Analizy i badania

Deflacja szybko nie odpuści

<p style="text-align: justify;">Z uwagi na znaczące zmiany w ramach czynników determinujących tempo wzrostu cen Polsce takich jak kształtowanie się cen ropy naftowej oraz żywności, a także perspektywę wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce zrewidowaliśmy nasz scenariusz inflacji.</p>

>

W ubiegłym tygodniu przedstawiony został projekt podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z projektem ustawy podatek od sprzedaży detalicznej będzie podatkiem progresywnym ze stawk? 0,7% od przychodu nieprzekraczaj?cego w danym miesi?cu kwoty 300 mln zł oraz stawk? 1,3% od nadwyżki przychodu ponad 300 mln zł w tym miesi?cu. Projekt przewiduje również stawkę 1,9% od przychodów ze sprzedaży detalicznej prowadzonej w soboty, niedziele i inne dni ustawowe wolne od pracy. Kwota wolna od opodatkowania wynosić będzie 1,5 mln zł netto miesięcznie. W przypadku jego wprowadzenia (w prognozie inflacji założyliśmy, że będzie to miało miejsce w kwietniu br.) oczekujemy, że sprzedawcy będ? d?żyć do utrzymania dotychczasowego poziomu marż. W takiej sytuacji będ? mieli do dyspozycji dwa rozwi?zania: przerzucić podatek na dostawców wykorzystuj?c swoj? pozycję negocjacyjn? lub podnieść ceny sprzedawanych produktów. W zależności od rodzajów produktów, branży, wielkości oraz charakteru relacji z dostawcami, w indywidualnych strategiach sprzedawców dominować będzie jedno lub drugie rozwi?zanie. W naszej ocenie najbardziej wzrosn? ceny produktów charakteryzuj?cych się nisk? elastyczności? cenow? popytu (popyt na te produkty jest najmniej wrażliwy na wzrost cen np. dobra pierwszej potrzeby). W przypadku produktów o wysokiej cenowej elastyczności popytu podatek  będzie w większym stopniu przerzucany na dostawców lub uwzględniany w obniżeniu marż. Ponadto oczekujemy, że w przypadku przerzucania kosztu podatku na konsumenta, podnoszenie cen przez sprzedawców będzie odbywało się stopniowo.

Pomimo wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach w ci?gu ostatnich kilku dni, jej cena kształtuje się nadal wyraźnie poniżej poziomu z analogicznego okresu ub. r. W naszej ocenie prawdopodobieństwo dalszego silnego wzrostu cen ropy naftowej jest niskie z uwagi na utrzymuj?c? się jej znacz?c? nadpodaż na światowym rynku. Wynika ona z kontynuacji wzrostu produkcji w USA, istotnego zwiększenia podaży ze strony Iraku (wzrost światowej produkcji ropy o ponad 1%), przy popycie na ropę ograniczanym przez zgromadzone w ubiegłych latach jej rekordowe zapasy. Dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia nadpodaży ropy naftowej na światowym rynku jest powrót Iranu na rynek po zniesieniu sankcji na pocz?tku br. Niemniej jednak w 2016 r. i 2017 r. oczekujemy stopniowego spadku światowych zapasów ropy wynikaj?cego głównie z dostosowania po stronie produkcji, w szczególności niższej dynamiki produkcji ropy z łupków w USA, oddziałuj?cego w kierunku łagodnego wzrostu jej cen. W konsekwencji prognozujemy, że na koniec I kw. cena ropy Brent wyniesie 34 $/baryłkę, II kw. 37 $/baryłkę, III kw. 42 $/baryłkę, IV kw. 45 $/baryłkę, a na koniec 2017 r. wzrośnie do 60 $/baryłkę.

Głównymi czynnikami ryzyka w górę dla naszej prognozy jest ewentualne zaostrzenie konfliktu pomiędzy Iranem a Arabi? Saudyjsk?, silniejsze tempo ograniczania produkcji ropy w USA oraz międzynarodowe porozumienie producentów ropy w celu skoordynowanego ograniczenia jej podaży. W ubiegłym tygodniu miała miejsce wypowiedź rosyjskiego ministra energetyki A. Nowaka, zgodnie z któr? Rosja jest gotowa współpracować z OPEC i innymi producentami ropy naftowej w celu obniżenia jej produkcji. Uważamy jednak, że ewentualne porozumienie jest mało prawdopodobne z uwagi na konflikt interesów pomiędzy krajami OPEC. Część producentów ropy takich jak Arabia Saudyjska, charakteryzuj?cych się bardzo niskimi progami opłacalności produkcji, chce bowiem osłabić amerykański sektor produkcji ropy z łupków gdzie progi te s? wyraźnie wyższe, co wi?że się z konieczności? utrzymywania cen ropy na niskim poziomie przez dłuższy czas. Co więcej, w przypadku ograniczenia produkcji ze strony krajów OPEC i Rosji prowadz?cego do wzrostu cen podaż ta szybko mogłaby zostać zast?piona przez zwiększon? produkcję z USA, co dodatkowo obniża prawdopodobieństwo zawarcia porozumienia i wzrostu cen ropy. Z kolei czynnikami ryzyka w dół dla naszego scenariusza s? spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie obniżaj?ce globalny popyt na ropę, zakończenie wojny domowej w Libii prowadz?ce do wzrostu produkcji ropy w tym kraju, a także wyczerpuj?ce się techniczne możliwości magazynowania zapasów ropy w krajach OECD.

