Analizy i badania

Dla większości prezesów spółek następne 3 lata będą ważniejsze dla ich firm niż poprzednich 50 lat

<p style="text-align: justify;"><strong>Pomimo prognozowanego umiarkowanego wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych kilku lat, prezesi globalnych spółek (CEO) optymistycznie patrzą w przyszłość. 72% prezesów deklaruje, że następne 3 lata będą bardziej istotne dla ich biznesu niż poprzednich 50 lat. Jednocześnie 89% spodziewa się w tym czasie rozwoju firmy, a aż 96% przewiduje wzrost zatrudnienia. 40% respondentów natomiast twierdzi, że wiąże perspektywy rozwoju z istotnymi transformacjami modelu operacyjnego swoich firm.</strong></p>

>

Badanie KPMG, przeprowadzone wśród 1  268 menedżerów z całego świata przedstawia oczekiwania prezesów globalnych spółek (CEO) wobec rozwoju działalności gospodarczej, wyzwań stoj?cych przed firmami oraz strategii osi?gnięcia sukcesu organizacyjnego przez najbliższe 3 lata.  

Większość CEO jest pewna perspektywy rozwoju przez najbliższe 3 lata  

Aż 89% prezesów spółek jest przekonana o rozwoju własnej firmy w perspektywie kolejnych 3 lat. Niewiele mniej (86%) uważa, że to będzie dobry czas dla gospodarki kraju, w którym prowadz? działalność, 85% przewiduje rozwój branży, a 80% spodziewa się rozwoju globalnej gospodarki.  

Blisko połowa CEO oczekuje, że roczny wzrost przychodów osi?gnie pomiędzy 2% a 5% w kolejnych 3 latach. Głównymi źródłami tego wzrostu będ? nowe produkty (28%), nowi klienci (26%), nowe rynki (25%) oraz nowe kanały sprzedaży (22%).  

Prezesi obawiaj? się o lojalność klientów i maj? za mało czasu na innowacje  

Prezesi spółek musz? stawiać czoła wielu wyzwaniom, z którymi - jak wskazuj? - nie spotkali się do tej pory. Jak wynika z corocznego badania KPMG, 88% CEO obawia się o lojalność swoich klientów. Taki sam odsetek prezesów martwi się o wpływ światowej gospodarki na ich firmę, w przypadku gdy globalny wzrost gospodarczy będzie mniejszy niż przewidywany. Aż 86% respondentów wskazuje na brak czasu na strategiczne myślenie o przełomowych rozwi?zaniach biznesowych i innowacjach kształtuj?cych przyszłość ich firm.  

Co istotne, 65% prezesów globalnych spółek obawia się wejścia na rynek nowych konkurentów, którzy podejm? przełomowe przedsięwzięcia biznesowe, a ponad połowa (53%) CEO twierdzi, że ich własne organizacje nie wprowadzaj? wystarczaj?co przełomowych modeli biznesowych.  

Prezesi spółek maj? świadomość, że ich organizacje musz? wprowadzać przełomowe przedsięwzięcia biznesowe i musz? to zrobić teraz albo nigdy. Pomimo dzisiejszej niepewności geopolitycznej oraz istnienia przełomowych mechanizmów rynkowych i sił społecznych, CEO w naszym badaniu koncentruj? się na rozwoju, umacnianiu swoich obecnych możliwości i przygotowaniu swoich przedsiębiorstw na zupełnie odmienn? przyszłość przy pomocy transformacji, zaawansowanych technologii i bardziej wyspecjalizowanych pracowników  -  mówi  John Veihmeyer, Global Chairman w KPMG International.  

72% CEO twierdzi, że ich firma nie jest w pełni przygotowana na cyberatak  

Na podstawie zmieniaj?cych się priorytetów CEO zwi?zanych z ryzykiem, można wskazać na rosn?ce obawy dotycz?ce nowych i nieprzewidywalnych wyzwań. Głównym zagrożeniem wskazanym przez ankietowanych w tegorocznej edycji badania s? cyber zagrożenia, podczas gdy w 2015 roku nie znalazły się na liście pięciu głównych zagrożeń. Blisko trzy czwarte CEO (72%) uważa, że ich organizacja nie jest w pełni przygotowana na cyberatak. Respondenci zwrócili również uwagę na zaawansowanie poziomu analityki danych w swoich firmach oraz zdolność dotarcia do klientów za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Mniej niż jedna trzecia respondentów (30%) uważa, że ich firma jest liderem w dziedzinie analityki danych (ang.  Data&Analytics).  

