Analizy i badania

Alert - Prawo konkurencji - czas na zmiany? (VI)

<p style="text-align: justify;">W dniu 18 lipca 2014 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Oznacza to, że od 18 stycznia 2015 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje, których celem jest wzmocnienie systemu ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, poprzez przede wszystkim zwalczanie nielegalnych porozumień zawieranych między przedsiębiorcami. Ustawa wyposaża polski organ antymonopolowy w określone instrumenty prawne, które w zamierzeniu ustawodawcy mają doprowadzić do wyeliminowanie szkodliwych dla rynku praktyk oraz mają ograniczyć ryzyka ich występowania.</p>

>

Jak informowaliśmy już w poprzednich częściach alertu, najistotniejsze zmiany w powyższym zakresie dotycz?:

  • przyznania Prezesowi UOKiK uprawnień do nałożenia kary pieniężnej do 2.000.000,00 zł na osobę zarz?dzaj?c? przedsiębiorc?, która w ramach sprawowanych funkcji umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do naruszenia przez tego przedsiębiorcę zakazu zawierania porozumień ograniczaj?cych konkurencję;
  • wydłużenia terminu przedawnienia praktyk ograniczaj?cych konkurencję - z 1 roku do 5 lat od końca roku, w którym zaprzestano stosowania praktyk ograniczaj?cych konkurencję;
  • stworzenia mechanizmu leniency plus daj?cego przedsiębiorcom, którym nie udałoby się uzyskać całkowitego zwolnienia z kary w ramach pierwotnie składanego wniosku leniency, możliwość uzyskania dodatkowej redukcji kary (30%), w zamian za przekazanie informacji o kolejnym porozumieniu, w którym brał udział;
  • wprowadzenia procedury tzw. dobrowolnego poddania się karze (settlements), która umożliwi przedsiębiorcom uzyskanie dodatkowej redukcji kary o ile (i) złoż? oni oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się karze, (ii) zaakceptuj? jej wysokość, oraz (iii) nie będ? podważać ustaleń UOKiK w postępowaniu odwoławczym;
  • wyposażenia Prezesa UOKiK w środki zaradcze (remedies), w ramach których Prezes UOKiK będzie mógł m.in. nakazać przedsiębiorcy zmianę umowy lub zobowi?zać przedsiębiorcę do zapewnienia dostaw swoim kontrahentom na niedyskryminacyjnych warunkach, zaś gdyby te środki okazały się niewystarczaj?ce nakazać przedsiębiorcy powierzenie prowadzenia działalności gospodarczej odrębnym jednostkom wewn?trz struktury przedsiębiorcy.

Tak istotne zmiany legislacyjne wi?zać się będ? z ukształtowaniem się nowej praktyki w działalności polskiego organu antymonopolowego w zakresie egzekwowania przepisów prawa ochrony konkurencji, która z pewności? wpłynie na kształt stosowania przepisów prawa ochrony konkurencji w Polsce przez samych przedsiębiorców.

Z drugiej strony, wprowadzenie powyższych mechanizmów powinno z perspektywy przedsiębiorców stanowić czytelny sygnał dla wzmożonej ostrożności w podejmowaniu zachowań na rynku, z uwzględnieniem ryzyk naruszenia prawa ochrony konkurencji.

Czas pokaże w jakim kierunku i zakresie zmiany tę będ? w całościowym kontekście wpływać na codzienn? praktykę stosowania prawa ochrony konkurencji w Polsce.

Jarosław Fidala

Associate

jaroslaw.fidala(@)sdzlegal.pl

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zaj?c i Wspólnicy sp.k.

www.schindhelm.com

www.sdzlegal.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!