Analizy i badania

Działy zakupów mają problem z pozyskaniem utalentowanych pracowników

<p style="text-align: justify;">Aż 60 proc. dyrektorów działu zakupów uważa, że ich zespoły nie mają wystarczających zdolności oraz kompetencji, aby skutecznie realizować założoną strategię. Osobnym problemem pozostaje kwestia cyfryzacji, która jest ogromnym wyzwaniem. Tymczasem jedynie niespełna co trzeci dyrektor działu zakupów zapewni swoim pracownikom w tym roku szkolenia. Jak wynika z globalnego badania firmy doradczej Deloitte „Growth: the cost and digital imperative. The Deloitte Global Chief Procurement Officer Survey 2017” działy zakupów mają szansę stać się strategicznym partnerem w biznesie, ale pod warunkiem, że zainwestują w rozwój najbardziej utalentowanych pracowników.</p>

>

Badanie zostało przeprowadzone wśród menedżerów kieruj?cych działem zakupów (CPO) z 480 firm, maj?cych siedzibę w 36 krajach. Ł?czne obroty tych przedsiębiorstw wynosz? 4,9 biliona dolarów.

Choć 87 proc. respondentów uważa, że talent jest decyduj?cym czynnikiem o sukcesie w dziale zakupów, to jednocześnie aż 60 proc. CPO wyraziło opinię, że ich zespoły nie maj? wystarczaj?cych zdolności oraz kompetencji, by skutecznie realizować założon? strategię. Rok wcześniej tak? opinię wyraziło 62 proc. respondentów. –  W zwi?zku ze zwiększaj?c? się potrzeb? cięcia kosztów i oszczędności rola działów zakupów rośnie. Zarz?dy wymagaj? od nich coraz większej wydajności, ale przeci?żeni obowi?zkami i  odpowiedzialności? pracownicy nie s? w stanie skutecznie rozwi?zywać stawianych przed nimi problemów  – mówi  Jakub Rosiecki, Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu Deloitte.

Budżety przeznaczone na inwestycje w zasoby ludzkie w działach zakupów nie s? imponuj?ce, co sprawia, że menedżerowie maj? problem z pozyskaniem najbardziej utalentowanych pracowników. Raport Deloitte analizuje odsetek przedstawicieli pokolenia millenialsów pracuj?cych w działach zakupów. Okazuje się, że aż w 40 proc. badanych firm stanowili oni nie więcej niż jedn? pi?t? zespołu, a  w kolejnych 36 proc. przedsiębiorstw od 21 do 40 proc.

Jak dowodz? eksperci Deloitte menedżerowie kieruj?cy działem zakupów musz? skupić się na budowaniu modeli zarz?dzania opartych nie tylko na talentach, ale przede wszystkim na integracji tych talentów z  nowoczesnymi technologiami. A z tym jest wyraźny problem. Z jednej strony aż 75 proc. badanych CPO wierzy, że rola zakupów w dostarczaniu innowacyjnych technologii dla ich firm będzie rosła, a  z  drugiej jedynie w 31 proc. firm w tym roku pracownicy będ? mieli możliwość skorzystania ze szkoleń zwi?zanych z cyfryzacj?. Dla porównania w przypadku 71 proc. będ? to szkolenia obejmuj?ce techniczne umiejętności konieczne do pracy w dziale zakupów, a w 66 proc. firm szkolenia z tzw. umiejętności „miękkich”. Choć zdaniem 65 proc. ankietowanych w  ci?gu najbliższych dwóch lat analityka będzie miała największy wpływ na ich pracę, to jednocześnie 62 proc. CPO wyraziło obawę, że w zakresie kluczowych analitycznych umiejętności w ich zespołach istniej? duże lub średnie luki.

- Wyzwania przedsiębiorstw zwi?zane z cyfrow? rewolucj? nie omin? funkcji zakupów. Upowszechniaj?ca się automatyzacja procesów, robotyka i zaawansowane narzędzia analityczne wymagaj? pozyskania i utrzymania pracowników szybko adaptuj?cych nowoczesne technologie, sprawnie współpracuj?cych z biznesem i rozumiej?cych jego potrzeby oraz zorientowanych na dostarczanie wartości  – podkreśla  Magdalena B?czyk, Starszy Konsultant w Dziale Konsultingu Deloitte

Jedna czwarta badanych menedżerów przyznała, że na szkolenia w dziale zakupów przeznacza mniej niż procent budżetu działu zakupów, w przypadku 40 proc. respondentów było to mniej niż 2 proc., co jest znacznie poniżej rynkowych standardów. Jednocześnie przeważa opinia, że szkolenia s? podstaw? rozwoju talentów. I tak 59 proc. menedżerów zachęca swoich podwładnych do korzystania ze szkoleń, nawet jeśli nie dotycz? one bezpośrednio obszaru zwi?zanego z zakupami, a 54 proc. uruchomiło akademie lub programy szkoleniowe.

W jaki sposób działy zakupów poszukuj? pracowników? Raport Deloitte dowodzi, że jest to szeroki wachlarz narzędzi.   Aż 65 proc. działów korzysta z usług rekruterów, 62 proc. wykorzystuje w tym celu media społecznościowe, a 58 proc. szuka pracowników w innych działach firmy.

- Utalentowani pracownicy, a właściwie ich brak to duży problem dla działów zakupów, które musz? zmierzyć się jednocześnie z implementacj? nowoczesnych technologii i rosn?c? presj? oszczędności. Jeżeli procurement ma stać się skutecznym partnerem w biznesie, niezbędne s? inwestycje w pozyskiwanie i rozwój utalentowanych ludzi, w tym szczególnie przedstawicieli generacji millenialsów  – mówi  Jakub Rosiecki.

Kluczem do sukcesu jest kultura organizacyjna - stworzenie elastycznego środowiska pracy, sprzyjaj?cego eksperymentowaniu z nowymi narzędziami i technologiami, innowacyjnemu podejściu do gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych, a także współpracy i swobodnej komunikacji pomiędzy funkcj? zakupów a pozostałymi obszarami biznesowymi. To umożliwi przyci?gnięcie i utrzymanie myśl?cych „cyfrowo” pracowników (w tym przede wszystkim millenialsów), których obecność będzie w najbliższych latach decydowała o zdolności funkcji zakupów do realizacji strategii –  dodaje  Magdalena B?czyk.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!