowe. Podtrzymana została również zapowiedź, że EBC zamierza reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach zakończonego w marcu br. programu PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) co najmniej do końca 2024.

EBC opublikował również swoją czerwcową projekcję makroekonomiczną. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami ścieżka inflacji została istotnie zrewidowana w górę względem marcowej projekcji. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z wynikami najnowszej projekcji inflacja zbliży się do celu inflacyjnego EBC (2%) dopiero w 2024 r. Z kolei ścieżka PKB została znacząco obniżona względem marcowej projekcji. W komunikacie po posiedzeniu EBC przedstawił ocenę, zgodnie z którą sytuacja makroekonomiczna w strefie euro uzasadnia rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych. Jednocześnie w komunikacie EBC przedstawił prawdopodobną ścieżkę stóp procentowych w najbliższych miesiącach (tzw. forward guidance). Zgodnie z komunikatem Rada Prezesów zamierza podnieść podstawowe stopy procentowe EBC o 25 pb na swoim posiedzeniu w lipcu. Kolejną podwyżkę stóp procentowych Rada Prezesów planuje na wrzesień, przy czym jej skala zależeć będzie od „zaktualizowanych średniookresowych perspektyw inflacji”, czyli wrześniowej projekcji makroekonomicznej EBC. W komunikacie zaznaczono, że „jeśli średniookresowe perspektywy inflacji się utrzymają lub pogorszą, stosowna będzie większa podwyżka stóp na posiedzeniu we wrześniu”. Zgodnie z komunikatem, Rada Prezesów przewiduje, że po wrześniu „stosowne będzie dalsze podnoszenie stóp procentowych w stopniowy, ale konsekwentny sposób”.

Wyraźna zmiana retoryki EBC na bardziej jastrzębią skłoniła nas do rewizji w górę naszego scenariusza stóp procentowych w strefie euro. Obecnie oczekujemy, że EBC podniesie stopy procentowe o 25pb w lipcu, o 50pb we wrześniu (będzie to efektem oczekiwanej przez nas kolejnej rewizji prognozowanej ścieżki inflacji w górę przez EBC) oraz o 25pb w październiku i grudniu. Oznacza to, że łącznie w 2022 r. EBC podniesie stopy procentowe o 125pb. Oczekujemy, że w 2023 r. EBC dokona jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych po 25pb (w marcu i czerwcu) i zakończy cykl podwyżek. Poprzednio oczekiwaliśmy, że EBC dokona trzech podwyżek stopy depozytowej po 25pb w 2022 r. (pierwsza podwyżka w lipcu) oraz kolejnych trzech podwyżek po 25pb w 2023 r. Prognozowane przez nas wyższe tempo i skala podwyżek stóp procentowych w strefie euro stanowią wsparcie dla naszego scenariusza stóp procentowych w Polsce, zgodnie z którym na najbliższych dwóch posiedzeniach RPP podniesie stopy procentowe o 50bp, a tym samym stopa referencyjna osiągnie poziom 7,00% w III kw. br., a cykl zacieśniania polityki pieniężnej zostanie zakończony. Uważamy, że oczekiwane przez nas zmniejszenie dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską a strefą euro będzie ograniczać Radzie pole manewru w polityce pieniężnej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!