Walne Zwyczajne Zgromadzenie CCIFP

Cena :
Bezpłatnie, zarezerwowane tylko dla firm stowarzyszonych

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W zwi?zku z decyzj? Prezesa CCIFP, Pana Jean-Marc Vignolles, mamy przyjemność zaprosić Państwa na zwyczajne Walne ZgromadzenieFrancuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), które będzie miało miejsce w środę 4 kwietnia 2007 o godzinie 17.00, w hotelu Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2 w Warszawie. Uprzejmie prosimy o przybycie o godz. 16.30 w celu rejestracji obecności.

Program et porz?dek obrad Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia CCIFP

4 kwietnia 2007, hotel Kyriad Pretige, ul. Towarowa 2, Warszawa

16.30 Rejestracja gości

17.00 Rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia

Porz?dek obrad:

1)                                               Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez P. Jean-Marc Vignolles, Prezesa CCIFP

2)                                               Wybór Sekretarza Zgromadzenia

3)                                               Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4)                                               Sprawozdanie z działalności za rok 2006, debata i zatwierdzenie

5)                                               Przedstawienie rocznego Sprawozdania i Raportu finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2006., debata i zatwierdzenie

6)                                               Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady i Zarz?du CCIFP w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2006.

7)                                               Przedstawienie Budżetu na rok 2007, debata i zatwierdzenie

8)                                               Głosowanie w celu potwierdzenia członków Rady, dokooptowanych w trakcie trwania kadencji Rady

9)                                               Wybór nowych Członków Rady CCIFP

10)                                         Zmiana statutu CCIFP, debata i zatwierdzenie

11)                                         Pytania różne

18.00       Przerwa kawowa (w trakcie  : zebranie nowej Rady i wybór członków Zarz?du)

18.30       Powitanie Sławomira Skrzypek, Prezesa NBP oraz prezentacja nowego Zarz?du CCIFP

18.40       Przemówienie Sławomira Skrzypek, Prezesa NBP

19.00       Przemówienie JE P. Pierre Ménat, Ambasadora Francji w Polsce

19.10       Zakończenie Walnego Zgromadzenia, koktajl.

Każda firma członkowska dysponuje jednym głosem, o ile uiściła składkę należn? z tytułu członkostwa w CCIFP. Każda firma członkowska może reprezentować maksymalnie 5 innych firm członkowskich na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

W trakcie spotkania mog? być Państwo reprezentowani przez inn? osobę, jeśli jest ona przedstawicielem firmy, zrzeszonej w CCIFP i ma prawo głosu (wymagane jest pisemne pełnomocnictwo).

Prosimy o pisemne potwierdzenie Państwa przybycia lub wskazanie Państwa pełnomocnika, poprzez odesłanie zgłoszenia (w zał?czniku) do dnia  30 marca 2007.

W tym roku siedmiu członków Rady CCIFP kończy swoje kadencje. Jeśli zechcieliby Państwo kandydować na członka Rady CCIFP, prosimy o przysłanie Państwa kandydatury wraz z życiorysem i kserokopi? dowodu osobistego przed 26 marca 2007 na adresmembres(@)ccifp.pl.

Po Walnym Zgromadzeniu zapraszamy Państwa na lampkę wina ufundowan? przez hotel Kyriad Prestige i firmę Louvre Hotels.


* 1. Sprawozdanie z działalności i finansowe za rok 2006 dostępne  będ? w siedzibie CCIFP od 15 marca 2007.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!