Analizy i badania

#C&Wexperts Michał Sikora - Nowe przepisy regulujące zasady funkcjonowania SSE

<p style="text-align: justify;">Nadchodzi czas nowych przepisów regulujących zasady funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz uzyskiwania pomocy publicznej przez przedsiębiorców na terenie Polski.</p>

>

20 lutego 2018 roku Rada Ministrów przyjęła projekt zmieniaj?cy zasady dotycz?ce prowadzenia działalności wspartej ulgami podatkowymi w postaci zwolnienia z CIT i PIT. Zmiany te zapowiadane były od jakiegoś czasu, jednakże ich kształt i zakres został przedstawiony dopiero teraz. Według źródeł rz?dowych, jeśli prace legislacyjne będ? prowadzone zgodnie z harmonogramem oraz szczegółowe ustalenia dotycz?ce zapisów rozporz?dzeń uchwalone zostan? w tym roku, możemy spodziewać się, iż  nowe zasady dla podatników „strefowych” obowi?zywać będ? od stycznia 2019 roku.

Zmiany zostały wprowadzone w wielu aspektach prawa strefowego. Dotyczy to na przykład oceny i  wydawania zgody na działalność przez spółki zarz?dzaj?ce strefami. Faktem stało się także umożliwienie przedsiębiorcy uzyskanie ulg na inwestycję w wybranej przez siebie lokalizacji, na terenie całego kraju.

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć wprowadzenie kryteriów jakościowych i ilościowych, które będ? stosowane podczas oceny projektu przedsiębiorcy wnioskuj?cego o wydanie decyzji o wsparciu. Tu także jest zmiana – w obecnie obowi?zuj?cych przepisach wnioskuje się o zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Teraz przedsiębiorcy będ? wnioskować o  wydanie decyzji o wsparciu, która umożliwi uzyskanie w przyszłości zwolnienia z CIT lub PIT. Wprowadzone kryteria jakościowe i ilościowe   będ? natomiast bezpośrednio wpływały na możliwość uzyskania ulg podatkowych.

Niestety nie ma róży bez kolców. Nowe przepisy uzależniaj? również możliwość uzyskania zwolnień w  odniesieniu do regionu wybranego pod inwestycję, a także od wielkości firmy, która ubiega się o  zwolnienia. Na pewno do plusów zaliczyć można zastosowanie elastycznego – od 10 do 15 lat – okresu, w którym firmie przysługiwać będzie w przyszłości zwolnienie podatkowe. Pozytywn? zmian? jest także szybkość procedury uzyskania decyzji o wsparciu – w przeciwieństwie do procedury objęcia statusem strefy danych gruntów w przeszłości. Niestety, wysokość koniecznego do zainwestowania kapitału, szczególnie w rozwiniętych powiatach o niskiej stopie bezrobocia, spowoduje ograniczenia w  dostępności do zwolnień. Według naszej wiedzy nawet 40 procent przedsiębiorców, bior?c pod uwagę statystyki inwestycyjne, nie otrzymałoby zezwolenia na działalność, jeśli wnioskowaliby o  pomoc publiczn? dla swoich projektów na nowych, proponowanych w ustawie zasadach. Zatem rok 2019 może przynieść zupełnie inny obraz gospodarczy inwestycji bezpośrednich w Polsce oraz zweryfikuje możliwości uzyskania przez przedsiębiorców decyzji o wsparciu.

Spółki zarz?dzaj?ce strefami przejmuj? coraz szerszy zakres działań w regionach. Nie tylko wspieraj? inwestorów w regionie, ale również blisko współpracuj? z jednostkami samorz?dowymi czy Polsk? Agencj? Inwestycji i Handlu. Ściśle współpracuj? również z jednostkami edukacyjnymi w celu wsparcia kształcenia kadr dla przedsiębiorstw strefowych oraz przygotowuj? szereg projektów okołogospodarczych, istotnych dla rozwoju regionu objętego działaniem danej spółki strefowej.

Autor:

Michał Sikora, konsultant ds. gruntów, spraw technicznych i Specjalnych Stref Ekonomicznych w  dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych firmy Cushman & Wakefield.

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!