Analizy i badania

Dynamika wzrostu PKB

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS tempo wzrostu PKB w I kw. 2015 r. wyniosło 3,5% r/r wobec 3,3% w IV kw. 2014 r., co było powyżej naszej prognozy (3,4%) i konsensusu rynkowego (3,3%). Oczyszczone z wpływu czynników sezonowych tempo wzrostu PKB w I kw. br. przyspieszyło do 1,0% kw/kw wobec 0,8% w IV kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem. Pełne dane o PKB zawierające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec maja.</p>

>

Naszym zdaniem głównym czynnikiem dynamizuj?cym wzrost PKB w I kw. było zwiększenie wkładu eksportu netto. Zgodnie z opublikowanymi w tym tygodniu danymi GUS o obrotach handlu zagranicznego, w I kw. odnotowano nadwyżkę w handlu międzynarodowym towarami. Na podstawie tych danych szacujemy, że kontrybucja eksportu netto towarów do nominalnego tempa wzrostu PKB wyniosła w I kw. 2,6 pkt. proc. Zgodnie ze statystyk? rachunków narodowych (uwzględniaj?c? również handel usług, stanowi?cych poniżej 20% całkowitego eksportu/import_u) w IV kw. ub. r., wkład eksportu netto do dynamiki realnego PKB wyniósł -1,5 pkt. proc. Bior?c pod uwagę że w IV kw. kontrybucja eksportu netto była silnie ujemna, odnotowana nadwyżka na saldzie obrotów towarowych w I kw. była czynnikiem dynamizuj?cym wzrost PKB.

Drugim czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wyższego tempa wzrostu PKB było w naszej ocenie przyspieszenie konsumpcji prywatnej. Średnia dynamika realnego funduszu płac w I kw. br. wzrosła do 6,3% r/r wobec 5,2% w IV kw. 2014 r., a dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła w I kw. 4,4% r/r wobec 3,7% w IV kw. ub. r. Dane miesięczne wskazywały zatem na wyraźne zwiększenie tempa wzrostu wydatków gospodarstw domowych w I kw.

W kierunku zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego oddziaływał natomiast niższy wkład inwestycji. Wynikał on z oczekiwanego przez nas spadku dynamiki nakładów brutto na środki trwałe (efekt wysokiej bazy sprzed roku) oraz jednoczesnego dwukrotnego zmniejszenia wagi tej składowej w nominalnym PKB pomiędzy IV i I kw., co nawet przy niezmienionej dynamice inwestycji oznaczałoby zmniejszenie ich kontrybucji do dynamiki PKB o połowę.

Dzisiejsze dane o PKB potwierdzaj?, że widoczne w ostatnich kwartałach spowolnienie w Polsce dobiegło już końca. W kolejnych kwartałach br., wraz z oczekiwan? popraw? sytuacji gospodarczej w strefie euro (w tym w Niemczech) oraz ożywieniem w inwestycjach infrastrukturalnych tempo wzrostu gospodarczego zwiększy się i osi?gnie 4,0% w IV kw. 2015 r.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o PKB w I kw. s? naszym zdaniem pozytywne dla kursu złotego i negatywne dla rynku długu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!