Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce

Cena :
150 PLN netto - firmy stowarzyszone 400 PLN netto - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: firma Mazars

Program wykładu:

I. Legalność zatrudnienia cudzoziemca:

1. Wykaz aktów prawnych reguluj?cych kwestie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,
2. Procedura uzyskania zezwolenia na pracę,
3. Zmiany przepisów po wejściu do UE,
4. Wykaz stosownych dokumentów i formularzy,
5. Cudzoziemcy wył?czeni z obowi?zku uzyskania zezwolenia na pracę,
6. Ryzyka zwi?zane z zatrudnianiem cudzoziemca bez zezwolenia na pracę.

II.  Formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce:

1. Umowa o pracę (kontrakt lokalny):
- rodzaje umów o pracę,
- wytyczne dotycz?ce prawidłowego zatrudniania pracownika z tyt. umowy o pracę (dokumentacja pracownicza, akta osobowe),
- najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu umów o pracę,
2. Umowy cywilnoprawne:
- rodzaje umów cywilnoprawnych.
3. Delegowanie (umowy zagraniczne, praca wykonywana na terytorium RP),
4. Umowa z tyt. udziału w Zarz?dzie:
-aspekty prawne - wymóg uzyskania pozwolenia na pracę.

III. Obowi?zki pracodawców w zakresie prawa podatkowego:

1. NIP – obowi?zki zwi?zane z uzyskaniem numeru identyfikacji podatkowej,
2. Stawki podatku przy zastosowaniu różnych form zatrudnienia,
3. Ograniczony i nieograniczony obowi?zek podatkowy,
4. Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
5. Wzory deklaracji podatkowych,
6.  Kary wynikaj?ce z nie respektowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

IV. Obowi?zki pracodawców zatrudniaj?cych cudzoziemców w zakresie ubezpieczeń społecznych:

1.  Stawki składek ZUS obowi?zuj?ce w przypadku różnych form zatrudnienia,
2.  Obowi?zuj?ce formularze (zgłoszenia, wpłaty, rozliczenie składek),
3.  Zasady opłacania składek ZUS po wejściu Polski do UE dla obywateli państw UE
- procedura E-101.

Firma Mazars en Pologne:

- audyt ustawowy i kontraktowy,
- ekspertyza księgowa, prowadzenie ksi?g,
- obsługa kadrowo - płacowa,
- doradztwo w zarz?dzaniu,
- doradztwo organizacyjne,
- due diligence.

  Warunki płatności i uczestniczenia w spotkaniu:

1.  Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 150 PLN + 22% VAT (firmy stowarzyszone w CCIFP) oraz 400PLN + 22% VAT (firmy niestowarzyszone). Możliwe formy płatności:
- gotówka lub karta bankowa w dniu spotkania,
- przelew bankowy.

KONTO: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa nr: 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003

Zgłoszenie uczestniczenie w seminarium następuje poprzez wypełnienie formularza na stronie informuj?cej o wydarzeniu („Zapisz się na wydarzenie”).
Przesłanie  formularza traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty.

2.  Skuteczne odwołanie uczestniczenia w spotkaniu może nast?pić najpóźniej w ostatni pi?tek poprzedzaj?cy termin odbycia się seminarium. Odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym jak również niedowołanie uczestniczenia  lub niewzięci udziału w spotkaniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. W każdej chwili przed spotkaniem można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
Informację o odwołaniu uczestniczenia w seminarium prosimy przekazać telefonicznie: (22) 696 75 80, drog? mailow?: marta.oswiecinska(@)ccifp.pl lub faksem: (22) 696 75 90.

3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania seminarium zwracamy uczestnikom wniesione opłaty. Potwierdzenie odbycia się seminarium b?dź informacja o jego odwołaniu jest przekazywana uczestnikom drog? milow? na dzień przed planowanym terminem spotkania. Potwierdzenie lub wiadomość o odwołaniu spotkania przekazywana przez Francuska Izbę Przemysłowo – Handlow? w Polsce nie ma wpływu na terminy określone w pkt.2.

Wypełniaj?c formularz zgłoszeniowy na stronie www.ccifp.pl uczestnik potwierdza, żę zapoznał się z warunkami płatności i uczestnictwa w seminarium.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!