Wybrane aspekty funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach kapitałowych


CCIFP, Palc Trzech Krzyży 18,

Cena :
150 PLN + 22 % VAT firmy stowarzyszone
400 PLN + 22 % VAT firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Prelegent: Wierzbowski i Wspolnicy Spolka Komandytowa, Przemyslaw Wierzbicki

I.  Wstęp – rola i znaczenie rady nadzorczej w strukturze spółki, z uwzględnieniem zasad corporate governance,
  
II.  Wybrane prawa i obowi?zki członków rady:

a.  wykonywanie nadzoru, w tym
i.  badanie sprawozdań

b.  delegowanie członka rady do wykonywania czynności członka zarz?du (art. 383  ? 1 ksh w przypadku  spółki akcyjnej) – w przypadku spółki z o. o. – kwestia dopuszczalności delegowania na podstawie umowy   spółki,

c.  prawo zawieszania w czynnościach członków zarz?du (art. 383 ksh), przypadku spółki z o. o. – na podstawie umowy spółki,

d.  zwoływanie zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy,

e.  reprezentacja spółki przez radę nadzorcz? – (art. 210 ksh, art. 379 ksh)

f.  prawo zaskarżania uchwał,

g.  prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu (art. 406  ? 4 ksh), w szczególności prawo odwołanych członków rady do udziału w walnym zgromadzeniu, na którym ma być podjęta uchwała w sprawie absolutorium (art. 395  ? 3 ksh),

h.  obowi?zek składania sprawozdań,

III.  Odpowiedzialność cywilna i karna członków rady nadzorczej:

a.  Odpowiedzialność cywilna
i.  w przypadku spółki z o. o.:
1.  odpowiedzialność za szkodę wyrz?dzon? spółce przy okazji tworzenia spółki (art. 292 ksh),
2.  odpowiedzialność za szkodę wyrz?dzon? zawinionym działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki (art. 293 ksh),
ii.  w przypadku spółki akcyjnej:
1.  odpowiedzialność za szkodę wyrz?dzon? spółce przy okazji tworzenia spółki lub podwyższenia kapitału zakładowego (art. 481 ksh),
2.  odpowiedzialność za szkodę wyrz?dzon? przy badaniu sprawozdania finansowego (art. 482 ksh),
3.  odpowiedzialność za szkodę wyrz?dzon? zawinionym działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki (art. 483 ksh),
4.  odpowiedzialność za szkodę wyrz?dzon? wskutek zamieszczenia w ogłoszeniach lub zapisach fałszywych danych lub wskutek zatajenia okoliczności dotycz?cych stanu maj?tkowego spółki, które powinny być ujawnione (art. 484 ksh).
iii.  znaczenie absolutorium (art. 296 i 487 ksh)

b.  Odpowiedzialność karna
i.  na gruncie przepisów ksh:
1.  działanie na szkodę spółki (art. 585  ? 1 ksh),
ii.  na gruncie kodeksu karnego:
1.  nadużycie zaufania (art. 296 kk),
2.  korupcja gospodarcza (art. 296a kk)
iii.  na gruncie kodeksu karnego skarbowego:
1.  znaczenie art. 9  ? 3 kks – odpowiedzialność osób zajmuj?cych się sprawami maj?tkowymi osoby prawnej.

c.  Odpowiedzialność spółki za czyny zabronione członków rady nadzorczej na gruncie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

WARUNKI UCZESTNICTWA : Płatność niezbędna przed spotkaniem
1.         Koszt uczestnictwa wynosi 150 PLN HT + 22 % VAT (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 400 PLN HT + 22 % VAT (firmy niestowarzyszone)
Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto : Francuska Izba Przemysłowo–Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003 (z dopiskiem: 27.10.2004)
2.               W przypadku rezygnacji z udziału należy przesłać faks najpózniej na 1 dzień przed seminarium

Potwierdzenie uczestnictwa   traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty .

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!