Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Dalsze pogorszenie sytuacji w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w lipcu do 42,1 pkt. wobec 44,4 pkt. w czerwcu, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (43,6 pkt.) i naszej prognozy (42,9 pkt.). Tym samym indeks od trzech miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Indeks PMI kształtuje się jednocześnie na najniższym poziomie od maja 2020 r., a więc od pierwszej fali pandemii COVID-19 i towarzyszącego jej lockdownu. Zmniejszenie wartości indeksu wynikało z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych: dla nowych zamówień ogółem, bieżącej produkcji, zapasów pozycji zakupionych (materiałów) i czasu oczekiwania na dostawę. Przeciwny wpływ miał nieznacznie wyższy wkład składowej dla zatrudnienia.

Do spadku indeksu PMI w największym stopniu przyczyniło się zmniejszenie składowej dla nowych zamówień, która obniżyła się z 39,1 pkt. do 35,6 pkt. (najniżej od maja 2020 r.). Taki poziom składowej wskazuje, że lipiec był piątym miesiącem z rzędu, w którym odnotowano zmniejszenie nowych zamówień w ujęciu miesięcznym i spadek ten z miesiąca na miesiąc przybierał na sile. Zgodnie z raportem PMI do spadku nowych zamówień przyczyniły się podwyższona inflacja oraz niepewna sytuacja geopolityczna. Obniżeniu zamówień ogółem towarzyszy spadek zamówień zagranicznych, co odzwierciedla spadek aktywności w światowym handlu. Niższe nowe zamówienia znajdują odzwierciedlenie w obniżeniu bieżącej produkcji. W efekcie firmy w najszybszym tempie od maja 2020 r. redukują zaległości produkcyjne. W tym kontekście na uwagę zasługuje również niższa aktywność zakupowa ankietowanych firm oraz zmniejszany przez nie poziom zapasów półproduktów wykorzystywanych w procesie produkcji. Słabszy popyt oddziałuje również w kierunku osłabienia presji inflacyjnej, choć pozostaje ona wysoka. Wyraźnie wolniej niż w ostatnich miesiącach rosną zarówno ceny dóbr pośrednich wykorzystywanych przez firmy w produkcji jak również, ceny wyrobów gotowych. Składowa dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy spadła w lipcu poniżej granicy 50 pkt. po raz pierwszy do kwietnia 2020 r., co wskazuje, że ankietowany firmy obawiają się recesji. Jest to spójne z naszym scenariuszem wzrostu gospodarczego w Polsce, zgodnie z którym w II kw. Polska weszła w tzw. techniczną recesję (por. MAKROmapa z 18.07.2022).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!