Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Dane o PKB w IV kw. w cieniu gospodarczych skutków wojny w Ukrainie

Zgodnie z finalnym szacunkiem GUS PKB w Polsce zwiększył się w IV kw. 2021 r. o 7,3% r/r wobec wzrostu o 5,3% w III kw., co było zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS. Wyrównany sezonowo PKB zwiększył się w IV kw. o 1,7% kw/kw wobec wzrostu o 2,3% kw/kw w III kw. Oznacza to, że odsezonowany poziom PKB ukształtował się w IV kw. 2022 r. na poziomie o 5,0% wyższym niż w IV kw. 2019 r., tj. przed wybuchem pandemii COVID-19.

Popyt krajowy wsparciem dla wzrostu PKB

Opublikowana dzisiaj struktura wzrostu PKB jest zgodna z naszymi szacunkami przedstawionymi na podstawie danych o wzroście gospodarczym za cały 2021 r. (por. MAKROpuls z 31.01.2022). Głównym motorem wzrostu gospodarczego w IV kw. ub. r. było spożycie prywatne (wkład równy 3,9 pkt. proc.). Dynamika konsumpcji zwiększyła się do 7,9% r/r w IV kw. z 4,7% w III kw. Czynnikami wspierającymi konsumpcję była dobra sytuacja na rynku pracy, w tym przede wszystkim dynamiczny wzrost nominalnych wynagrodzeń, jak również efekty niskiej bazy związane z obostrzeniami (m.in. wprowadzonymi w IV kw. 2020 r. Czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy w IV kw. były również inwestycje, których wzrost przyspieszył do 17,7% r/r wobec 9,3% r/r III kw. W efekcie, wkład inwestycji do wzrostu PKB zwiększył się do 2,5 pkt. proc. wobec 1,5 pkt. proc. w III kw. W strukturze wzrostu gospodarczego w IV kw. na szczególną uwagę zasługuje wkład przyrostu zapasów (4,2 pkt. pkt. wobec 3,7 w III kw. 2021 r.). W efekcie był on najwyższy w historii dostępnych danych. Więcej na temat tendencji szybkiego wzrostu zapasów w ostatnich kwartałach pisaliśmy w MAKROmapie z 21.02.2022.

Silny wzrost importu obniżył wkład eksportu netto do wzrostu

Jedyną nową informacją w stosunku do danych opublikowanych miesiąc temu były dane o eksporcie i imporcie w IV kw. Dynamika importu zmniejszyła się z 15,2% r/r w III kw. do 13,2% w IV kw., z kolei tempo wzrostu eksportu wyniosło 6,0% r/r w IV kw. wobec 8,6% w III kw. Globalne zakłócenia w łańcuchach dostaw ograniczały wzrost eksportu, a szybki wzrost konsumpcji, inwestycji i zwiększenie zapasów stanowiły wsparcie dla importu. W rezultacie wkład eksportu netto wyniósł -3,2 pkt. proc. w IV kw. wobec -2,7 pkt. proc. w III kw. i był głównym czynnikiem ograniczającym skalę ożywienia w IV kw. 2021 r.

Wojna w Ukrainie głównym czynnikiem ryzyka dla wzrostu gospodarczego

Szybki wzrost gospodarczy w IV kw. będzie czynnikiem podbijającym średnioroczną dynamikę PKB w 2022 r. z uwagi na oddziaływanie tzw. efektu przeniesienia (carry-over effect). Niemniej jednak, obecnie głównym czynnikiem wpływającym na perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce będzie dalszy przebieg wojny w Ukrainie. Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w MAKROmapie 7.03.2022.

Dzisiejsze dane o PKB są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!