Uważamy, że Polsce w kierunku wzrostu cen paliw, poza stopniowym zwiększeniem cen ropy na rynkach światowych, będzie oddziaływało wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej. Naszym zdaniem, obecne niskie na tle historycznym ceny paliw daj? bowiem przestrzeń stacjom benzynowym do przeniesienia kosztu podatku w całości na konsumenta, który w warunkach obniżaj?cych się cen ropy naftowej nie odczuje dodatkowego obci?żenia. W świetle zarysowanych powyżej czynników uważamy, że dynamika cen paliw w Polsce w I kw. wyniesie -11,5% r/r, -13,6% r/r w II kw., -14,0% r/r w III kw., -4,7% r/r III kw., a w całym 2017 r. ukształtuje się na poziomie 3,5% r/r wobec -10,4% w 2016 r.

Prognozujemy, że inflacja żywności w pierwszej połowie roku kształtować będzie się nieznacznie powyżej zera. Jej łagodny wzrost wynikać będzie przede wszystkim z oddziaływania efektów niskiej bazy z 2015 r. oraz wzrostu dynamiki cen mięsa. Od kwietnia dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu cen żywności będzie podatek od sprzedaż detalicznej, który w naszej ocenie w częściowo zostanie przerzucony na konsumentów, szczególnie w przypadku małych sklepów. Wzrost cen będzie najsilniejszy w kategoriach podstawowych produktów spożywczych takich jak pieczywo, nabiał, mięso oraz owoce i warzywa. W okresie od sierpnia do października będzie miał miejsce istotny spadek inflacji żywności, która we wrześniu i październiku przejściowo odnotuje ujemn? wartość. Będzie to spowodowane efektami wysokiej ubiegłorocznej bazy z uwagi na suszę jaka miała miejsce w Polsce w ub. r. w miesi?cach letnich, która doprowadziła do istotnego wzrostu cen warzyw i niektórych gatunków zbóż. W tym samym okresie w przeciwnym kierunku, oddziaływać będ? natomiast wyższe ceny owoców. Ich wzrost będzie wynikał w naszej ocenie z ich niższych zbiorów. Wysokie temperatury w grudniu ub. r. doprowadziły bowiem do rozpoczęcia wegetacji niektórych krzewów i drzew, a następnie mrozy w styczniu uszkodziły rozwijaj?ce się p?ki. W grudniu dojdzie do znacz?cego zwiększenia dynamiki cen żywności, wynikaj?cego z wyższego tempa wzrostu cen mięsa oraz produktów mlecznych. W konsekwencji, uważamy, że inflacja żywności w Polsce w I kw. wyniesie 0,1% r/r, 0,6% r/r II kw., 0,4% r/r w III kw., 0,9% r/r w IV kw., a w całym 2017 r. ukształtuje się na poziomie 1,7% r/r wobec 0,5% w 2016 r.

Uważamy, że wzrost inflacji bazowej w 2016 r. będzie pośrednio ograniczany przez bardzo niskie ceny ropy na świecie. Prognozujemy, że ze względu na efekty niskiej bazy z ub. r. inflacja bazowa ukształtuje się na poziomie 0,6% r/r w br. wobec 0,3% w 2015 r. W kierunku zmniejszenia inflacji ogółem oddziaływać będ? wprowadzone na pocz?tku br. obniżki cen energii elektrycznej oraz gazu. Średnio gospodarstwa domowe będ? płacić o ok. 1,5% niższe rachunki za energię elektryczn? i o ok. 2-3% niższe rachunki za gaz. Co więcej, kolejne obniżki cen nośników energii w ci?gu roku nie s? wykluczone. W konsekwencji, bior?c pod uwagę nasz scenariusze kształtowania się cen paliw, innych nośników energii, żywności oraz inflacji bazowej prognozujemy, że inflacja w Polsce w I kw. wyniesie -0,6% r/r, -0,5% r/r w II kw., -0,4% r/r w III kw., 0,3% r/r w IV kw., a w całym 2017 r. ukształtuje się na poziomie 1,2% r/r wobec -0,3% w 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!