Analizy i badania

Czwarty z rzędu wzrost wskaźnika inflacji

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI wzrosła w czerwcu do -0,8% r/r wobec -0,9% w maju, co było zgodne z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Do zwiększenia inflacji CPI (o 0,1 pkt. proc.) przyczynił się wzrost dynamiki cen paliw do -10,2% r/r wobec -12,0% w maju, co było spowodowane odnotowanym w czerwcu zwiększeniem cen paliw o 1,8% m/m. W tym samym kierunku oddziaływał nieznaczny wzrost dynamiki żywności z -2,2% r/r do -1,7% (zwiększył on inflację CPI o 0,1 pkt proc.), któremu sprzyjał efekt niskiej bazy dla cen owoców związany z wysokimi ubiegłorocznymi zbiorami (por. MAKROpuls z 15.07.2014).</p>

>

W kierunku zmniejszenia rocznego wskaźnika inflacji oddziaływał natomiast spadek inflacji bazowej z wył?czeniem cen żywności i energii do szacowanego przez nas poziomu 0,2% r/r wobec 0,4% w maju. Główn? przyczyn? obniżenia inflacji bazowej w czerwcu był efekt podwyższonej bazy w czerwcu ub. r., zwi?zany z odnotowanym w tym okresie znacz?cym wzrostem cen usług telekomunikacyjnych (2,5% m/m). Efekt ten został wzmocniony przez obniżkę cen tych usług w czerwcu br. o 0,7% m/m. W efekcie, dynamika cen w kategorii "ł?czność” obniżyła się w czerwcu br. do 1,4% r/r wobec w 4,6% r/r maju.

Porozumienie z Iranem czynnikiem ryzyka w dół dla inflacji

Podtrzymujemy ocenę, że w najbliższych miesi?cach roczna dynamika cen pozostanie w trendzie wzrostowym i osi?gnie dodatni poziom (0,3% r/r) w IV kw. br. Do wzrostu inflacji przyczyni się głównie wzrost dynamiki cen żywności (do 1,5% r/r w grudniu br.), które uległy znacz?cemu obniżeniu w II poł. ub. br. w wyniku dobrych ubiegłorocznych zbiorów i wprowadzenia rosyjskiego embarga na żywność produkowan? w krajach UE. Do zwiększenia wskaźnika inflacji przyczyni się również znacz?cy wzrost dynamiki cen paliw w ujęciu r/r, będ?cy efektem silnych spadków cen ropy i paliw odnotowanych w IV kw. ub. r.

W najbliższych miesi?cach istotnym czynnikiem ryzyka w dół dla cen ropy będzie ogłoszone wczoraj porozumienie ograniczaj?ce irański program nuklearny w zamian za złagodzenie sankcji wobec Iranu. Szacujemy, że w wyniku zniesienia sankcji i wzrostu eksportu irańskiej ropy jej światowa podaż może się zwiększyć o 0,8%. Choć formalne zniesienie sankcji nast?pi najprawdopodobniej dopiero w I poł. 2016 r., porozumienie z Iranem będzie oddziaływać w kierunku spadku cen ropy już w najbliższych miesi?cach. W konsekwencji, prognozowana przez nas ścieżka cen paliw może ukształtować się na niższym poziomie niż obecnie oczekujemy.

Naszym zdaniem dane o czerwcowej s? neutralne dla rynku długu i kursu złotego.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!