16,8 mld zł wyniesie łączna wartość dywidend wypłaconych przez 166 krajowych spółek notowanych na GPW

<p style="text-align: justify;"><strong>Już niemal 40% polskich spółek z GPW dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, a wartość dywidend wypłacanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa regularnie rośnie. Jak wynika z analizy KPMG w Polsce, 166 krajowych spółek z GPW wypłaci swoim akcjonariuszom w sumie 16,8 mld zł. Stopa dywidendy dla krajowego parkietu ustabilizowała się w przedziale 2,5% -€“ 4,0%, czyli zbliżonym do poziomów obserwowanych na zachodzie Europy.</strong></p>

>

Spadek dywidend spółek z indeksu WIG20  

Do 30 czerwca 2016 roku odbyła się większość walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek giełdowych, na których zapadły ostateczne decyzje o podziale zysków za 2015 rok. Zgodnie z  wyliczeniami KPMG w Polsce, 166 krajowych spółek z GPW wypłaci w sumie 16,8 mld zł, co w  odniesieniu do ich kapitalizacji na koniec 2015 roku przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 3,3%. Pomimo wzrostu liczby przedsiębiorstw dziel?cych się zyskiem, ł?czna wartość zadeklarowanych dywidend jest podobna jak przed rokiem (również 16,8 mld zł) oraz niższa niż w  latach 2011-2013 (17,5 mld zł - ? ? 20,8 mld zł). Przyczyn? spadku s? cięcia dywidend wśród spółek należ?cych do indeksu WIG20, które wypłac? z zysku za 2015 rok w sumie 10,4  mld zł, tj. o 11% mniej niż w ubiegłym roku i 21% poniżej poziomu z 2013 roku.  

- ? ? Decyzje o cięciach dywidend wynikaj? głównie z niekorzystnych czynników rynkowych. Największa redukcja dywidend ma obecnie miejsce w przypadku spółek z sektora energetycznego, które tłumacz? się konieczności? dokonania znacznych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów oraz zwiększonym zaangażowaniem w plany inwestycyjne branży energetycznej i  restrukturyzacyjne polskiego górnictwa, co zmusiło niektóre spółki do całkowitej rezygnacji z wypłaty zysku akcjonariuszom za rok 2015  - ? ? mówi  Tomasz Wiśniewski, partner i szef zespołu wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w  Polsce.  

Rekordowa dywidenda wyniesie 2,3 mld zł  

Rekordziści pod względem zadeklarowanych kwot dywidend za 2015 rok zdecydowali o wypłacie ponad 2 mld złotych akcjonariuszom, a najwyższa z nich sięgnie poziomu 2,3 mld złotych. Cztery spółki na rynku zadeklarowały ponad 1 mld złotych dywidendy za poprzedni rok. Jak co roku nie zabrakło przykładów rekordowo wysokich stóp dywidend - ? ? najwyższa z nich wyniosła 76%.  

Stały wzrost odsetek polskich firm wypłacaj?cych dywidendę  

W 2002 roku zaledwie 19% polskich spółek giełdowych zdecydowało się na podział zysku między akcjonariuszy. Od lat współczynnik ten konsekwentnie rośnie i wynosi obecnie około 39%. Analizuj?c ten trend można zauważyć, iż polska giełda zbliża się do rynków kapitałowych we Francji i  w  Niemczech, gdzie na wypłatę dywidendy decyduje się od dawna blisko 60% spółek. Współczynnik ten jest jeszcze wyższy dla giełdy w Londynie - ? ? wynosi około 85%.  

- ? ? Rosn?cy odsetek polskich spółek wypłacaj?cych dywidendę świadczy przede wszystkim o coraz większej liczbie przedsiębiorstw giełdowych wchodz?cych w fazę dojrzałości operacyjnej, mniejszych możliwościach dynamicznego wzrostu, większym doświadczeniu zarz?dów tych spółek w zakresie finansowania działalności oraz rekorodowo niskim koszcie finansowania dłużnego - ? ?  mówi  Jacek Komór,  specjalista w zespole wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce.

