Zwyczajne zgromadzenia wspólników w spółkach Z O.O.


CCIFP: ul. Mokotowska 19

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone (cana za jedną osobę)
400 PLN netto - firmy niestowarzyszone (cana za jedną osobę)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zgodnie z treści? art. 231 KSH, „zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego” czyli…niedługo. Większość firm powinna uporać się z tym zadaniem przed wyjazdem na letni urlop.

W Kodeksie czytamy dalej, że przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

1.         rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarz?du oraz sprawozdania finansowego,

2.         powzięcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat,

3.         udzieleniu absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowi?zków.

Nie wiedz? Państwo jak się do tego zabrać?

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu z adwokatem z kancelarii Karniol Małecki i Wspólnicy, Mecenasem Piotrem Wiercińskim. Seminarium będzie poświęcone prawnym aspektom zwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach z o.o. Poruszone zostan? m. in. następuj?ce kwestie:

  • jakie informacje powinny się znaleźć w sprawozdaniu zarz?du?

  • kiedy sprawozdanie finansowe powinno być badane przez biegłego rewidenta?

  • prawidłowo sporz?dzona dokumentacja zwi?zana ze zwyczajnym zgromadzeniem wspólników, protokoły, listy obecności, prawidłowość zwołania, pełnomocnicy?

  • jakie uchwały należy podj?ć na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników?

  • gdzie wysłać dokumentację zwi?zan? z zakończeniem roku obrotowego?

  • odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdań?

Ze względu na komfort uczestników seminarium, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maklsymalnie dla 3 osób.

"Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!