Analizy i badania

Czy rosnący eksport polskiego drobiu podbije jego ceny?

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej w lutym 2015 r. cena skupu kurcząt brojlerów w Polsce wyniosła 3,45 zł/kg w lutym wobec 3,42 zł/kg w styczniu. Mimo wzrostu cen w ujęciu m/m, w lutym odnotowano ich spadek w ujęciu rocznym 17 miesiąc z rzędu. Z kolei cena skupu indyków w lutym ukształtowała się na niezmienionym w stosunku do stycznia poziomie i wyniosła 5,91 zł/kg, zwiększając się jednocześnie o 6,1% r/r. Przedmiotem poniższej analizy jest omówienie tendencji na światowym i krajowym rynku drobiu oraz prognoza cen drobiu w Polsce.</p>

>

W ostatnich latach obserwowany jest wyraźny wzrost spożycia mięsa drobiowego w Polsce. Zgodnie z danymi GUS, w 2014 r. według szacunków IERiGŻ–PIB, statystyczny mieszkaniec Polski spożywał 27 kg drobiu rocznie, podczas gdy zgodnie z danymi GUS w 2000 r. było to 14,1 kg. Jednocześnie zwiększył się udział mięsa drobiowego w strukturze spożycia mięsa w Polsce. W 2014 r. wynosił on 40%, podczas gdy w 2000 r. było to 27%. Wzrost udziału mięsa drobiowego w spożyciu mięsa ogółem nast?pił kosztem nieznacznego obniżenia udziału mięsa wieprzowego w strukturze konsumpcji (57% wobec 61%) oraz zmarginalizowania wagi mięsa wołowego (2% wobec 11%). Głównymi przyczynami silnego wzrostu popularności mięsa drobiowego w Polsce jest jego relatywnie wysoka   konkurencyjność cenowa w stosunku do innych gatunków mięs (zgodnie z danymi GUS w latach 2013-2014 średnia cena za kg żywca drobiowego była o ok. 24% niższa niż żywca wieprzowego i o ok. 46% niższa niż żywca wołowego), walory dietetyczne (zawiera duże ilości pełnowartościowego białka i niewiele nasyconych kwasów tłuszczowych), a także łatwość przygotowania. Mimo, że spożycie mięsa drobiowego na mieszkańca w Polsce przekroczyło już średni? wielkość spożycia mięsa drobiowego w całej Unii Europejskiej (według danych OECD w 2014 r. wyniosło ono 21,6 kg na mieszkańca) oczekujemy, że jego konsumpcja w Polsce będzie się nadal zwiększać. Z uwagi na dodatni? elastyczność   dochodow? popytu na drób, wzrost krajowego spożycia drobiu będzie skutkiem zwiększenia siły nabywczej gospodarstw domowych, znajduj?cego odzwierciedlenie w prognozowanym przez nas wzroście dynamiki spożycia prywatnego w Polsce z 3,1% w 2014 r. do 3,5% w
2015 r. Z kolei czynnikiem ograniczaj?cym wzrost spożycia mięsa drobiowego w Polsce będzie nadal relatywnie niska cena mięsa wieprzowego, stanowi?cego jego główny   substytut (por. MAKROmapa z 23.02.2015). W rezultacie prognozujemy, że spożycie mięsa drobiowego w Polsce zwiększy się w 2015 r. o 1,3% w stosunku do 2014 r. i wyniesie 27,4 kg.