Wśród strategicznych priorytetów na najbliższe 3 lata prezesi globalnych spółek wymienili wspieranie innowacji (21%), koncentrację na potrzebach klientów (19%), implementację przełomowych technologii (18%), rozwój lub zarz?dzanie pracownikami (18%), a także skuteczniejszy marketing, branding i komunikację (17%).  

Pomimo, że wprowadzenie innowacji jest jednym z głównych priorytetów dla globalnych spółek, którymi zarz?dzaj? ankietowani CEO, a blisko 8 na 10 (77%) respondentów zadeklarowało, że uwzględnienie innowacji w strategii zawieraj?cej jasne założenia i cele jest kluczowe, zaledwie 23% z  nich twierdzi, że wprowadzanie innowacji jest priorytetem ich osobistego programu działania.  

Wszystkie strategiczne priorytety, które zostały wskazane przez prezesów globalnych firm s? również aktualne dla największych polskich firm. Poczynaj?c od innowacji, poprzez koncentrację na klientach i dostęp do najlepszych pracowników - ? ? wszystkie te tematy s? dzisiaj wyzwaniami dla polskiej gospodarki i będ? decyduj?ce w wytyczaniu jej konkurencyjności w  najbliższych latach  - ? ? mówiLeszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w  KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.  

Transformacja, technologie i umiejętności kluczem do przyszłości wg globalnych CEO  

W kontekście zmieniaj?cego się środowiska biznesowego, prawie połowa (41%) ankietowanych prezesów przewiduje znacz?c? transformację swoich spółek w ci?gu najbliższych 3 lat. Jest to znaczny wzrost w porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania, kiedy 29% CEO wyraziło tak? opinię.  

Zgodnie z oczekiwaniami dotycz?cymi wzrostu gospodarczego i większych przychodów, coraz większa liczba menedżerów jest nastawiona na wzrost zatrudnienia na przestrzeni najbliższych 3 lat. 96%  przewiduje zwiększenie liczby swoich pracowników przez następne 3 lata, w porównaniu do 78% respondentów deklaruj?cych taki plan w ubiegłym roku. Większość prezesów (61%) spodziewa się fali procesów rekrutacyjnych w ci?gu najbliższych 12 miesięcy, jednocześnie wskazuj?c na niedobór wykwalifikowanej kadry, w tym także w kluczowych obszarach biznesowych.  

Umiejętność wykorzystania nowych technologii i szybkość ich wdrożenia będzie jedn? z  najważniejszych cech umożliwiaj?cych dynamiczny wzrost i osi?gnięcie dominuj?cej pozycji rynkowej. Dotyczy to zarówno wielkich korporacji jak i nowo powstaj?cych firm. Jest to jedna z największych szans, jaka stoi przed polsk? gospodark?  - ? ? mówiLeszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.  

W swoich planach transformacji biznesu, CEO zwracali także szczególn? uwagę na technologie, twierdz?c, że s? one drugim najważniejszym czynnikiem wpływaj?cym na rozwój firmy â ? ? tuż za czynnikami zwi?zanymi z globaln? gospodark? oraz krajowymi warunkami gospodarczymi. Prezesi podkreślili, że nowe technologie s? głównym czynnikiem umożliwiaj?cym szybszy rozwój - ? ? 18% respondentów wskazało, że wdrożenie przełomowych technologii stanie się dla nich kluczowym priorytetem. Ankietowani CEO zadeklarowali, że planuj? zainwestować znaczne środki w technologie w ci?gu najbliższych 3 lat, zwiększaj?c możliwości zwi?zane z zaawansowan? analityk? danych (25%) oraz wprowadzaj?c rozwi?zania z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego (22%). Ryzyko zwi?zane z technologi? jest również priorytetem zarz?dzaj?cych, którzy wskazuj? na cyber bezpieczeństwo i  ryzyko zwi?zane z nowymi technologiami jako dwa z trzech głównych zagrożeń.     

Pełna wersja raportu dostępna na stronie  kpmg.pl  

***  

O RAPORCIE:  

Badanie KPMG International pt. „2016 Global CEO Outlook” objęło 1 268 zarz?dzaj?cych spółkami z 10 kluczowych rynków: Australii, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i 11 najważniejszych sektorów gospodarki, tj. motoryzacji, bankowości, infrastruktury, ubezpieczeń, zarz?dzania portfelem, opieki zdrowotnej, przemysłu, sektora detalicznego/rynku dóbr konsumpcyjnych, technologii, energetyki, oraz technologii komunikacyjnych. Jedna trzecia firm posiada roczne przychody o wartości ponad 10 miliardów dolarów, zaś żadna z firm nie posiada przychodów rocznych poniżej 500 milionów dolarów. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 15 marca do 29 kwietnia 2016 r.  

O KPMG:  

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!