Analizy i badania

Brak rąk do pracy ogranicza wzrost produkcji

<p style="text-align: justify;"><strong>Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł do 52,5 pkt. w sierpniu z 52,3 pkt. w lipcu, kształtując się poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (53,0 pkt.).</strong></p>

>

Wstępne indeksy PMI dla strefy euro (w tym Niemiec) wskazywały na poprawę nastrojów w przetwórstwie (por. MAKROmapa z 28.08.2017). W tym kontekście zaskakuj?ca jest struktura sierpniowego indeksu PMI w Polsce, która wskazała na spowolnienie wzrostu nowych zamówień eksportowych. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z szybszym wzrostem zamówień krajowych obrazowanym zwiększeniem składowej dla nowych zamówień ogółem. Uważamy, że silniejszy popyt krajowy jest zwi?zany z pozytywnym wpływem ożywienia w budownictwie (wynikaj?cym z przyspieszenia inwestycji publicznych realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych) na branże przetwórstwa wytwarzaj?ce towary stanowi?ce wsad do produkcji budowlano-montażowej

Pomimo szybszego wzrostu zamówień ogółem składowa dotycz?ca bież?cej produkcji zwiększyła się w sierpniu tylko o 0,1 pkt. do 52,1 pkt. Wzrost ten był również znacz?co mniejszy niż wynikałoby to z oczekiwanego wpływu wznowienia pracy w fabrykach motoryzacyjnych po lipcowej przerwie urlopowej (por. MAKROpuls z 01.08.2017). Jednocześnie po raz pierwszy od lutego 2015 r. ankietowane przedsiębiorstwa wskazały na wzrost zaległości produkcyjnych. Jako przyczynę opóźnień w realizacji zamówień firmy podawały braki w personelu oraz niewystarczaj?c? podaż surowców. Wolniejszy wzrost liczby pracuj?cych w przetwórstwie zasygnalizował również spadek składowej dotycz?cej zatrudnienia do 50,9 pkt. wobec 51,6 pkt. w lipcu. Naszym zdaniem wzrost zatrudnienia był ograniczany – podobnie jak w ostatnich miesi?cach -- przez rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Tak? ocenę potwierdzaj? badania koniunktury GUS, według których w III kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa raportuj?cych ww. trudności był najwyższy w historii badań.

Wartość wskaźnika PMI w okresie lipiec-sierpień (52,4 pkt.) ukształtowała się na niższym poziomie niż w II kw. (53,3 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane sygnalizuj? lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu PKB w III kw. (4,1% r/r wobec 3,9% w II kw.). Nasz zrewidowany scenariusz na lata 2017-2018 przedstawimy 11 września.

Dzisiejsze dane s? lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!