Analizy i badania

Automatyzacja procesów podatkowych zmniejszy liczbę błędów ludzkich

<p style="text-align: justify;"><strong>Najnowsze technologie stają się jednym z głównych czynników zmian w obszarze podatków. Blisko połowa firm działających w Polsce uważa, że automatyzacja procesów podatkowych będzie miała znaczący wpływ na ich pracę w ciągu najbliższych kilku lat. Aż 91% przedsiębiorstw spodziewa się, że nowe rozwiązania technologiczne pomogą w usprawnieniu procesu raportowania, a zdaniem 87% respondentów przyczynią się do zmniejszenia liczby ludzkich błędów. Większość badanych przedsiębiorstw sygnalizuje, że automatyzację procesów podatkowych utrudniają m.in. wysokie koszty wdrożenia technologii (86%), brak wiedzy o dostępnych rozwiązaniach (74%) i konieczność zmian w systemach księgowych (73%) – wynika z badania firmy doradczej KPMG.</strong></p>

>

Nowoczesne technologie przyczyni? się do usprawnienia pracy działu podatkowego

Zaawansowane technologie podatkowe istotnie wpływaj? na otoczenie regulacyjne, prowadz? do zwiększenia znaczenia zespołów podatkowych w firmach, a także wymuszaj? na nich posiadanie zupełnie nowych kompetencji m.in. z zakresu IT oraz analizy dużych zbiorów danych. Jak wynika z  badania przeprowadzonego przez KPMG w Polsce, aż 91% firm twierdzi, że nowe technologie pomog? usprawnić pracę działu podatkowego w wielu obszarach. Podobny odsetek respondentów (87%) oczekuje, że nowe technologie przyczyni? się do zmniejszenia liczby błędów ludzkich. Zaawansowane rozwi?zania technologiczne pomog? także w zmniejszeniu zaangażowania pracowników w  powtarzalne czynności. Przekonanie to jest zdecydowanie bardziej popularne wśród bardzo dużych firm, zatrudniaj?cych powyżej 500 osób, niż wśród małych podmiotów.

Co ciekawe, aż 64% badanych przedsiębiorstw wskazuje na wysoki lub bardzo wysoki poziom zautomatyzowania swoich procesów podatkowych. Jedn? z przyczyn takiego wyniku może być ogólnie niski poziom automatyzacji tego obszaru, co powoduje, że już stosowanie standardowego programu księgowego lub bardziej zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych jest uznawane za wysoki poziom automatyzacji.

Koszt wdrożenia zaawansowanych technologii głównym wyzwaniem dla firm

Najczęściej wymienianym utrudnieniem w stosowaniu nowych technologii podatkowych jest koszt ich implementacji, na co wskazuje aż 86% przedsiębiorstw. Najwyższy wskaźnik odnotowano wśród małych firm (91%), co nie powinno zaskakiwać, ponieważ dla małych podmiotów koszt wdrożenia stanowi proporcjonalnie wyższe obci?żenie finansowe, niż w przypadku dużych firm. Kolejnym często wskazywanym problemem jest brak wiedzy o dostępnych technologiach (74%), które pozwoliłyby na zaadresowanie istniej?cych potrzeb w przedsiębiorstwie. Podobny odsetek respondentów wskazuje na konieczność zmian w systemach księgowych (73%), a ponad dwie trzecie firm twierdzi, że  konieczność zapewnienia szkoleń pracownikom może stanowić przeszkodę w automatyzacji procesów podatkowych.

Ponad połowa firm planuje wdrożyć nowe technologie zwi?zane ze split payment

Jedn? z najważniejszych zmian w ostatnich latach z punktu widzenia działów podatkowych w firmach było wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Ponad 1/3 przedsiębiorców planuje zaimplementować w ci?gu najbliższych 12 miesięcy zaawansowane rozwi?zania technologiczne w  tym obszarze, natomiast 14% firm zamierza to zrobić w dalszej perspektywie. Co trzecia firma planuje wdrożyć w ci?gu najbliższego roku nowe narzędzia zwi?zane z  wprowadzeniem listy należytej staranności w VAT, a nieco mniej badanych (28%) zamierza wprowadzić w tym czasie zaawansowane rozwi?zania technologiczne w obszarze split payment.

Dla zdecydowanej większości badanych firm, rozliczanie podatków nie stanowi problemu. Stosunkowo największe trudności sprawia podatek VAT (27%), ceny transferowe (17%) oraz podatek CIT (13%).

W odpowiedzi na zmiany w przepisach podatkowych, firmy planuj? stosować narzędzia informatyczne wspieraj?ce wypełnianie obowi?zków podatkowych. Jak pokazuj? wyniki badania, wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego wymusiło na firmach największe zmiany. Respondenci najrzadziej rozważaj? wprowadzenie w  ci?gu najbliższego roku stałych narzędzi informatycznych zwi?zanych ze zmianami w CIT, polegaj?cych na wyodrębnieniu dwóch źródeł przychodów oraz ograniczeń w odliczeniach kosztów finansowania dłużnego usług niematerialnych (9%). Powodem jest relatywnie krótki czas obowi?zywania nowych przepisów jak również trudności interpretacyjne. Narzędzia informatyczne wymagaj? natomiast pewnej stabilności środowiska podatkowego. Innym istotnym powodem, dla którego nawet co trzecie przedsiębiorstwo nie planuje wprowadzać nowych narzędzi informatycznych, jest outsourcing wypełniania części zobowi?zań podatkowych na zewn?trz firmy –  mówi  Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Automatyzacja procesów podatkowych największym wyzwaniem dla przedsiębiorców

45% przedsiębiorstw uważa, że automatyzacja procesów podatkowych będzie miała duży lub bardzo duży wpływ na pracę działów podatkowych w przyszłości. Jedynie 7% wszystkich ankietowanych uważa, że zmiany technologiczne w bardzo niewielkim stopniu wpłyn? na sposób pracy w ich firmach.

Rozwi?zania informatyczne wspieraj?ce biznes ciesz? się w ostatnich latach coraz większ? popularności?, niemniej proces ich implementacji wymaga czasu. Firmy różni? się pod względem stopnia wdrożenia rozwi?zań informatycznych. Najwięcej firm stosuje już od jakiegoś czasu narzędzia IT w  obszarze wypełniania dokumentów lub deklaracji (65%) oraz dostępu do danych archiwalnych (52%). Równo połowa ankietowanych przedsiębiorstw zaimplementowała już rozwi?zania informatyczne wspieraj?ce nadzór nad dotrzymaniem terminu –  mówi  Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce.

  ***

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl.

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Gotowi na zmiany. Technologie podatkowe w firmach działaj?cych w Polsce” powstał na podstawie badania, którego celem było poznanie poziomu automatyzacji procesów podatkowych w firmach działaj?cych w Polsce. Badanie zostało zrealizowane z  udziałem firmy badawczej Norstat na grupie 300 przedsiębiorstw, z wył?czeniem sektora publicznego i finansowego. Respondentami były osoby na stanowiskach finansowych i zwi?zanych z rozliczaniem podatków: główni księgowi, dyrektorzy finansowi, kierownicy ds. obszaru finansów, członkowie zarz?dów, dyrektorzy ds. controllingu i inni. Badanie zostało przeprowadzone metod? CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) w marcu 2018 r.  

O KPMG:                   

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?  stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511  308

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!