Wzrost spożycia mięsa drobiowego obserwowany jest nie tylko w Polsce ale także w wielu innych krajach na całym świecie. Przemawia za tym szereg czynników. Pierwszym z nich s? wspomniane wyżej walory dietetyczne drobiu, będ?ce źródłem jego rosn?cej popularności w krajach wysokorozwiniętych, w których coraz większ? wagę przywi?zuje się do zdrowego stylu życia. Drugim czynnikiem jest relatywnie niska cena i czas produkcji mięsa drobiowego będ?ce przyczyn? szybkiego wzrostu konsumpcji tego gatunku mięsa w krajach rozwijaj?cych się, szczególnie w Afryce. Zgodnie z badaniami OECD-FAO mięso drobiowe ze względu na swoj? relatywnie nisk? cenę i wysok? dostępność jest gatunkiem mięsa w pierwszej kolejności spożywanym przez osoby, których wcześniej nie stać było na konsumpcję mięsa. Sprawia to, że funkcja popytu na mięso drobiowe charakteryzuje się bardzo wysok? elastyczności? dochodow? na odcinku niskich dochodów (por. wykres). Trzecim czynnikiem będ?cym źródłem rosn?cego popytu na mięso drobiowe na świecie jest brak religijnych zakazów dotycz?cych jego spożycia, co sprzyja jego wysokiej konsumpcji przede wszystkim w krajach muzułmańskich, gdzie religia zabrania spożywania wieprzowiny. W rezultacie, zgodnie z prognozami OECD światowe spożycie mięsa drobiowego zwiększy się w 2015 r. o 2,4% wobec 2,3% w 2014 r., a głównym źródłem wzrostu spożycia mięsa drobiowego na świecie będzie Azja (wkład do wzrostu równy 1,1 pp.) oraz Ameryka Łacińska (0,4 pp.).

Zgodnie z prognozami OECD światowa produkcja drobiu zwiększy się w 2015 r. o 2,4% wobec 2,3% w 2014 r. W największym stopniu za wzrost produkcji odpowiadać będzie Azja (wkład do wzrostu równy 1,1 pp.), Ameryka Północna oraz Ameryka Łacińska (po 0,5 pp.). Oznacza to, że światowa produkcja zwiększy się w tym samym tempie co światowy popyt, co przy uwzględnieniu ubiegłorocznej tylko nieznacznej skali nadpodaży na rynku drobiu będzie czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku stabilizacji cen na światowym rynku. Mimo, że wzrost popytu i podaży na światowym rynku drobiu będzie się równoważył, w poszczególnych regionach będziemy mieć do czynienia z nierównowagami, które oddziaływać będ? w kierunku ożywienia handlu międzynarodowego. Zgodnie z prognozami OECD największy deficyt mięsa drobiowego w 2015 r. wyst?pi w Afryce i Azji, gdzie lokalna produkcja pokryje odpowiednio ok. 70% i 91% konsumpcji. Z kolei największe nadwyżki odnotowane zostan? w Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej, gdzie lokalna produkcja pokryje odpowiednio 121% i 113% lokalnego spożycia. W przypadku Unii Europejskiej produkcja pokryje ok. 104% popytu wewnętrznego. Tym samym struktura geograficzna produkcji i konsumpcji wskazuje, iż w 2015 r. głównymi kierunkami eksportu będ? kraje afrykańskie i azjatyckie.

W 2014 r. niższe ceny pasz skutkuj?ce popraw? opłacalności chowu drobiu oddziaływały w kierunku wzrostu produkcji mięsa drobiowego w Polsce. Zgodnie z danymi Eurostatu, produkcja żywca drobiowego zwiększyła się w 2014 r. o 9,2% wobec wzrostu o 6,7% w 2013 r. Tym samym, zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, Polska stała się największym producentem drobiu w Europie, wyprzedzaj?c w 2014 r. Francję i Wielk? Brytanię. Oczekujemy, że w 2015 r. produkcja mięsa drobiowego w Polsce będzie nadal rosn?ć, co wynikać będzie z jej wysokiej opłacalności, będ?cej skutkiem utrzymuj?cej się relatywnie korzystnej relacji cen żywiec/pasza (iloraz ceny skupu żywca za kg i ceny kg paszy wykorzystywanej w procesie chowu danego gatunku). W styczniu br. wynosiła ona 2,43 na rynku kurcz?t i 4,06 na rynku indyków, wobec odpowiednio 2,45 i 3,78 w całym 2014 r. Szacujemy, iż do końca 2015 r. relacja ta utrzyma się na zbliżonym do obecnego poziomie.

