Zamknięcie roku obrotowego


CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
150 PLN netto / osobę - firmy stowarzyszone, 400 PLN netto / osobę - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zamknięcie roku obrotowego to temat znany każdemu dyrektorowi finansowemu i księgowemu. Zważywszy na ilość pracy przypadaj?cej na ten okres to czas próby dla ekip finansowych.

Przedstawiciele Deloitte Audyt Sp. z o.o. omówi? zagadnienia zwi?zane z procesem zamknięcia ksi?grachunkowych iopracowaniem harmonogramu prac bilansowych, roczn? inwentaryzacj?   wybranych składników aktywów i pasywów oraz ich wycen?. W ramach prezentacji poruszone zostan? również kwestie wpływu zmiany polityki rachunkowości oraz korekty błędów podstawowych na treść sprawozdania finansowego jednostki jak również uregulowania dotycz?ce jego sporz?dzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania w świetle Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.


Program spotkania:

9:15-10:30

a). Proces zamknięcia ksi?g rachunkowych oraz harmonogram prac bilansowych

b). Roczna inwentaryzacja zapasów, rozrachunków oraz środków pieniężnych i papierów wartościowych - wybrane zagadnienia  
  
10:30-10:45 - Przerwa
  
10:45-12:00

a). Wycena wybranych składników aktywów i pasywów  
  
b). Zmiana polityki rachunkowości i korekty błędów podstawowych oraz dane porównawcze  
  
c). Regulacje ustawowe i zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
  
d). Sporz?dzanie, badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!