Analizy i badania

Boom w budownictwie ante portas

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa wzrosła w kwietniu o 12,2% r/r wobec 17,4% w marcu. Zdaniem ekspertów Credit Agricole spowolnienie produkcji w ujęciu rocznym można tłumaczyć mniej korzystnym wpływem warunków meteorologicznych.</p>

>

Pomimo spadku dynamiki produkcji budowalno-montażowej w kwietniu, w kolejnych miesi?cach będzie ona stopniowo przyspieszać, co będzie efektem oddziaływania kilku czynników.

W 2014 r. oczekujemy ożywienia w inwestycjach infrastrukturalnych zwi?zanego z wzrostem wydatków publicznych. Zakładana przez rz?d w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017 ścieżka publicznych nakładów brutto na środki trwałe sygnalizuje ich wyraźne przyśpieszenie w latach 2014-2015. Zgodnie z założeniami rz?du inwestycje sektora publicznego maj? zwiększyć się o 2,8% w br. i o 4,9% w przyszłym wobec spadku o 12,3% w 2013 r. Naszym zdaniem roczne tempo wzrostu inwestycji publicznych w I poł. br. wci?ż kształtowało się na ujemnym poziomie. Oczekujemy, że pozytywny wpływ ich przyśpieszenia na budownictwo zmaterializuje się w II poł.
br. W oparciu o wyniki naszego kwartalnego modelu prognostycznego szacujemy, że wzrost rocznej dynamiki inwestycji publicznych o 1 pkt. proc. przekłada się na wzrost dynamiki produkcji budowlanomontażowej o ok. 0,15 pkt. proc. A zatem w przypadku realizacji założeń rz?dowych można oczekiwać, że średnioroczna dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększy się w br. o ok. 2,3 pkt. proc. w stosunku do ub.r. pod wpływem impulsu płyn?cego z ożywienia inwestycji publicznych.

Znacz?ca część inwestycji publicznych będzie skoncentrowana przy budowie i przebudowie dróg krajowych i autostrad oraz budowie i modernizacji linii kolejowych. W ramach inwestycji rz?dowych będzie również realizowany program Fundusz Mieszkań na Wynajem (FMnW), który będzie miał pozytywny wpływ szczególnie na rynek mieszkaniowy. W ramach tego programu BGK będzie kupował całe budynki, w których mieszkania będzie następnie wynajmował zainteresowanym po stawce ok. 20-30% poniżej rynkowej. Na cele FMnW zostało przeznaczone ok. 5 mld zł, co według szacunków BGK przełoży się na zakup ok. 20 tys. mieszkań w ci?gu kilku najbliższych lat. W ubiegłym tygodniu BGK podpisał pierwsze listy intencyjne z deweloperami na zakup ł?cznie 680 lokali i szacuje, że pierwsze mieszkania na wynajmem będ? dostępne jeszcze w tym roku. Skala programu w 2014 r. będzie jednak niewielka w stosunku do całkowitego zapotrzebowania na nowe mieszkania w Polsce, które jest szacowane na poziomie ok. 700 tys. lokali. Zgodnie z wypowiedzi? prezesa BGK największa liczba inwestycji przewidywana jest na 2015 i 2016 r. i wtedy wyraźniej przełoż? się one na wzrost produkcji budowlano-montażowej.

Kolejnym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku poprawy w budownictwie będzie ożywienie na rynku mieszkaniowym. Wg danych REAS, w 2013 r. liczba transakcji sprzedaży mieszkań na sześciu rynkach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto,
Poznań i Łódź) wyniosła ł?cznie ok. 36 tys., o 17,5% więcej niż w 2012 r. (podobna liczba transakcji, co w rekordowym dotychczas 2007 r.). Jednocześnie w ub. r. deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe rozpoczęły budowę ok. 53 tys. mieszkań. Pod względem liczby rozpoczętych budów był to najsłabszy rok od kryzysowego 2009 r. Ponadto, od kilku kwartałów liczba mieszkań w ofercie na rynku pierwotnym (w sześciu powyższych miastach) stopniowo się zmniejsza. Zgodnie z obliczeniami REAS (w oparciu o tempo sprzedaży z ostatniego roku) czas niezbędny do wyprzedaży obecnej oferty wynosi obecnie ok. 4-5 kwartałów. Czynnikami dynamizuj?cymi sprzedaż mieszkań w kolejnych kwartałach będ?: wyhamowanie spadku cen nieruchomości i w zwi?zku z tym osłabienie oczekiwań gospodarstw na ich dalszy spadek, poprawa zdolności kredytowej gospodarstw domowych, niska inflacja oddziałuj?ca w kierunku zwiększenia ich dochodów do dyspozycji oraz długotrwałe utrzymywanie się stóp procentowych na niskim poziomie.
Powyższe tendencje sygnalizuj?, że w perspektywie najbliższych kwartałów podaż nowych lokali na rynku ulegnie wyraźnemu zmniejszeniu, co skłoni deweloperów do rozpoczęcia nowych inwestycji budowlanych w 2014 r.

Oczekiwane przez nas ożywienie na rynku nieruchomości jest już częściowo widoczne w danych o pozwoleniach na budowę mieszkań. W I kw. br. wzrosły one bowiem o 49,4% r/r wobec 17,3% w IV kw. ub. r. Historycznie, dane o pozwoleniach na budowę z ok. czteromiesięcznym wyprzedzeniem sygnalizowały zmiany zachodz?ce w produkcji budowlano-montażowej. A zatem oczekujemy, że produkcja budowlano-montażowa będzie stopniowo przyśpieszać w kolejnych miesi?cach. Bior?c pod uwagę duż? skalę przyrostu dynamiki pozwoleń na budowę, jej wyprzedzaj?cy charakter w stosunku do koniunktury w budownictwie oraz inne czynniki zarysowane powyżej, oczekujemy, że w II poł. br. obserwowane obecnie ożywienie w budownictwie mieszkaniowym ulegnie wyraźnemu nasileniu.

W 2013 r. udział budownictwa w tworzeniu wartości wyniósł ok. 6%. Wpływ koniunktury w tej branży na wzrost PKB jest jednak silniejszy niż wynikałoby to z niskiej wartości tego odsetka. Jest to skutek oddziaływania tzw. efektów mnożnikowych zwi?zanych z nisk? importochłonności? budownictwa. Zgodnie z badaniami Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, stworzenie 100 nowych miejsc pracy w budownictwie przekłada się na wzrost o 200-300 liczby osób zatrudnionych w innych gałęziach gospodarki.

Ożywienie w budownictwie znajduje odzwierciedlenie w innych wydatkach ponoszonych w celu nabycia i zagospodarowania nieruchomości – prac wykończeniowych, umeblowania i wyposażenia mieszkania, a także z tytułu obsługi brokerskiej, prawnej czy ubezpieczeniowej. Oczekiwane przez nas ożywienie w budownictwie w II poł. br. wywoła zatem wzrost aktywności w przemyśle i usługach, oddziałuj?c jednocześnie w kierunku ożywienia akcji kredytowej, a także wzrostu zatrudnienia i konsumpcji.

Zarysowany scenariusz silnego ożywienia w budownictwie stanowi wsparcie dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego, zgodnie z któr? średnioroczna dynamika PKB wzrośnie z 1,6% w ub. r. do 3,5% w br. i 4,0% w 2015 r.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!