W przypadku polskich spółek giełdowych wypłata dywidend jest wci?ż sporadycznie zastępowana poprzez skup akcji własnych. Rozwi?zanie to gwarantuje zarz?dzaj?cym większ? elastyczność w  stosunku do wypłaty dywidend, gdyż pozwala na bież?co reagować na sytuację rynkow?, podczas gdy raz zadeklarowana dywidenda musi zostać wypłacona w ustalonej kwocie. Mimo to, jednak skup akcji własnych nie zyskał w Polsce większej popularności, podobnie jak w przypadku większości giełd Europy Zachodniej.  

- ? ? Z naszej analizy wynika, że na skup akcji własnych w ci?gu ostatnich czterech lat decydowało się mniej niż 10% wszystkich polskich spółek notowanych na GPW. Odsetek ten jest zbliżony w przypadku giełdy we Francji (ok. 6%) oraz w Niemczech (ok. 9%) i znacznie niższy niż na giełdach w Wielkiej Brytanii i USA, gdzie sięga on blisko 40%  - ? ? mówi  Jakub Matusiak,  analityk w zespole wycen w  grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce.  

Średnia stopa dywidendy za 2015 r. wynosi 3,3%  

Pod względem poziomu i stabilności stopy dywidendy polska giełda na przestrzeni ostatnich lat nie odstaje do zachodnich giełd europejskich. W ostatnich latach stopa dywidendy mieściła się w  przedziale 2,5% - 4,0%, czyli na poziomie zbliżonym do rentowności 10-letnich polskich obligacji skarbowych. Stopa za 2015 rok w wysokości 3,3% jest zbliżona do poziomu obserwowanego na giełdzie w Paryżu (3,2%), Londynie (3,5%) oraz nieco wyższa niż na giełdzie we Frankfurcie (2,4%).   

Perspektywy na 2016 rok  

Wśród spółek spoza indeksu WIG20 obserwujemy trend regularnego wzrostu wypłacanych dywidend. Ł?czna wartość zysku wypłaconego akcjonariuszom za 2011 rok wyniosła w ich przypadku blisko 1,5  mld zł, podczas gdy w 2015 roku ich wartość wzrosła do blisko 6,5 mld zł. Ze względu na fakt, że znaczna część polskich spółek giełdowych znajduje się nadal w fazie wzrostu, można oczekiwać, że w  najbliższych latach do spółek dywidendowych będ? regularnie doł?czać kolejne podmioty, co pozwoli na utrzymanie trendu wzrostowego.  

- ? ? W przypadku największych polskich spółek trudno o jednoznaczn? prognozę na kolejny rok. Bior?c pod uwagę, że połowa spółek z indeksu WIG20 znajduje się pod znacz?cym wpływem Skarbu Państwa można stwierdzić, że przyszłoroczna dywidenda będzie w dużej mierze uzależniona od decyzji zwi?zanych ze strategi? gospodarcz? Skarbu Państwa. Wydatki budżetu państwa zwi?zane m.in.  z  polityk? prorodzinn? czy plany obniżenia wieku emerytalnego mog? wywołać presję na wypłatę wyższej dywidendy przez spółki będ?ce pod znacz?cym wpływem Skarbu Państwa. Z drugiej jednak strony, plany repolonizacji banków czy konsolidacja polskich kopalń w ramach grup energetycznych mog? oznaczać konieczność zatrzymania zysków w spółkach na realizację tych planów  - ? ? mówi  Tomasz Wiśniewski, partner i szef zespołu wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w  Polsce.

***

O BADANIU:  

KPMG w Polsce przeanalizowało trendy wśród spółek giełdowych w zakresie wypłaty zysku za 2015 r. W tym celu zbadano poziom wypłacanych dywidend za 2015 r. przez 166 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie. Analiza została przeprowadzona na podstawie ogólnodostępnych informacji.

  O KPMG:  

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  
Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!