Zwolnienie się z odpowiedzialności kadry menadżerskiej firm


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium na temat delegowania uprawnień oraz zakresu ochrony ubezpieczeń Directors&Officers

 

>

Program spotkania :

- czy możliwe jest zwolnienie managerów z odpowiedzialności?

- czy uzyskanie uchwały organu spółki, absolutorium lub delegowanie uprawnień jest sposobem na wył?czenia odpowiedzialności członków zarz?du?

- co to s? ubezpieczenia D&O i jakie jest ich zakres?

- jak dobrać właściwe ubezpieczenie D&O, aby zapewnić optymaln? ochronę menedżerów i spółki?

- czy ubezpieczenia D&O mog? zapewnić menedżerom i spółce pełn? ochronę?

- jakie działania należy podj?ć w razie wyst?pienia zdarzenia mog?cego rodzić odpowiedzialność menedżera spółki.

Prowadz?cy podziel? się doświadczeniami z praktyki, wynikaj?cymi ze świadczenia pomocy prawnej tak dla menedżerów, do których zostały skierowane roszczenia, jak i dla spółek poszkodowanych działaniami swoich menedżerów.

Osoby prowadz?ce:

Anna Wyrzykowska - Adwokat. Współkieruje praktyk? prawa spółek i ładu korporacyjnego oraz zespołem French desk. Współpracuje z zespołami: fuzji i przejęć oraz rozwi?zywania sporów i postępowań s?dowych.
Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa spółek, w tym w zagadnieniach zwi?zanych z zakładaniem i likwidacj? spółek, podwyższeniami kapitału zakładowego, umorzeniami udziałów/akcji, a także w procesach ł?czenia, podziału i przekształceń spółek oraz opracowywaniu wewnętrznych regulacji w zakresie ładu korporacyjnego. Prowadzi także transakcje fuzji i przejęć, w tym transakcje sprzedaży oraz nabycia spółek lub przedsiębiorstw. Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa obrotu nieruchomościami, doradza również na wszystkich etapach budowlanego procesu inwestycyjnego. Reprezentuje klientów w postępowaniach s?dowych i administracyjnych w zakresie prawa spółek oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości.
Jest współautorem ksi?żek: „Spółka z o.o. Zagadnienia praktyczne” oraz „Odpowiedzialność członków organów spółek kapitałowych”.

Jakub Pokrzywniak - Radca Prawny, Partner. Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeniowego, wraz z dr Tomaszem Kwiecińskim współkieruje praktyk? prawa ubezpieczeń.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obronił doktorat z zakresu prawa zobowi?zań i prawa ubezpieczeniowego. Ukończył studia podyplomowe Polsko-Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń ENAss-PIU o specjalizacji prawo ubezpieczeń.
Doradza klientom w zagadnieniach zwi?zanych z prawem ubezpieczeń gospodarczych. Reprezentuje ich także w postępowaniach s?dowych oraz przed organami administracji publicznej.
Autor wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, zarówno o charakterze naukowym jak i popularyzatorskim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!