Analizy i badania

Coraz słabsza koniunktura w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zmniejszył się w październiku do 54,2 pkt. wobec 54,1 pkt. we wrześniu, co było znacząco poniżej naszej prognozy (53,8 pkt.) i oczekiwań rynku (53,9 pkt.).</p>

>

Do zmniejszenia zagregowanego indeksu PMI przyczyniły się spadek jego składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie (do najniższego poziomu od grudnia 2014r.) oraz niższa składowa dla aktywności biznesowej w usługach (najniżej od października 2016 r.). W rezultacie wartość indeksu zagregowanego w strefie euro osi?gnęła w październiku najniższy poziom od września 2016 r. W całym III kw. średnia wartość zagregowanego indeksu PMI dla strefy euro wyniosła 54,3 pkt., a tym samym październikowe wyniki badań koniunktury stanowi? ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalne tempo wzrostu PKB w strefie euro nie zmieni się w IV kw. w porównaniu do III kw. i wyniesie 0,5%.

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuj? pogarszaj?ce się perspektywy aktywności w przetwórstwie strefy euro. Po raz pierwszy od 4 lat zaobserwowano spadek nowych zamówień ogółem w ujęciu miesięcznym, a spadek nowych zamówień eksportowych był najsilniejszy od 5 lat. Ponadto, Wskaźnik Oczekiwanej Produkcji (w ci?gu najbliższych 12 miesięcy) zmniejszył się w październiku do najniższego poziomu od grudnia 2012 r. Bior?c pod uwagę wyprzedzaj?cy charakter ww. wskaźników, październikowe dane nie dostarczaj? optymistycznych sygnałów dotycz?cych perspektyw wzrostu aktywności w przetwórstwie strefy euro. Drugi miesi?c z rzędu czynnikiem ograniczaj?cym spowolnienie  bież?cej produkcji w warunkach ograniczonego napływu nowych zamówień była realizacja zaległości produkcyjnych. W ujęciu geograficznym obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej odnotowano w Niemczech, podczas gdy we Francji zarejestrowano poprawę koniunktury. We Francji na poprawę nastrojów złożyły się obniżenie składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie oraz wzrost składowej dla aktywności biznesowej w usługach, podczas gdy w Niemczech spadek miał miejsce w przypadku obydwu składowych. W pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem (poza Francj? i Niemcami) doszło do dalszego pogorszenia koniunktury – wskaźniki dotycz?ce bież?cej i oczekiwanej produkcji obniżyły się do najniższych poziomów od pięciu lat.

Z punktu widzenia oceny przyszłej koniunktury w Polsce warto zwrócić szczególn? uwagę na sytuację w niemieckim przetwórstwie. Indeks PMI dla tego sektora zmniejszył się w październiku do 52,3 pkt. wobec 53,7 pkt. we wrześniu. Spadek indeksu PMI wynikał z niższych wkładów wszystkich jego składowych (dla zatrudnienia, bież?cej produkcji, nowych zamówień, czasu dostaw oraz zapasów). Podobnie jak w przypadku danych dla całej strefy euro odnotowano spadek zaległości produkcyjnych, nowych zamówień eksportowych i nowych zamówień ogółem. Ankietowane firmy zwracały uwagę na mniejsz? liczbę zamówień od kontrahentów z branży motoryzacyjnej.

Zmniejszenie nowych zamówień eksportowych w niemieckim przetwórstwie sygnalizuje wysokie prawdopodobieństwo osłabienia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (dobra pośrednie). Efekt ten będzie jednak ograniczany przez utrzymuj?cy się silny popyt wewnętrzny w niemieckiej gospodarce. Oczekujemy, że odzwierciedlone w październikowych danych spowolnienie w światowym handlu utrzyma się do końca br. Uważamy, że w I poł. 2019 r. dojdzie do jego ożywienia wynikaj?cego z globalnego ożywienia inwestycji. Stanowi to wsparcie dla prognozowanej przez nas ścieżki dynamiki polskiego eksportu, która w I kw. 2019 r. osi?gnie swoje minimum lokalne i wyniesie 3,7% r/r, a następnie wzrośnie do 4,8% w IV kw. 2019 r.

Wyniki badań koniunktury w strefie euro sygnalizuj? ryzyko w dół dla aktywności w polskim przetwórstwie, co znajdzie odzwierciedlenie w obniżeniu indeksu PMI w Polsce w październiku. Możliwy jest spadek wskaźnika poniżej granicy 50,0 pkt., a więc granicy oddzielaj?cej wzrost od spadku aktywności. Materializacja takiego scenariusza będzie oddziaływała w kierunku spadku kursu złotego i obniżenia rentowności polskich obligacji na krótkim końcu krzywej (patrz powyżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!