W 2014 r. polski eksport mięsa drobiowego zwiększył się o 19,8% wobec wzrostu 12,2% w 2013 r. W strukturze geograficznej eksportu na szczególn? uwagę zasługuje silny wzrost eksportu zarówno do Unii Europejskiej (17,7% w 2014 r. wobec 10,7% w 2013 r.) jak i krajów spoza UE (29,5% w 2014 r. 20,3% w 2013 r.). Mimo wyraźnie wyższej dynamiki polskiego eksportu drobiu do krajów spoza UE nadal ponad 81% polskiego eksportu drobiu trafia na rynek unijny. Wprowadzone na pocz?tku sierpnia ub. r. rosyjskie embargo na unijn? żywność, z uwagi na niewielki udział eksportu drobiu do Rosji w całkowitym polskim eksporcie drobiu (w 2013 r. wynosił on ok. 1,6%), miało ograniczony wpływ na jego wielkość. Oczekujemy, że w 2015 r. nast?pi dalszy wzrost polskiego eksportu drobiu oraz zwiększenie udziału krajów spoza UE w jego strukturze geograficznej. Sprzyjać temu będzie szereg czynników. Pierwszym z nich jest wspomniany wyżej deficyt mięsa drobiowego w Azji i Afryce oraz jego nadwyżka w Unii Europejskiej. Drugim źródłem zwiększenia polskiego eksportu będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wydane na pocz?tku grudnia ub. r., na mocy którego przywrócono legalność uboju rytualnego w Polsce, co umożliwia produkcję mięsa koszernego oraz halal. Czynnikiem sprzyjaj?cym zwiększeniu polskiego eksportu drobiu będzie również jego bardzo wysoka konkurencyjność cenowa. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, w pierwszych dwóch miesi?cach 2015 r. średnie ceny sprzedaży mięsa kurcz?t w Unii Europejskiej były o 49,8% wyższe od polskich cen wyrażonych w euro, wobec 40,2% w całym 2014 r. Co więcej, istotnym czynnikiem, który może dodatkowo pobudzić eksport polskiego drobiu może być ewentualne dalsze rozprzestrzenianie się ognisk ptasiej grypy podtypu H5N8, wykrytych w listopadzie 2014 r. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech oraz Włoszech. Jest to czynnik mog?cy ograniczyć zarówno produkcję drobiu w tych krajach z uwagi na konieczność likwidacji zarażonych stad oraz stad z wyznaczonych stref zapowietrzonych, jaki i możliwości eksportu tego mięsa. W sytuacji jednoczesnego braku wyst?pienia przypadków ptasiej grypy w Polsce, polscy producenci drobiu maj? szansę przej?ć dodatkow? część rynku.

Po uwzględnieniu wymienionych wyżej czynników cenotwórczych, a także zjawiska sezonowości prognozujemy, że cena skupu kurcz?t broilerów ukształtuje się na poziomie 3,61 zł/kg na koniec I kw. br., II kw. 3,87 zł/kg, III kw. 3,91 zł/kg, a na koniec IV kw. 3,60 zł/kg. Z kolei cena skupu indyków na koniec I kw. wyniesie 5,95 zł/kg, II kw. 6,42 zł/kg, III kw. 6,40 zł/kg i 6,37 zł/kg na koniec IV kw. Głównym źródłem prognozowanego przez nas umiarkowanego wzrostu cen, po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym, będzie przede wszystkim rosn?cy eksport polskiego drobiu, oddziałuj?cy w kierunku stopniowego zrównywania się ceny drobiu w Polsce i na rynku unijnym. Dodatkowym czynnikiem sprzyjaj?cym zwiększeniu cen drobiu będzie utrzymuj?cy się wysokie spożycie tego gatunku mięsa w Polsce.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!