Analizy i badania

Deflacja utrzyma się do listopada br.

<p style="text-align: justify;">Prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w 2016 r. obniży się do 2,9% wobec 3,6% r/r w 2015 r. Wzrost PKB w Polsce będzie ograniczany przez spadek dynamiki inwestycji ogółem. W przeciwnym kierunku będzie oddziaływało przyspieszenie konsumpcji wspierane przez wypłaty środków w ramach programu 500+.</p>

>

Oczekujemy, że w 2016 r. średnioroczna inflacja w Polsce ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec -0,9% w 2015 r., a deflacja utrzyma się do listopada br. W kierunku wzrostu inflacji będ? oddziaływały zwiększenie dynamiki cen żywności oraz wprowadzenie podatku handlowego. Ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii inflacja silnie zwiększy się do 1,8% r/r w I kw. 2017 r. i ukształtuje się na tym samym poziomie średniorocznie w 2017 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowych rynkach. Uważamy, że rynek pracy w Polsce znajduje się blisko stanu równowagi. Oczekujemy, że stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtuje się na poziomie 8,4% na koniec br. i takim samym poziomie na koniec 2017 r. Trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników oraz wzrost inflacji będ? oddziaływały w kierunku zwiększenia presji płacowej. Oczekujemy łagodnego zwiększenia nominalnego tempa wzrostu płac z 4,4% w br. do 5,1% w 2017 r. Naszym zdaniem lekkie spowolnienie tempa wzrostu PKB w br. nie skłoni RPP do rozluźnienia polityki pieniężnej. Prognozujemy, że stopy procentowe pozostan? na niezmienionym poziomie do lipca 2017 r. Naszym zdaniem, ze względu na rosn?c? inflację i wysokie prawdopodobieństwo jej powrotu do celu w horyzoncie kilku kwartałów, Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i podniesie stopy procentowe ł?cznie o 50 pb do końca 2017 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych jest prawdopodobne wydłużenie przez EBC rozszerzonego programu skupu aktywów, ograniczaj?ce przestrzeń dla zacieśniania polityki monetarnej w Polsce. Prognozujemy, że w krótkim okresie kurs EURPLN będzie utrzymywał się na poziomie ok. 4,35-4,40. Pocz?wszy od IV kw. 2016 r. oczekujemy umiarkowanego umocnienia polskiej waluty z zasięgiem 4,15 za euro na koniec 2017 r. (por. MAKROmapa z 05.09.2016).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!