Analizy i badania

Dynamika wynagrodzeń zgodna ze średniookresowym trendem

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w październiku do 3,3% r/r wobec 4,1% we wrześniu, kształtując się poniżej naszej prognozy (3,7%) i konsensusu rynkowego (3,6%).</p>

>

Uważamy, że spowolnienie wzrostu płac wynikało najprawdopodobniej z ust?pienia wrześniowego efektu przesunięć wypłat zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych działach sektora przedsiębiorstw. W kierunku zmniejszenia dynamiki wynagrodzeń pomiędzy wrześniem a październikiem oddziaływała również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (we wrześniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2014 r, podczas gdy w październiku br. była ona o 1 mniejsza niż w 2014 r.), obniżaj?ca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w październiku o 4,0% r/r wobec 4,9% we wrześniu, co było efektem wzrostu inflacji CPI (do -0,7% r/r w październiku wobec -0,8% we wrześniu, por. MAKROpuls z 13.11.2015) oraz zmniejszenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw.

Wzrost zatrudnienia w październiku najsilniejszy od 2007 r.

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w październiku o 14,1 tys. m/m wobec wzrostu o 5,5 tys. we wrześniu. Jest to jednocześnie najsilniejszy miesięczny wzrost zatrudnienia w październiku od 2007 r. (27,0 tys.) W naszej ocenie silny wzrost zatrudnienia w październiku wynika z szerokiego zakresu poprawy sytuacji na rynku pracy. Roczna dynamika zatrudnienia wzrosła w październiku do 1,1% wobec 1,0% we wrześniu. Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w październiku 5,2% r/r wobec 6,0% we wrześniu i 5,3% w III kw., co stanowi nieznaczne ryzyko w dół dla naszej prognozy konsumpcji w IV kw. (3,3% wobec 3,1% w II kw.).

Wzrost wynagrodzeń będzie ograniczony

Naszym zdaniem rynek pracy w Polsce zbliża się do stanu równowagi. Mimo to, nie oczekujemy aby w najbliższych kwartałach w gospodarce miał miejsce silny wzrost wynagrodzeń. Będzie to w naszej ocenie wynikać z szeregu czynników: obniżenia naturalnej stopy bezrobocia w wyniku reform urzędów pracy wprowadzonych w ub. r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, większych wolnych zasobów pracy w gospodarce niż sugerowałaby to stopa bezrobocia, niskiego poziomu uzwi?zkowienia w zakładach pracy, możliwości realokacji produkcji do państw o niższych kosztach pracy oraz migracji powrotnych Polaków i napływu imigrantów z Ukrainy (por. MAKROmapa z 16.11.2015).

Dzisiejsze dane s? naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!