Zmiany w prawie znaków towarowych – przejście z systemu rejestracyjnego na system sprzeciwowy


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium informujące o najnowszych zmianach w systemie zgłaszania i obrony praw do znaków towarowych.

 

>

W dniu 15 kwietnia br. wchodzi w życie zmiana przepisów rewolucjonizuj?ca procedurę uzyskiwania i utrzymywania ochrony znaków towarowych w Polsce. Po pierwsze, Polska zarzuci badanie z urzędu ewentualnej kolizji pomiędzy zgłoszeniem znaku towarowego, a wcześniejszymi prawami. Po drugie, zniesiony zostanie wymóg interesu prawnego przy wygaszaniu znaków. W konsekwencji, nowe przepisy będ? wymagać od uprawnionych do wcześniejszych praw znacznie większej aktywności w ochronie swoich praw przed Urzędem Patentowym.

W trakcie spotkania, postaramy się:

- wyjaśnić zmiany w procedurze rejestracji i wygaszania znaków,

- wskazać możliwe konsekwencje dla właścicieli praw,

- omówić możliwe zagrożenia i wskazać, jak się przed nimi zabezpieczyć.

Prowadz?cy :

Marcin Fijałkowski - Radca Prawny / Rzecznik Patentowy

Marcin Fijałkowski kieruje zespołem zajmuj?cym się doradztwem z zakresu ochrony znaków towarowych. Posiada tytuł rzecznika patentowego oraz radcy prawnego. Od 2003 roku specjalizuje się również w sprawach zwi?zanych z prawem autorskim i nieuczciw? konkurencj? oraz reprezentuje klientów przed s?dami cywilnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego i polskimi i międzynarodowymi s?dami arbitrażowymi ds. domen internetowych. Doświadczenie zawodowe Marcina Fijałkowskiego obejmuje zarz?dzanie dużymi portfelami znaków towarowych międzynarodowych firm z sektora farmaceutycznego, tytoniowego i FMCG. Pracował również w biurze Baker & McKenzie w Zurychu, gdzie zajmował się koordynacj? międzynarodowych programów egzekucji praw własności intelektualnej. Prestiżowe rankingi branżowe Chambers Europe i Chambers Global rekomenduj? go jako eksperta w dziedzinie własności intelektualnej.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!