Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Prawo nie działa wstecz, ale ZUS owszem. Co zrobić w przypadku kontroli ZUS?

>

W ostatnim czasie przedmiotem kontroli ZUS   staje się coraz częściej prawidłowość wypłacania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W przypadku uznania, że świadczenia socjalne były wypłacane w sposób nieprawidłowy, ZUS wydaje decyzje, na mocy których nalicza składki na ubezpieczenia społeczne, bior?c za podstawę świadczenia wypłacone z funduszu.

Najczęściej kwestionowane s? zakres prowadzonej działalności socjalnej oraz rozumienie i sposób badania sytuacji materialnej. Znamienne jest, że ZUS radykalnie zmienił swoje stanowisko w tym zakresie. W oparciu o now? interpretację dotychczasowych przepisów prawa, kwestionuje zasady przyznawania świadczeń również wstecz, domagaj?c się zapłaty zaległych składek w zakresie, w jakim nie uległy one przedawnieniu.

Przedmiotem seminarium jest zapoznanie uczestników z podstawowymi uwarunkowaniami prawnymi dotycz?cymi funduszu, zasadami prawidłowego rozdziału środków funduszu, najczęstszymi nieprawidłowościami oraz zasadami kontroli funduszu przez ZUS i sposobami obrony przed zarzutami ZUS.

Prelegent :

Łukasz Chruściel - Radca prawny, Partner  kieruj?cy biurem w Katowicach. Ma ponad 14-letnie doświadczenie w praktyce  prawa pracy. Jest jednym  z czołowych ekspertów prawa pracy w Polsce. Specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych,  pracowniczych sporów s?dowych, w tym sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,  wynagradzania pracowników, dyskryminacji oraz umów o zakazie konkurencji.  Posiada bogate doświadczenie w zakresie zbiorowego prawa pracy, w szczególności relacji ze zwi?zkami zawodowymi i sporów zbiorowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz agencji zatrudnienia. Regularnie publikuje w najważniejszych dziennikach prawnych. Autor cenionych komentarzy do ustawy o cudzoziemcach  i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rekomendowany przez międzynarodowy ranking prawniczy  Legal 500  jako „elastyczny i przyjazny”.  Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy. Jest absolwentem Uniwersytetu Śl?skiego w Katowicach.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!