Zasady zatrudniania i zwalniania menedżerów


CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
150 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 400 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce wraz z kancelari? Chakowski &Ciszek zapraszaj? na seminarium - „Zasady zatrudniania i zwalniania menedżerów”, które odbędzie się 10 października w siedzibie CCIFP.

Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami zawierania kontraktów z kadr? kierownicz?. Szczególny nacisk zostanie położony na formułowanie konkretnych postanowień umów i konsekwencje z tym zwi?zane. Zawarcie dobrej umowy pozwala na uniknięcie problemów na tym tle w przyszłości. Międzyinnymi przedsiębiorca powinien w tym celu stosować odpowiednie umowy o zakazie konkurencji. Podczas seminarium uczestnicy zostan? zapoznani z regułami dotycz?cymi ograniczania działalności konkurencyjnej menedżerów. Otrzymaj? także praktyczne wskazówki na temat rozwi?zywania umów z kadr? kierownicz?, w szczególności zasad formułowania pism wypowiadaj?cych te umowy.

 

  

Tematyka seminarium

•  Zasady zatrudniania kadry menedżerskiej
•  Sposoby zawierania kontraktów kierowniczych
•  Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne z kadr? kierownicz?  
•  Zakaz konkurencji kadry kierowniczej
•  Sposoby rozwi?zywania umów o pracę z kadr? menedżersk?

 

  

Prelegenci

Przemysław CISZEK - jest prawnikiem, współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie. Obecnie jest wykładowc? prawa pracy na Wydziale Zarz?dzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarz?dzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce zwi?zanej z delegowaniem pracowników do krajów UE.


Maciej CHAKOWSKI - jest prawnikiem i wykładowc? prawa pracy na Wydziale Zarz?dzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi również zajęcia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarz?dzania imienia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Był konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie regulacji antymobbingowych krajów Unii Europejskiej. Obecnie jest wspólnikiem w firmie doradczej C&C Chakowski & Ciszek. Jest autorem licznych publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.


Grupa docelowa:
•  Specjaliści ds. kadr i płac
•  Dyrektorzy personalni

  

Dlaczego warto uczestniczyć w seminarium?
Korzyści dla uczestników, praktyczne umiejętności, które osoby nabęd? po odbyciu seminarium:

•  Uczestnicy otrzymaj? zwięzłe informacje dotycz?ce zatrudniania menedżerów
•  Przedstawione zostan? ryzyka i zagrożenia zwi?zane z niewłaściwym sporz?dzeniem umowy lub niewłaściwym jej rozwi?zaniem
•  Zaprezentowane zostan? zasady dobrego formułowania konkretnych elementów umów oraz pism rozwi?zuj?cych te umowy.

 

  

Program seminarium:
1.  Jak sformułować dobr? umowę z menedżerem?
2.  Kiedy podpisać umowę o pracę, a kiedy umowę cywilnoprawn??
3.  Jakie elementy powinna zawierać umowa w przypadku zatrudnienia na stanowisku kierowniczym cudzoziemca?
4.  Jakie s? ograniczenia w zakresie treści umów o pracę menedżerów delegowanych za granicę?
5.  Jak powinna zostać sformułowana umowa o zakazie konkurencji w okresie zatrudnienia menedżera i po jego odejściu?
6.  Na czym polega odpowiedzialność menedżera z tytułu naruszenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia?
7.  Jakie s? zasady zmian i rozwi?zania umów z menedżerami?
8.  Czy można zwolnić menedżera z obowi?zku świadczenia pracy?

 

  

Ze względu na komfort uczestników spotkania, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.  

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin