Analizy i badania

Czy migracje powrotne pozwolą uniknąć eksplozji płac ?

<p style="text-align: justify;">Oceniając sytuację na rynku pracy jedynie na podstawie poziomu stopy bezrobocia można dojść do wniosku, że polska gospodarka znajduje się już blisko stanu równowagi, definiowanego jako pełne zatrudnienie. Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia rejestrowanego spadła bowiem w kwietniu br. do poziomu najniższego od maja 2009 r. Inne wskaźniki dotyczące rynku pracy sygnalizują jednak, że odchylenie bieżącej sytuacji na tym rynku od stanu równowagi pozostaje znaczące.</p>

>

Poziom bariery dla rozwoju przedsiębiorstw w postaci niedoboru wykwalifikowanych pracowników w przemyśle, usługach i budownictwie w II kw. 2015 r. był zbliżony do średniej wieloletniej, znacz?co niższej od poziomu sprzed kryzysu. Duży potencjał do dalszej poprawy sugeruje również wskaźnik dotycz?cy liczby nowych ofert pracy przypadaj?cy na osobę deklarowan? przez przedsiębiorstwa do zwolnienia. Pomimo wyraźnego wzrostu w ci?gu ostatnich kilku kwartałów, wci?ż znajduje się on znacz?co poniżej wartości notowanych przed wybuchem kryzysu. Uważamy jednak, że kontynuacja ożywienia gospodarczego w Polsce będzie oddziaływała w kierunku stopniowego powrotu rynku pracy do stanu równowagi.

Dalszy spadek bezrobocia sprzyjaj?cy stopniowemu przesuwaniu się od „rynku pracodawcy” w stronę „rynku pracownika” będzie oddziaływał w kierunku nasilenia presji na wzrost płac. Zależność pomiędzy realn? dynamik? wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw a sytuacj? na rynku pracy dobrze obrazuje wskaźnik restrykcyjności, definiowany jako iloraz liczby wszystkich ofert pracy w urzędach pracy na koniec danego miesi?ca oraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych na koniec miesi?ca. W kwietniu br. jego wartość osi?gnęła 4,4 i była zbliżona do poziomów sprzed kryzysu. Na podstawie opracowanego przez nas modelu ekonometrycznego szacujemy, że wzrost wskaźnika restrykcyjności o 1 pkt. przy innych warunkach niezmienionych powoduje zwiększenie rocznej realnej dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw o 0,4 pkt. proc.

Pomiędzy wskaźnikiem restrykcyjności na rynku pracy i stop? bezrobocia rejestrowanego występuje silna ujemna zależność (korelacja liniowa równa -87%). Zgodnie z wynikami naszego modelu opartego o procesy autoregresyjne i średniej ruchomej, spadek stopy bezrobocia o 1 pkt. proc. powoduje wzrost wartości wskaźnika restrykcyjności o ok. 0,3 pkt. proc. W naszej najnowszej prognozie kwartalnej (por. MAKROmapa z 08.06.2015) zakładamy zmniejszenie odsezonowanej stopy bezrobocia o 0,6 pkt. proc. od kwietnia do końca br. i jej dalszy spadek o 0,9 pkt. proc. w 2016 r. Po uwzględnieniu zarysowanych powyżej zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi dotycz?cych rynku pracy, oczekiwany przez nas spadek bezrobocia przyczyni się do wzrostu realnej dynamiki wynagrodzeń o ok. 0,2 pkt. w horyzoncie prognozy, co oznacza zwiększenie jej średniorocznej wartości do 5,3% r/r w 2015 r. i 5,6% r/r w 2016 r. wobec 3,8% w 2014 r. Po uwzględnieniu oczekiwanej przez nas inflacji (-0,6% r/r w br. i +1,5% w 2016 r.) nominalna dynamika wynagrodzeń wzrośnie z 3,8% w ub. r. do 4,7% w br. i 7,2% w 2016 r. Prognoza ta jest jednak dużym uproszczeniem, gdyż opiera się wył?cznie na wskaźniku restrykcyjności na rynku pracy, pomijaj?c inne istotne dla prognozy wynagrodzeń zależności.

Po pierwsze, prognozowany znacz?cy wzrost nominalnych wynagrodzeń jest efektem przede wszystkim silnego wzrostu inflacji użytej do przeliczenia realnego tempa wzrostu płac na nominalne. Oczekujemy, że w rzeczywistości podwyżki nominalnych płac będ? następowały wolniej niż spadek siły nabywczej gospodarstw domowych spowodowany wzrostem cen. Po drugie, uważamy, że po wprowadzonych w ub. r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reformach urzędów pracy (polegaj?cych m.in. na profilowaniu osób bezrobotnych, utworzeniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wynagradzanie urzędów pracy za wyniki) naturalna stopa bezrobocia obniży się a tym samym zmniejszy się presja na wzrost płac. Trzecim, najważniejszym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku ograniczenia tempa wzrostu płac będ? migracje powrotne Polaków.

Według szacunków GUS liczba polskich emigrantów (osób przebywaj?cych za granic? powyżej 3 miesięcy) kształtuje się obecnie na poziomie lekko powyżej 2 mln. Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez NBP w 2012 r. wśród emigrantów, 59% z nich deklaruje gotowość powrotu do kraju. Tym samym uważamy, że poprawiaj?ca się sytuacja na rynku pracy może skłonić część z nich do powrotu na polski rynek pracy. Zgodnie z badaniem NBP, Polscy emigranci najczęściej wykonuj? proste prace fizyczne takie jak prace budowlane niewymagaj?ce kwalifikacji, sprz?tanie w biurach i hotelach, obsługa klientów restauracji, zbieranie owoców czy proste prace w zakładach produkcyjnych. Wysoki udział Polaków za granic? to również osoby wykonuj?ce prace fizyczne wymagaj?ce kwalifikacji jak np. spawacz, operator maszyny, krawiec czy fryzjer. W efekcie większość polskich emigrantów pracuj?cych w Wielkiej Brytanii, Irlandii Holandii i Niemczech było zatrudnieniowych w przemyśle, budownictwie, rolnictwie/ogrodnictwie oraz hotelarstwie i gastronomii.

Uważamy, że poprawiaj?ca się sytuacja na rynku pracy skłoni część polskich emigrantów do powrotu do kraju. Zwiększenie zasobu siły roboczej będzie oddziaływało w kierunku zmniejszenia presji płacowej i wolniejszego wzrostu wynagrodzeń w tym w szczególności w budownictwie, niektórych branżach przemysłu i usługach niewymagaj?cych wysokich kwalifikacji. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? nominalne tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniesie 4,1% r/r w 2016 r. (z ryzykiem w górę) wobec 3,7% w 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!