Analizy i badania

Dane o inflacji neutralne dla złotego i rynku długu

<p style="text-align: justify;">RPP zakończyła w marcu cykl luzowania polityki pieniężnej (por. MAKROpuls z 04.03.2015). Skala rewizji styczniowej inflacji w dół nie jest znacząca. Ponadto ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy, zwiększa ona prawdopodobieństwo, że inflacja w I kw. 2016 r. ukształtuje się powyżej naszej prognozy. Głównym czynnikiem, który mógłby skłonić Radę do wycofania się z obietnicy utrzymywania stóp na niezmienionym poziomie (i obniżki stóp procentowych) byłoby naszym zdaniem silne umocnienie złotego. Prawdopodobieństwo realizacji takiego scenariusza oceniamy obecnie jako niskie, a tym samym dzisiejsza publikacja danych o inflacji jest neutralna dla kursu złotego i rynku długu.</p>

>

Inflacja bazowa i ceny paliw obniżyły inflację

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI w lutym spadła do -1,6% r/r wobec -1,4% w styczniu, co było poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (-1,4%). Do zmniejszenia inflacji CPI przyczynił się głównie spadek inflacji bazowej z wył?czeniem cen żywności i nośników energii (obniżył on wskaźnik o 0,1 pp.). Na podstawie niepełnych danych nt. struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2014 r. szacujemy, że inflacja bazowa spadła do 0,3% r/r z 0,5% w styczniu. Do zmniejszenia inflacji bazowej w największym stopniu przyczynił się spadek rocznej dynamiki cen w kategorii "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, zwi?zany z efektami wysokiej ubiegłorocznej bazy (w lutym 2014 r. ceny w tej kategorii wzrosły o 1,4% MoM w zwi?zku z wprowadzon? wyższ? akcyz? na te towary). W kierunku pogłębienia deflacji w lutym oddziaływało również przyspieszenie spadku cen paliw do -17,6% r/r z -15,5% r/r. Zmiany w pozostałych głównych kategoriach (żywność i napoje bezalkoholowe oraz nośniki energii) nie miały istotnego wpływu na wzrost rocznego wskaźnika inflacji w lutym.

Rewizja wag obniżyła inflację

GUS opublikował również zrewidowane wagi w koszyku inflacji CPI, będ?ce odzwierciedleniem struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2014 r. W nowej strukturze wag w koszyku inflacyjnym na uwagę zasługuje spadek udziału żywności i napojów bezalkoholowych do 24,4% wobec 24,6% w 2014 r. Popyt na żywność (dobra podstawowe) charakteryzuje się nisk? elastyczności? cenow?, co przy średniorocznym spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych w ub. r. (o 0,9%) sprzyjało zmniejszeniu udziału tej kategorii w koszyku inflacyjnym. Korzystaj?c jednak ze zwiększonej siły nabywczej wynikaj?cej ze spadku cen żywności ogółem, niektóre gospodarstwa domowe najprawdopodobniej przesunęły swoj? konsumpcję w stronę żywności o lepszej jakości i jednocześnie wyższej cenie. Tak? hipotezę potwierdza tylko nieznaczne zmniejszenie wagi tej kategorii w koszyku inflacyjnym.

Z podobn? sytuacj? mieliśmy do czynienia w grupach "restauracje i hotele” (wzrost udziału z 4,6% według poprzedniej klasyfikacji do 5,2%.), a więc w przypadku dóbr charakteryzuj?cych się relatywnie wysok? elastyczności? cenow? popytu. Zwiększenie wagi tej kategorii sygnalizuje, że stopniowa poprawa na rynku pracy w ub. r.   oddziaływała w kierunku zwiększonego spożycia dóbr luksusowych.

Deflacja będzie powoli wygasać

Prognozujemy, ze deflacja w Polsce utrzyma się do III kw. 2015 r., a jej skala będzie się stopniowo zmniejszać pocz?wszy od II kw. Wzrost wskaźnika inflacji będzie skutkiem zwiększenia dynamiki cen żywności (por. MAKROmapa z 16.02.2015) oraz cen paliw. W II poł. br. antyinflacyjny efekt rosyjskiego embarga wygaśnie, ponadto w kierunku wzrostu inflacji będ? oddziaływały efekty niskiej bazy z 2014 r. oraz ożywienie gospodarcze. Tym samym, prognozujemy, że roczne tempo wzrostu cen zwiększy się do 0,6% w IV kw. 2015 r., a średnioroczna inflacja w 2015 r. ukształtuje się na poziomie -0,3% r/r wobec 0,0% w 2014 r.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!